Janssen Türkiye’de pazar erişim stratejileri Koral’a emanet

Sibel Koral

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Jans­sen Tür­ki­ye Kurum­sal İlişk­il­er Depart­ma­nı Sağ­lık Eko­no­mi­si ve Fiyat­lan­dır­ma Grup Müdü­rü göre­vi­ne Sibel Koral atan­dı. Bil­kent Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği Bölümü’nde lisans eği­ti­mi­nin ardın­dan aynı üni­ver­si­te­de MBA eği­ti­mi­ni tamam­la­mış­tır. Sibel Koral, pro­fes­yo­nel iş haya­tı­na 2000 yılın­da Şişecam’da Stra­te­jik Plan­la­ma Uzma­nı ola­rak baş­la­dı. 2000 yılı sonun­da Pfizer’e geçen Koral, Pro­je Müdü­rü, Satış Tem­sil­ci­si ve Ürün Müdü­rü pozis­yon­la­rın­da top­lam 5 yıl boyun­ca çalış­tı. Kari­ye­ri­ne 2005 yılı sonun­da Ast­ra Zeneca’da Ürün Müdü­rü ola­rak devam eden Koral, 2009 yılın­da Pazar Eri­şim ve Fiyat­lan­dır­ma Yöne­ti­ci­si göre­vi­ne atan­dı. 2013’te Lilly İlaç’a Sağ­lık Poli­ti­ka­sı ve Pazar Eri­şim Müdü­rü ola­rak geçiş yap­tı. Hazi­ran ayı ile bir­lik­te Jans­sen Tür­ki­ye eki­bi­ne katı­lan Sibel Koral, yeni göre­vin­de ürün­le­rin pazar eri­şim stra­te­ji­le­ri­ne lider­lik edecek ve fiyat ve geri öde­me süreç­le­rin­den sorum­lu olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment