İstanbul Ecza Koop Festivali Antalya’da Yapıldı

eczacilar-iskoopfest-2012-de-bulustu-3414424_o

İST­ANB­UL Ecza­cı­lar Koope­ra­ti­fi, İlaç Dışı Ürün­ler (ıtri­yat, koz­me­tik, der­mo­koz­me­tik, besin tak­vi­ye­le­ri, medi­kal ürün­ler, vb.) ala­nın­da­ki son geliş­me­ler ve yeni ürün­ler konu­sun­da ecza­cı­la­rı bil­gi­len­dir­mek, tanıt­mak ve uygun koşul­lar­da sahip olma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la düzen­le­di­ği, İst­anb­ul Ecza Koop Festival’in birin­ci­si Antalya’da ger­çek­leş­ti­ril­di. İsk­oo­pf­est 2013 adıy­la düzen­le­nen ve 14 Mart tarih­le­ri ara­sın­da Rixos Sun­ga­te Otel’de ger­çek­le­şen etkin­lik­te, Tür­ki­ye gene­lin­de hiz­met veren 500’den faz­la koope­ra­tif üye­si ecza­cı, sek­tö­rün önde gelen 103 fir­ma­sı­nın ürün­le­ri­ni yakın­dan tanı­yıp bil­gi ala­rak bu ürün­le­ri uygun koşul­lar­da temin etme imka­nı­na kavuştular.

İlgili Haberler

Leave a Comment