İstanbul’da Bir Beyoğlu; Beyoğlu’nda bir Aperativo

Ape­ra­ti­vo, 2011 yılı­nın Kasım ayın­da açı­lan, Asmalımescit’in yep­ye­ni lez­zet dura­ğı. Modern Akde­niz Mutfağı’nın nadi­de çeşit­le­rin­den olu­şan zen­gin menü­sü, iyi bir dans mekâ­nı olma­sı, çar­pı­cı kok­teyl­le­ri, keyif­li barı ve heye­can­lı per­so­ne­liy­le ade­ta Ben en yeni İst­anb­ul /Beyoğlu kla­si­ği­yim” diyor.

Modern Akde­niz mut­fa­ğın­dan olu­şan, zen­gin seçe­nek­li, çok özel tat­lar­la bezen­miş menü­sü, uygun fiyat­la­rı ve sürp­riz eğlen­ce­ler­le dolu gece­le­ri, Aperativo’yu konuk­la­rı için özel kılıyor.

Aperativo’da haf­ta son­la­rı nor­mal düzen­den çıkı­la­rak bist­ro masa­la­ra geçi­li­yor. Keyif­li bir akşam yeme­ği son­ra­sı her­kes ken­di­ni müzi­ğin rit­mi­ne bıra­kı­yor. Amaç; konuk­la­ra tüm haf­ta­nın yor­gun­lu­ğu­nu unut­tur­mak ve onla­rı unu­tul­maz anlar­la buluşturmak.

Ros­so, mekâ­nın 35 kişi­lik asma katı­na veri­len isim. Bura­da konuk­lar hem genel ambi­ans­tan kop­mu­yor, hem de ken­di özel alan­la­rı­nı yaratıyorlar.

 

Ege lez­zet­le­ri Her Çar­şam­ba Aperativo’da

Meka­nın sahi­bi bir döne­min ünlü bate­ris­ti Vas­fi Uça­roğ­lu ve ses sanat­çı­sı Kamu­ran Akko­r­’un kız­la­rı Menek­şe Uça­roğ­lu, işlet­me­ci­si ise Tol­ga Çinkitaş…

Ape­ra­ti­vo­’­nun şefi Hakan Bil­ge Yaman Çar­şam­ba öğle ve akşam yemek­le­rin­de mut­fa­ğı­nı Bodrum’un ünlü aşçı­sı Ümmühan’a ema­net ediyor.

Ümmü­han – İsm­ail Gir­gin, Bodrum’la ilgi­si olan İst­anb­ullu lez­zet­se­ver­le­rin yakın­dan tanı­dı­ğı bir çift. 2005 yılın­dan bu yana Bitez’de man­da­li­na bah­çe­le­ri­nin orta­sın­da açtık­la­rı Bağa­ra­sı adlı köy lokan­ta­sın­da yemek­le­ri­nin fark­lı lez­zet­le­riy­le ün salmışlar.

Ege ve Akde­niz yemek­le­ri­ni ken­di tar­zıy­la yorum­la­yan Ümmü­han, mut­fak­tan, eşi İsm­ail Gir­gin ise ser­vis­ten sorumlu.

Ümmühan’ın menü­sün­de neler yok ki… Şarap­lı yeşil doma­tes, kır­mı­zı erik­li pıra­sa, kuru üzüm­lü ve kuru doma­tes­li ıspa­nak kavur­ma, elma­lı kır­mı­zı pan­car, tar­çın­lı bar­bun­ya, por­ta­kal­lı kabak, yeşil elma­lı ve avo­ka­do­lu reze­ne, buğ­day ve ceviz­li süz­me yoğurt, erik ve kayı­sı­lı laha­na dol­ma­sı, fes­le­ğen­li fasul­ye, ıspa­nak­lı ve ısır­gan otlu sıcak müc­ver, koruk­lu zey­tin­yağ­lı kuru börül­ce, çıtır man­tı, sakız ağa­cı­na geçi­ril­miş çöp şiş, erik­li bam­ya. Üste­lik çeşit­le­rin sayı­sı her geçen gün artıyor…

 

 

Ümmü­han Girgin

Bod­rum­lu Ümmühan’ın Öyküsü

Fet­hi­ye Ceylandağ’da dört çocuk­lu bir aile­nin üçün­cü çocu­ğu ola­rak dün­ya­ya gel­di. 20 yaşın­da Bod­rum­lu bir aile­nin oğlu olan İsm­ail Gir­gin ile görü­cü usû­lü evlen­di ve bir oğlu oldu. Evde boş otur­mak­tan sıkı­la­rak bir gaze­te bayi­in­de 11 per­so­ne­le yemek yap­ma­ya baş­la­dı. İşin­in yanı sıra Turizm Bakanlığı’nın düzen­le­di­ği yemek kurs­la­rı­na katıl­dı. Bir­çok ote­lin res­to­ra­nın­da çalı­şa­rak son­ra­dan çok yarar­la­na­ca­ğı dene­yim­ler edin­di. 2005 yılın­da eşi ile bir­lik­te Bağarası’nı açtı. Bağa­ra­sı­’­nı açma kara­rın­da en önem­li etken evin­de seve­rek ağır­la­dı­ğı arka­daş­la­rı ve dost­la­rı oldu. Şim­di konuk­la­rı­nı evdey­miş­ler” gibi sami­mi bir ortam­da ağırlıyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment