Jansen dirençli vereme savaş açtı

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Jans­sen, dün­ya çapın­da 2014 yılın­da 1,5 mil­yon kişi­nin haya­tı­nı kay­bet­me­si­ne sebep olan vere­min teda­vi­sin­de yeni mole­kü­lü Beda­ki­lin ile yeni­lik­çi çözüm­ler üret­me­ye devam ediyor.
Verem, HIV/AIDS’in yanı sıra dün­ya­nın en ölüm­cül enfek­si­yon has­ta­lık­la­rın­dan biri. 19902015 yıl­la­rı ara­sın­da verem sebe­biy­le ölüm­ler %47 azal­tıl­mış ancak günü­müz­de düşük gelir­li geliş­mek­te olan ülke­ler­de­ki insan­lar bu has­ta­lık sebe­biy­le hayat­la­rı­nı kay­be­di­yor. Jans­sen fir­ma­sı­nın, on yılı aşkın süre­dir ger­çek­leş­tir­di­ği kli­nik araş­tır­ma­lar sonu­cu geliş­tir­di­ği yeni ila­cı Beda­ki­lin mole­kü­lü, uzun yıl­lar­dır cid­di­ye­ti­ni koru­yan çok­lu-ilaç direnç­li verem (MDR-TB) has­ta­lı­ğı için yeni bir etki meka­niz­ma­sı sunan ve bu alan­da son 40 yıl­da geliş­ti­ri­len ilk mole­kül olma özel­li­ği taşı­yor. Çok­lu-ilaç direnç­li verem için stan­dart, daha basit ve/veya daha kısa teda­vi rejim­le­ri­nin bulun­ma­sı­na yöne­lik Beda­ki­lin mole­kü­lü­ne ait bu faz 3 çalış­ma çok yakın zaman­da haya­ta geçecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment