İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günü’nde endokrinoloji kursu yapılacak

İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si, İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı tara­fın­dan uzun yıl­lar­dır düzen­le­nen Gele­nek­sel İç Has­ta­lık­la­rı Gün­le­ri – İnt­er­akt­if Gün­cel­leş­tir­me” kong­re­le­ri zaman için­de bir kla­sik hali­ni aldı. İç has­ta­lık­la­rı uzman­la­rı ve asis­tan­la­rı tara­fın­dan sabır­sız­lık­la bek­le­nen bir son­ra­ki Gele­nek­sel İç Has­ta­lık­la­rı Gün­le­ri – İnt­er­akt­if Gün­cel­leş­tir­me” kong­re­si, 1619 Mart tarih­le­ri ara­sın­da NG Sapan­ca Otel’de yapı­la­cak. Diğer yıl­lar­dan fark­lı ola­rak, 2017 kong­re­si bir gün daha uza­tıl­dı. İkinci bir yeni­lik ola­rak, yarım gün­lük bir Endok­ri­no­lo­ji Kur­su”, top­lan­tı prog­ra­ma alın­dı. Bilim­sel prog­ram, iç has­ta­lık­la­rı pra­ti­ğin­de en çok rast­la­nan sorun­la­ra odak­la­na­cak şekil­de oluş­tu­rul­du. İnt­er­akt­if” ve uzma­nı­na danış̧” for­ma­tın­da­ki kong­re­de dene­yim ve bil­gi biri­ki­mi pay­la­şı­la­cak. Bu yıl­ki prog­ram mul­ti­disp­li­ner katı­lım­lı” otu­rum­lar­la zen­gin­leş­ti­ril­di. Yak­la­şık dört güne yayı­lan bir süre boyun­ca, hekim­ler otu­rum saat­le­ri dışın­da da öğre­tim üye­le­riy­le bir ara­ya gele­bi­lecek ve bil­gi alış­ve­ri­şin­de bulunacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment