İstanbul’a KBB Hastanesi

İSTANBUL’un ilk kulak burun boğaz (KBB) ve baş boyun cer­ra­hi­si has­ta­ne­si ORL KBB Hos­pi­tal, Güm­rük ve Tica­ret Baka­nı Sayın Haya­ti Yazı­cı tara­fın­dan res­men açıl­dı. KBB Hos­pi­tal, İstanbul’da çocuk ve eriş­kin yoğun bakım üni­te­le­ri­ne sahip 26 yatak kapa­si­te­li ilk ve tek kulak burun boğaz has­ta­lık­la­rı has­ta­ne­si özel­li­ği­ne sahip. Yak­la­şık 10 mil­yon dolar yatı­rım yapı­lan has­ta­ne, KBB ve baş boyun cer­ra­hi­si ala­nın­da üst düzey­de tek­no­lo­jik alt­ya­pı­ya sahip. KBB Hospital’da işit­me test­le­rin­den uyku ana­li­zi­ne, hor­la­ma teda­vi­sin­den tiro­it cer­ra­hi­si­ne, yüz plas­tik cer­ra­hi­sin­den kulak mik­ro cer­ra­hi­si­ne kadar en kap­sam­lı ame­li­yat­lar yapı­la­cak. KBB Hos­pi­tal, sos­yal güven­lik şem­si­ye­si altın­da­ki tüm has­ta­la­rı da kabul edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment