İsviçreli İlaç Firması Nycomed Türkiye’de

Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem, ağrı kesi­ci­ler, enfek­si­yon, solu­num has­ta­lık­la­rı, oste­opo­roz ve doku yöne­ti­mi konu­la­rın­da uzman­laş­mış özgün port­fö­yüy­le glo­bal bir ilaç şir­ke­ti olan Nyco­med, 20 mil­yon euro baş­lan­gıç ciro hede­fi ile Tür­ki­ye paza­rı­na girdi.
Dün­ya­nın en büyük 25 ilaç şir­ke­tin­den biri olan, İsv­içr­eli Nyco­med, 1874 yılın­da bun­dan 136 yıl önce Norveç’de kuru­lu­şun­dan bu yana çok çeşit­li sağ­lık sis­tem­le­ri­ne dün­ya­nın her yerin­de des­tek veren ve dina­mik bir şekil­de büyü­yen bir şir­ket ola­rak, Avrupa’daki başa­rı­lı çalış­ma­la­rı­nın deva­mın­da geliş­mek­te olan pazar­lar­dan Türkiye’ye büyük bir yatı­rım yapıyor.
Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem, ağrı kesi­ci­ler, enfek­si­yon, solu­num has­ta­lık­la­rı, oste­opo­roz ve doku yöne­ti­mi konu­la­rı­na ek ola­rak geniş yel­pa­ze­de­ki OTC ürün­le­ri ile bulun­du­ğu pazar­lar­da güç­lü bir yeri olan Nyco­med, Türkiye’deki ilaç paza­rın­da Gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­de Pant­pas” ve ağrı kesi­ci­ler­de Xefo” ilaç­la­rı ile yeri­ni alıyor.

Nyco­me­d­’in Tür­ki­ye­’­de faali­ye­te geç­me­si dola­yı­sıy­la düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Satış Pazar­la­ma­dan Sorum­lu Dün­ya Baş­kan Yar­dım­cı­sı Guido Oel­kers Nyco­med ola­rak geliş­miş ülke­ler­den daha faz­la büyü­me gös­te­re­rek öne­mi git­tik­çe artan geliş­mek­te olan pazar­la­ra yatı­rım yapı­yo­ruz. Bu bağ­lam­da dina­mik büyü­me ora­nı­na sahip Tür­ki­ye paza­rı­na giriş yap­mak üze­re önem­li bir yatı­rım ile güç­lü bir orga­ni­zas­yon kur­duk. 2010’da Türkiye’de istik­rar­lı bir büyü­me gör­mek­te­yiz. 2010 ve 2011’de Tür­ki­ye paza­rı birim başı­na 2 hane büyü­ye­cek­tir. Bu büyü­me değer ola­rak yüz­de 10 civa­rın­da ola­cak­tır. Kişi başı tüke­tim ora­nı­nın halen düşük olma­sı nede­niy­le Tür­ki­ye çok önem­li bir pazar, çün­kü bir­çok teda­vi­de halen çok faz­la şim­di­ye kadar ula­şı­la­ma­yan ve teda­vi edi­le­me­miş has­ta var” dedi. Türkiye’de 2014 yılı sonu­na kadar ilk 20 fir­ma­dan biri olma­yı hedef­le­dik­le­ri­ni belir­ten Oel­kers, bütün yatı­rım fır­sat­la­rı­nı bu hede­fi başar­ma­ya yöne­lik kul­la­na­cak­la­rı­nı söyledi.
Nyco­med Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Bed­ri Toker Nyco­med, dün­ya­da çok yay­gın olma­yan özel ve teda­vi­si zor has­ta­lık­lar için de yoğun çalış­ma­lar ve araş­tır­ma­lar yapan bir şir­ket. Dün­ya­da çok sayı­da insa­nın sahip oldu­ğu ve çare bul­mak­ta zor­lan­dı­ğı bu has­ta­lık­lar için de araş­tır­ma­lar yapı­yo­ruz. Bizim tüm faali­yet­le­ri­mi­zin mer­ke­zin­de has­ta­la­ra des­tek ver­me ama­cı­mız var. Çün­kü mis­yo­nu­muz has­ta­lar ve sağ­lık sitem­le­ri için anlam ifa­de eden ilaç­lar paza­ra ver­mek­tir. Yine bu mis­yon ile çok yakın bir zaman­da solu­num ile ilgi­li çok önem­li bir ila­cı­mı­zın lans­man bil­gi­si­ni pay­la­şı­yor ola­ca­ğız” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment