Janssen Satış Erişim Müdürü Engin Yıldız Derinlerde ve Ney Sesinde İç Huzuru Arıyor

Ses­siz­lik, din­gin­lik ve huzur beni bes­le­yen ve işim­de yara­tı­cı­lı­ğı­mı pekiş­ti­ren üç kata­li­zö­rüm” diyen Jans­sen Satış Eri­şim Müdü­rü Engin Yıl­dız ile yap­tı­ğı­mız söyleşi…

Sizi tanı­ya­bi­lir miyiz?
10 Mayıs 1977’de Zon­gul­dak Ereğli’de aile­nin son ve beşin­ci çocu­ğu ola­rak dün­ya­ya gel­dim. İlk, orta ve Lise­yi TED Ereğ­li Koleji’nde oku­dum. Lise­de Kim­ya­yı ina­nıl­maz sev­di­ğim için Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Kim­ya bölü­mü­nü seç­tim ve 1999 yılın­da mezun oldum. Mezun olduk­tan hemen son­ra asker­lik göre­vi­mi tamam­la­dım ve İst­anb­ul haya­tım 2001 yılın­da baş­la­mış oldu. Hem Üni­ver­si­te­de hem de asker­den son­ra İstanbul’da Teks­til sek­tö­rün­de çalış­tım. 2002’de İlaç sek­tö­rü­ne geçiş yap­tım ve halen keyif­le bu sek­tör için­de görev yap­mak­ta­yım. 2003 yılı Eylül ayın­da evlen­dim ve 2006 yılın­da ilk çocu­ğu­muz Kuzey ve son­ra­sın­da 2008 yılın­da ise ikin­ci çocu­ğu­muz Mina dün­ya­ya geldi.

Sek­tör dene­yi­mi­niz­den söz eder misiniz?
2002’de baş­la­yan İlaç sek­tö­rü dene­yi­mim böy­le­ce Onun­cu sene­si­ne ayak bas­tı. İlk ola­rak Abdi İbr­ah­im İlaç’ta bir yıl TST ola­rak çalış­tım. Daha son­ra müla­kat­lar­dan geçe­rek Ürün Müdü­rü göre­vi­ne atan­dım. Sıra­sıy­la Abdi İbr­ah­im, Roc­he Onko­lo­ji, Sche­ring Plo­ugh ve Jans­sen (John­son & John­son) fir­ma­la­rın­da sekiz yıla yakın süre Ürün Müdür­lü­ğü yap­tım. Pazar­la­ma­da­ki bu uzun süre içe­ri­sin­de bir­çok lans­man, pre-lans­man, iş geliş­tir­me pro­je­le­ri, kon­sept pro­je­le­ri ve takım lider­lik­le­ri sorum­lu­luk­la­rı­nı üst­len­dim. Geniş çap­lı Has­ta­lık Bilinç­len­dir­me kam­pan­ya­la­rın­da koor­di­nas­yon ve takım üye­si görev­le­rin­de bulundum.

Janssen’de neler yapıyorsunuz?
2009 yılın­da Jans­sen aile­si­ne Ürün Müdü­rü ola­rak katıl­dım ve Ekim 2011’den bu yana fir­mam­da Satış Eri­şim Müdü­rü ola­rak görev yapı­yo­rum. Bu birim­de 2 Satış Eri­şim Uzman arka­da­şı­mız ve 16 sorum­lu TST arka­da­şı­mız­la bera­ber çalı­şı­yo­rum. İşim­iz sade­ce Diji­tal Pazar­la­ma değil, Hekim ihti­ya­cı odak­lı sis­te­mi­miz­de şir­ke­tin tüm pro­je­le­ri­nin belir­li kri­ter­le­re göre yöne­til­me­si, ölçüm­len­me­si ve rapor­lan­ma­sı­nı da içe­ri­yor. Hem dün­ya­da­ki tüm trend­le­ri takip edip araş­tı­rır­ken hem de şir­ke­ti­mi­zin Glo­bal pro­je­le­ri­nin loka­li­zas­yon süreç­le­ri­ni yöne­ti­yo­ruz. Hekim seg­men­tas­yo­nu, bilim­sel ihti­yaç­la­rı­nın belir­len­me­si ve tüm diji­tal yak­la­şım­la­rın bu yön­de kur­gu­lan­ma­sı­nı sis­te­ma­tik hal­de yapan baş­ka bir fir­ma oldu­ğu­nu düşün­mü­yo­rum. Bu öğre­ti bize fir­ma­mı­zın Deği­şim Yöne­tim Prog­ra­mı olan Con­nect kon­sep­ti ile aşı­lan­dı ki İlaç sek­tö­rü 2 yıl için­de var oldu­ğu nok­ta­dan çok fark­lı bir nok­ta­ya dönüş­mek zorun­da kala­cak. Adap­te olan fir­ma­lar başa­rı­lı olacak.
Şu an aktif yürüt­tü­ğü­müz pro­je­ler: Psi­ki­yat­ri cebi­niz­de mobil plat­form, Inter­MED Onli­ne bilim­sel top­lan­tı­lar, Tüm saha eki­bi­mi­zin yap­tı­ğı web­call e‑ziyaretleri, Tab­let PC ve ipho­ne uygu­la­ma­la­rı ve Sos­yal med­ya uygulamaları.

Dal­ma­ya ne zaman, nasıl ve nere­de başladınız?
Dal­ma­ya Abdi İbr­ah­im İlaç’ta çalı­şır­ken şu an hala görüş­tü­ğüm ve çok sev­di­ğim Cen­giz Kıyı­lar vası­ta­sıy­la 2003 yılın­da baş­la­dım. Etiler’de Bubb­le Club beni iki gün­de eğit­ti ve pra­tik için Saros kör­fe­zi­ne git­tik. O haf­ta sonu 4 dalış yap­tık ve dalış ehli­ye­ti­mi almış oldum.

Nere­ler­de daldınız?
Tek yıl­dı­zım, 3 yıl­dı­za gidecek kadar cesa­re­tim oldu ama zama­nım yok­tu bu neden­le tek yıl­dız­da kal­dım. Şu ana kadar Mısır Sharm El She­ikh böl­ge­sin­de, Kaş, Saros, Antal­ya, Bod­rum olmak üze­re çok sayı­da olma­mak­la bera­ber en güzel yer­ler­de dalış yap­tı­ğı­mı düşü­nü­yo­rum. Özel­lik­le Sharm El She­ikh dal­gıç­la­rın Hac yeri ola­rak da bili­nir ve muh­te­şem deniz altı doğa­sı ile ben­ce Dünya’da bir numa­ra­lı dalış nok­ta­sı. Eği­tim aldı­ğım yere üye idim ama son gün­ler­de bana prog­ram­la­rı atmı­yor­lar gali­ba küs­tür­düm onları.

Dal­mak sizin için nasıl bir duy­gu? Bu hobi­niz kişi­li­ği­ni­zin han­gi yönü­ne hitap ediyor?
Ses­siz­lik, din­gin­lik ve huzur beni bes­le­yen ve işim­de yara­tı­cı­lı­ğı­mı pekiş­ti­ren üç kata­li­zö­rüm. Bun­la­rın üçü­nü de dal­mak sağ­lı­yor. Hani anda kalın der­ler ve şu ana odak­lan­ma­nın öne­min­den bah­se­der­ler ya, dal­mak ana odak­lan­ma­nın en keyif­li yolu.
l Dal­mak, güzel ancak aynı zaman­da teh­li­ke­li bir spor, teh­li­ke sizin için ne ifa­de ediyor?
Her spor veya uğraş uygun tek­nik­ler ile konu­sun­da uzman kişi­ler ara­cı­lı­ğıy­la yapı­lır­sa teh­li­ke­li değil­dir aslın­da. Bu tür teh­li­ke­li diye adlan­dı­rı­lan spor­lar için hazır­lık aşa­ma­sın­dan baş­la­ya­rak disip­lin şem­si­ye­si altın­da keyif almak en ide­ali. Böy­le düşün­dü­ğüm­den dola­yı ekst­rem spor­la­rı yap­ma­ya devam ede­ce­ğim. Keyif aldı­ğım sürece.

Özel­lik­le dal­mak iste­di­ği­niz yer­ler nereleri?
Fır­sa­tım olur­sa Sharm El Sheikh’de bir kez daha dal­mak iste­rim. Türkiye’de ise Kaş vaz­ge­çil­me­yecek bir dalış noktası.

Ney üfle­me­ye ne zaman baş­la­dı­nız? Sizi ney­le tanış­tı­ran olay­lar ya da ortam ne idi?
Biz pla­za insan­la­rı, mono­ton­luk ve yoğun­luk için­de haya­tın anla­mı­nı bul­mak için ora­dan bura­ya pin pon topu gibi giden moder­ni­ze olmuş ama yorul­muş kesi­miz benim gözümde.
Ben­de yak­la­şık ola­rak 3 yıl­dan beri bu konu­da bir for­mül var mı diye çok araş­tır­dım. Hem işi­miz­de, hem de aile­miz­de başa­rı­lı ola­cak ama bu kadar nega­tif ve pozi­tif uya­ran­lar kar­şı­sın­da iç huzu­ru olan mut­lu insan olma­yı her an nasıl dene­yim­le­ye­bi­le­cek­tik? Böy­le bir düşün­ce yapı­sı için­de yaşar­ken bir yıl önce Gazi­an­tep ziya­re­tim sıra­sın­da, bakır­cı­lar çar­şı­sın­dan geçer­ken bir Ney sesi duy­duk. Neyin üflen­di­ği yere git­tik ve din­le­me­ye baş­la­dık. O ses o an için beni o kadar çok etki­le­di ki bu çalı­nan Ney’i alma­lı­yım ve üfle­me­yi öğren­me­li­yim dedim.

Ney üfle­mek sade­ce bir müzik ale­ti çal­mak değil, diğer müzik alet­le­rin­den fark­lı ola­rak bir fel­se­fe­si var. Bunu biraz açık­lar mısı­nız? Ney üfle­mek kişi­li­ği­ni­zin han­gi yönü­ne hitap ediyor?
Sos­yal çev­rem­de çok hare­ket­li ve neşe­li bir insan oldu­ğu­mu düşü­nü­yo­rum. İş haya­tın­da ise sonuç odak­lı ve yarat­ma­yı seven biri­yim. Bu hız az önce bah­set­ti­ğim gibi benim din­gin, huzur ara­yan, sakin yönüm­le den­ge için­de. Dal­mak ve Ney gibi bunu sağ­la­ya­cak ne var­sa ben ora­da ola­ca­ğım. Ney’in fel­se­fe­si benim yorum­la­rı­ma göre Hiç” olmak­tır. Ama bunu bu yüz­yıl­da yap­mak müm­kün gözük­mü­yor. Ney üfler­ken zihin, beden ve nefes aynı anda bulu­şu­yor, bu neden­le gün­de­lik kar­ma­şa­dan kopa­rak zih­ni­ni­zi eğit­me fır­sa­tı bulu­yor­su­nuz, bu da diğer tüm alan­lar­da işi­ni­ze yarıyor.
Şu ara­lar düşün­ce­le­ri­mi bir kitap hali­ne getir­me­ye çalı­şı­yo­rum. Müm­kün olur­sa bu sene­nin sonu­na doğ­ru bitir­me­yi plan­lı­yo­rum. Yaz­dık­la­rım da biz­le­rin bu anlam ara­yı­şın­da­ki deği­şik tek­nik ve fel­se­fe­le­rin aslın­da bizi iç huzu­ra götür­me­ye­ce­ği­ni söy­lü­yor. İşin özü ken­di­ni bil­me, kabul etme ve sev­me basa­mak­la­rın­dan geçe­rek, ken­di fel­se­fe­mi­zi yarat­ma­mız­da yatıyor.
Ney üfle­me­de ben daha bebek sayı­lı­rım, 2 ay sonun­da tek bir ses çıka­ra­bil­di­ğim düşü­nül­dü­ğün­de kur­su­ma devam etmem ve sene­ler­ce çalış­mam gerek. İşl­er­in yoğun­lu­ğun­dan kur­su­ma da devam ede­mi­yo­rum bu ara­lar. Evde egzer­siz yap­ma­ya çalı­şı­yo­rum ama bu da beni ile­ri sevi­ye­ye taşı­maz. Yıl­ma­dan devam etmek gere­kir. Tek­nik­le­rin ve fel­se­fe­si­nin bu konu­da uzman Neyzen’ler tara­fın­dan akta­rıl­ma­sı en önemlisi.

İlgili Haberler

Leave a Comment