Janssen Ekolojik Ekibi 5 Yılda 350 Ağaç Kurtardı

Eko­lo­jİk Düşün Eko­lo­jik Yaşa” slo­ga­nıy­la kurul­du­ğu gün­den bu yana bir­çok çev­re akti­vi­te­si ger­çek­leş­ti­ren Jans­sen gönül­lü çev­re eki­bi Eko­lo­jik, 5 yıl­da 350 ağaç kurtardı.
Tüm şir­ket çalı­şan­la­rı­nı çev­re konu­sun­da bilinç­len­dir­mek üze­re 5 Hazi­ran Dün­ya Çev­re Günü’nde myc­li­ma­te Tür­ki­ye ile bir top­lan­tı düzen­le­yen Jans­sen Eko­lo­jik eki­bi, geri dönü­şüm çalış­ma­la­rı­nın yanı sıra şir­ket bina­sı­nı da çev­re­ci bina yap­mak için çalış­ma­la­ra baş­la­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Haya­ta geçir­dik­le­ri geri dönü­şüm pro­je­le­riy­le şir­ket için­de yüz­de 34 ora­nın­da ener­ji tasar­ru­fu da sağ­la­yan Eko­lo­jik eki­bi, yak­la­şık 250 ton kar­bon salı­mı­nın da önü­ne geç­miş oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment