İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu bu yıl Şanlıurfa’da yapılıyor

iyon kanallariHAZİ­R­AN 2016

Har­ran Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fakül­te­si Biyo­lo­ji Bölü­mü ve Tıp Fakül­te­si Biyo­kim­ya Ana­bi­lim Dalı ile Impe­ri­al Col­le­ge (İng­ilt­ere) işbir­li­ğiy­le düzen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı 2. İyon Kanal­la­rı ve Kan­ser Sem­poz­yu­mu, 31 Ağus­tos – 2 Eylül tarih­le­rin­de Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.

Alan­da çok önem­li geliş­me­ler kay­de­dil­mek­le bir­lik­te, günü­müz­de kan­ser, tüm dün­ya­da hem kadın­lar hem de erkek­ler için en önem­li ölüm neden­le­rin­den biri olma­ya devam edi­yor. Bu neden­le; erken, kesin ve fonk­si­yo­nel teş­his ile uzun ömür­lü, has­ta ve çev­re açı­sın­dan tok­sik olma­yan etkin teda­vi yön­tem­le­ri­nin orta­ya çıka­rıl­ma­sı gerekiyor.

İyon kanal­la­rı ve iyon taşı­yı­cı­lar, doğ­ru­dan veya dolay­lı ola­rak bütün hüc­re­sel süreç­ler­de önem­li rol­le­re sahip olma­la­rı bakı­mın­dan kan­ser ve metas­taz­la­rın önlen­me­sin­de ve/veya teda­vi­sin­de yeni bir tera­pö­tik hedef ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Bu bağ­lam­da, bu yıl da hem yurt için­den hem de yurt dışın­dan iyon kanal­la­rı, kan­ser, metas­ta­tik süreç, vb. konu­lar­da değer­li çalış­ma­la­ra imza atmış bilim insan­la­rı­nın davet­li konuş­ma­cı ola­rak yer ala­ca­ğı IONCC2016 Sempozyumu’nun ana tema­sı İyon kanal­la­rı: Kan­ser ve metas­taz teda­vi­si için yeni bir tera­pö­tik hedef” ola­rak belirlendi.

Birin­ci­si 2014 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Fen Fakül­te­si Biyo­lo­ji Bölü­mü tara­fın­dan düzen­le­nen İyon Kanal­la­rı ve Kan­ser Sempozyumu”nu gele­nek­sel­leş­tir­mek, böy­le­ce hüc­re biyo­log­la­rı ve mole­kü­ler biyo­log­lar ile biyo­kim­ya, biyo­fi­zik, fiz­yo­lo­ji gibi temel bilim­ler men­sup­la­rı­nı ve kli­nis­yen­le­ri bir ara­ya getir­mek amaçlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment