Janssen’a yeni Satış ve Pazarlama Direktörü

Buğra Kulak
Buğ­ra Kulak

HAZİ­R­AN 2016

Buğ­ra Kulak, Jans­sen Tür­ki­ye Satış ve Pazar­la­ma Direk­tör­lü­ğü­ne geti­ril­di. Kulak, yeni göre­vin­de Jans­sen Türkiye’nin Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi, Bula­şı­cı Has­ta­lık­lar & Aşı­lar, İmm­ün­ol­oji, Hema­to­lo­ji & Onko­lo­ji ve Kar­di­yo­vas­kü­ler & Meta­bo­liz­ma tera­pö­tik alan­la­rın­da­ki port­fö­yü­nün tüm satış ve pazar­la­ma akti­vi­te­le­ri­ne, saha satış eki­bi­ne, sağ­lık çözüm­le­ri ve pazar­la­ma ekip­le­ri­ne, satış ve pazar­la­ma ope­ras­yon­la­rı­na des­tek veren diji­tal stra­te­ji, satış etkin­li­ği ve rapor­la­ma, iş zekâ­sı, yeni iş geliş­tir­me, iha­le yöne­ti­mi ve satış eği­tim fonk­si­yon­la­rı­na lider­lik edecek. Buğ­ra Kulak, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik Bölümü’nden mezun oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment