İtalyanların hedefinde elektromedikal sektör var

Aniello Musella
Ani­el­lo Musella

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

İtaly­an Dış Tica­ret ve Tanı­tım Ajan­sı (ITA) Müdü­rü Ani­el­lo Musel­la, yer aldık­la­rı Expo­med 2016’ya iliş­kin açık­la­ma­lar­da bulundu.

İleri ve geliş­miş düzey­de­ki İtaly­an tek­no­lo­ji­le­ri­nin Türk fir­ma­la­rı­na tanı­tıl­ma­sı, Türk paza­rı­na yeni İtaly­an fir­ma­la­rın katı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve Türkiye’de hali hazır­da aktif bulu­nan İtaly­an fir­ma­la­rın var­lık­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la fuar­da yer aldık­la­rı­nı belir­ten Musel­la, Expomed’in İtaly­an fir­ma­la­rı için çok önem­li oldu­ğu­nu söy­le­di. Ani­el­lo Musel­la, bu yıl 23 fir­may­la katıl­dık­la­rı Expomed’de İtaly­an fir­ma­la­rın sade­ce Türk­ler ile değil aynı zaman­da Türkiye’ye kom­şu ülke­ler­de­ki fir­ma­lar ile de bir ara­ya gel­me fır­sa­tı yaka­la­ya­bil­dik­le­ri­ni belirtti.

PAYI­MI­ZI ARTIR­MAK İSTİYORUZ”

Artan gelir, deği­şen demog­ra­fi ve sağ­lık sis­tem­le­ri­ne yay­gın eri­şi­min Türkiye’nin sağ­lık sis­te­mi­nin geliş­me­si­ni ve büyü­me­si­ni sağ­la­yan ana unsur­lar oldu­ğu­nu söy­le­yen Musel­la söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Yap­tı­ğı­mız pazar araş­tır­ma­sı­na göre 2018 yılı­na kadar medi­kal ekip­man ala­nı­nın çeşit­li ürün gam­la­rın­da yıl­lık yüz­de 8,5 ora­nın­da bir büyü­me öngö­rü­yo­ruz. Diğer ürün­ler­le bir­lik­te bütün elekt­ro­me­di­kal sek­tö­rü­nün top­lam değe­ri 1,5 mil­yar dola­ra ulaşacaktır.

Elekt­ro­me­di­kal sek­tö­rü İtaly­an fir­ma­lar için özel bir önem arz edi­yor. ITA, baş­ka orga­ni­zas­yon­lar çer­çe­ve­sin­de de İtaly­an fir­ma­la­rı­na bu sek­tör­de­ki Türk şir­ket­le­ri ile çalış­ma konu­sun­da yar­dım­cı olma­ya hazır. Ayrı­ca ITA ola­rak 2017 yılın­da ger­çek­le­şecek olan Expo­med Fuarı için res­mi İtaly­an katı­lı­mı­nı finan­sal açı­dan da destekleyeceğiz.

İtalya, Türkiye’nin top­lam itha­la­tı­nın yüz­de 4’ünü kap­sı­yor ve tıb­bi, cer­ra­hi, diş­çi­lik ekip­man­la­rı ve X Alfa, Beta Gam­ma Ray cihaz­la­rı, tüp­ler gibi alan­lar­da bu payı art­tır­mak için büyük bir potan­si­ye­le sahip. İtaly­an şir­ket­le­ri, Türk şir­ket­le­ri ile çalış­mak için çok karar­lı ve Türk mev­ki­daş­la­rı ile iş bir­lik­le­ri­ni pekiş­tir­mek için hazırlar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment