İzlen Şen Novartis Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Oldu

UZUN yıl­lar­dır sağ­lık sek­tö­rün­de çeşit­li görev­ler­de bulu­nan İzl­en Şen, Novar­tis Sos­yal Med­ya ve Halk­la İlişk­il­er Müdür­lü­ğü göre­vi­ne geti­ril­di. 1997 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İng­il­izce İşl­etme Bölümü’nden mezun olan Şen, aynı yıl Ecza­cı­ba­şı War­ner Lambert’da ürün müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. Ecza­cı­ba­şı War­ner Lambert’da OTC ve nöro­lo­ji alan­la­rın­da çalış­tık­tan son­ra, 2000 yılın­da 3M fir­ma­sın­da tüke­tim ürün­le­ri bölü­mün­de ürün müdü­rü oldu.

Ocak 2002 iti­ba­riy­le Novartis’e katı­lan İzl­en Şen, Novartis’te nöro­lo­ji, diya­bet, kar­di­yo­vas­kü­ler ve meta­bo­liz­ma, solu­num ve roma­to­lo­ji alan­la­rın­da pazar­la­ma ve satış bölüm­le­rin­de görev yap­tı. 20082011 yıl­la­rı ara­sın­da solunum &
roma­to­lo­ji pazar­la­ma müdü­rü pozis­yo­nun­da çalı­şan Şen, 2011 Ara­lık ayı iti­ba­riy­le Novar­tis Sos­yal Med­ya ve Halk­la İlişk­il­er Müdür­lü­ğü pozis­yo­nu­na atandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment