Janssen İlaçta Olduğu Gibi Sporda da İddialı

Top­lam­da 15 çalı­şa­nıy­la bas­ket­bol ve fut­bol branş­la­rın­da Cor­po­ra­te Games’e katı­lan Jans­sen Tür­ki­ye Bas­ket­bol Takı­mı Alley-Oops dör­dün­cü oldu. Jans­sen Tür­ki­ye Böl­ge Müdü­rü Günay Demir, Pazar­la­ma ve İş birim­le­ri Müdü­rü Cemal Bat­tal, Tıb­bi Satış Tem­sil­ci­si İlk­er Piş­kin, Ürün Müdü­rü Mus­ta­fa Tür­ker Köse ve Böl­ge Müdü­rü Zafer Soner Çalışkan’dan olu­şan Alley-Oops, 4’üncü sıra­ya yerleşti.
İst­anb­ul Cor­po­ra­te Games’in koor­di­nas­yo­nun­da bira­ra­ya gelen Türkiye’nin ve Dünya’nın en önem­li şir­ket çalı­şan­la­rı 910 Hazi­ran tarih­le­ri ara­sın­da spor­tif müca­de­le, ve takım ruhu­nun key­fi­ni yaşa­dı. İstanbul’un fark­lı spor mer­kez­le­rin­de Golf, Bas­ket­bol, Fut­bol, Plaj Voley­bo­lu, Voley­bol, Dra­gon Boat, Kar­ting, Koşu, Yüz­me, Tenis, Masa Teni­si, Bow­ling, Yel­ken, Sat­ranç, Boc­ce ve Dağ Bisik­le­ti branş­la­rın­da bin­ler­ce şir­ket çalı­şa­nı­na 700’ün üze­rin­de madal­ya dağıtıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment