Janssen, ABD ve AB’de Abirateron Asetat İçin Yeni Ruhsat Başvurusu Yaptı

Jans­sen Rese­arch & Deve­lop­ment, LLC FDA­’­ya abi­ra­te­ron ase­tat ile ilgi­li ola­rak yeni bir endi­kas­yon baş­vu­ru­sun­da bulun­du. Aynı zaman­da Jans­sen İlaç da EMA­’­ya bir tip II var­yas­yon sun­du. Bu baş­vu­ru­lar­la, abi­ra­te­ron ase­ta­tın kul­la­nı­mı­nın, henüz kemo­te­ra­pi alma­mış ve and­ro­jen dep­ri­vas­yon teda­vi­si­nin başa­rı­sız oldu­ğu, asemp­to­ma­tik veya hafif semp­tom­la­rı olan metas­ta­tik, kast­ras­yo­na direnç­li pros­tat kan­se­ri (mCRPC) has­ta­la­rı­nın teda­vi­sin­de pred­ni­zon ile bir­lik­te uygu­lan­ma­sı­nı kap­sa­ya­cak şekil­de geniş­le­til­me­si amaçlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment