İyi geçmeyen 2016 ve beklentilerin yoğun olduğu 2017

Ülke­miz ve mil­le­ti­miz için hiç de iyi geç­me­yen bir yılı geri­de bırak­tık… 2016’da yaşa­dık­la­rı­mı­zın unu­tul­ma­sı müm­kün değil… Özel­lik­le de 15 Tem­mu­z­’­da yaşa­nan­lar… Yüz­ler­ce güven­lik gücü­müz ve sivil insa­nı­mız hayat­la­rı­nı vere­rek, “ şehit”lik mer­te­be­si­ne ulaş­tı… Bin­ler­ce­si de, bu uğur­da gazi”lik mer­te­be­siy­le tari­he yazıl­dı­lar… Ülke­miz nere­dey­se 4 cep­he­de müca­de­le verir­ken, dış poli­ti­ka­da yaşa­nı­lan­lar da bizi açmaz”a sürük­lü­yor… Bir yan­dan böl­ge­miz­de yaşa­nan­lar, diğer taraf­tan müt­te­fi­ki­miz” olduk­la­rı­nı söy­le­yen­le­rin ülke­miz üze­rin­de ser­gi­le­di­ği tutum ve dav­ra­nış­lar, anla­şı­la­bi­lir gibi değil… Tabii bizim de kaba­hat­le­ri­miz yok değil… Geç­miş­te ve günümüzde…

★ ★ ★

Önce­lik­le dış poli­ti­ka­mız­da yap­tı­ğı­mız zik-zak”lar, ülke­mi­zi hem kom­şu­la­rı­mız­la, hem de dost-müttefikler”imizle zaman zaman kar­şı kar­şı­ya getir­di… Elbet­te dış poli­ti­ka­lar deği­şe­bi­lir ama, bugün söy­le­di­ği­ni yarın değiş­ti­re­mez­sin! İşte o zaman, hem böl­gen­de hem de dün­ya­da sana bakış açı­la­rı deği­şir! Mil­li” dedi­ği­miz poli­ti­ka­la­rın değiş­me­si, ülke­le­ri zora sokar. Son yıl­lar hariç, ülke­mi­zin mil­li” dış poli­ti­ka­sı hiç değiş­me­miş­tir! Çok iyi bir yere getir­di­ği­miz Avru­pa Bir­li­ği­’y­le köp­rü­le­ri atma nok­ta­sı­na gel­dik! İyi bir müt­te­fi­ki­miz oldu­ğu­nu uzun yıl­lar­dır her defa­sın­da açık­la­dı­ğı­mız ABD ile nere­dey­se mahal­le ağzıy­la kav­ga­ya tutuş­tuk! Dos­tu­muz oldu­ğu­nu her sefe­rin­de ifa­de etti­ği­miz Rus­ya ile önce iple­ri ger­dik, son­ra kan­ka olma­ya çalı­şı­yo­ruz! Sıfır sorun” poli­ti­ka­sıy­la kom­şu­la­rı­mız­la iyi bir konum­dan, tama­men kop­ma nok­ta­sı­na taşın­dık! Hele hele İsr­ai­l’­le yaşa­nı­lan­la­rı anlat­ma­ya gerek var mı? Büyü­kel­çi­le­rin kar­şı­lık­lı çekil­di­ği dönem­den, bugün gel­di­ği­miz nok­ta­ya bir bakın… Han­gi biri­ni sıra­la­ya­yım… Mısır… Lib­ya… Erme­nis­tan ve bazı Avru­pa ülke­le­ri… Agre­sif söy­lem­ler nede­niy­le açma­za sürük­le­nen ilişkiler…

★ ★ ★

Dün­ya­da eko­no­mi­nin iyi git­me­di­ği bir dönem­de, ülke­mi­zin zarar gör­me­me­si pek müm­kün değil. Ancak, tutar­lı dış poli­ti­ka ile eko­no­mi­miz­de­ki dura­ğan­lı­ğı da en azın­dan asga­ri­ye indi­re­bi­lir­dik. Terö­rün de tuz-biber” ekti­ği eko­no­mik gös­ter­ge­ler, hiç de iyi değil!.. İşte size bir kaç örnek:

◆ AVM­’­ler­de­ki insan sayı­sı ve kapa­nan dükkanlar…
◆ Soka­ğı­nız­da iyi kötü ayak­ta dur­ma­ya çalı­şan küçük esna­fın, sif­tah­sız kapat­tık­la­rı dükan­la­rı­nı terk etmesi…
◆ Kira­cı bulu­na­ma­yan boş daire­ler ve dükkanlar…
◆ İşs­izl­iğ­in tavan” yap­tı­ğı bugün­ler­de, misa­fir­le­ri­miz olan göç­men ve mülteciler”in yürek­le­ri sız­la­tan durumları…
◆ Tavan yapan ve öde­ne­me­yen tüke­ti­ci kre­di­le­ri ve kre­di kar­tı borçları…
◆ Dolar ve Euro gibi para­la­rın TL kar­şı­sın­da­ki durumu…
◆ Ülke eko­no­mi­si­nin gere­ğin­den faz­la loko­mo­ti­fi hali­ne geti­ri­len inşa­at sektörü”nde yaşa­nan durgunluk…
◆ Dibin de dibi­ne giden turizm gelir­le­ri ve boş otel­le­ri­mi­zin durumu…

★ ★ ★

Fela­ket tel­lal­lı­ğı gibi görü­nen ülke­mi­zin içe­ri­sin­de bulun­du­ğu bu durum, ger­çek mi, değil mi? İrd­el­ey­in, siz de göre­cek­si­niz… Tabii, tüm bu durum­dan sürat­le çıka­bi­li­riz… Önce her konu­da ayrım­cı­lık yap­ma­ya­ca­ğız! Yöne­ten­le­riy­le… Yöne­ti­len­le­riy­le… Tek vücut ola­rak, bir­bi­ri­mi­zi öte­ki­leş­tir­me­den tüm olum­suz­luk­la­rı ber­ta­raf ede­bi­li­riz!… Yeter ki, önce siya­si­le­ri­miz bu konu­da adım atsın­lar!… 2017’nin önce ülke­mi­ze, ayrım­cı­lık yap­ma­dan tüm hal­kı­mı­za ve yaşa­dı­ğı­mız dün­ya­ya, kar­deş­lik, barış, huzur getir­me­si­ni diliyorum…

İlgili Haberler

Leave a Comment