Janssen Türkiye Genel Müdürü Maria Fernanda Prado

Maria F. Prado

Maria Fer­nan­da Pra­do, Jans­sen Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Maria Fer­nan­da Pra­do, yeni göre­vi­nin yanı sıra EMEA Geli­şen Pazar­lar Ope­ras­yon Komi­te­si (EMOC) üye­si de ola­cak. Geç­ti­ği­miz 3,5 yıl boyun­ca Jans­sen, Brezilya’da Satış ve Pazar­la­ma Direk­tö­rü rolün­de Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, Diya­bet ve Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi gibi bir­çok fark­lı tera­pö­tik alan­da çalı­şan Maria Fer­nan­da Pra­do, görev yap­tı­ğı dönem boyun­ca şir­ket büyü­me­si üze­rin­de kri­tik kat­kı­sı olan yeni iş mode­li­nin haya­ta geçi­ril­me­si­ne başa­rı­lı bir lider­lik sergiledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment