İstanbul Bu Yaz Dünya Starlarını Ağırlıyor

Turk­cell Kuru­çeş­me Are­na, bu sene de yer­li ve yaban­cı bir çok yıl­dı­zı ağır­la­ya­cak. Son 10 yılın en başa­rı­lı neo-soul, r&b ve pop vokal­le­rin­den Grammy ödül­lü Macy Gray de 4 Hazi­ra­n­’­da kon­ser verecek.
Madon­na, 2012 dün­ya tur­ne­si kap­sa­mın­da 19 yıl ara­dan son­ra 7 Hazi­ra­n­’­da İst­anb­ul­’­da Türk Tele­kom Are­na­’­da hay­ran­la­rıy­la bir­lik­te ola­cak. Müzik dün­ya­sı­nın kadi­fe ses­li efsa­ne­si, 1965’ten bu yana 100 mil­yo­nu aşkın albüm satı­şı ile müzik tari­hin­de yeri­ni alan ger­çek adı Sir Tho­mas John Wood­ward olan Gal­ler asıl­lı Tom Jones, 26 Hazi­ra­n­’­da kon­ser verecek.
Grammy ödül­lü, yeni nesil diva­lar­dan biri ola­rak nite­len­di­ri­len Jill Scott, 17 Tem­mu­z­’­da, son yıl­la­rın en heye­can veri­ci ve eklek­tik grup­la­rın­dan Beirut 21 Eylü­l­’­de kon­ser verecek. Büyük usta Enri­co Maci­as, 50. sanat yılı kon­ser­le­ri kap­sa­mın­da 25 Tem­mu­z­’­da Turk­cell Kuru­çeş­me Are­na­’­da sah­ne ala­cak. 4 yıl üst üste En iyi erkek rock vokal per­for­man­sı” dalın­da Grammy kaza­nan ve dün­ya çapın­da 20 mil­yon albüm satı­şı­na ula­şan Lenny Kra­vitz, 4 Eki­m­’­de kon­ser verecek.

Cemil Topuz­lu Açık­ha­va Tiyat­ro­su­’­nun Konukları
Akde­niz ritm­le­rin­den Fran­sız şan­son­la­rı­na ve Por­to Riko ezgi­le­ri­ne uza­nan geniş müzik reper­tu­va­rıy­la müzik­se­ver­le­ri büyü­le­yen Fran­sız sanat­çı Dany Bril­lant, 11 Hazi­ra­n­’­da Har­bi­ye Cemil Topuz­lu Açık­ha­va Tiyat­ro­su­’n­da sah­ne ala­cak. Günü­mü­zün en önem­li ses­le­rin­den, çok yön­lü sanat­çı Antony Hegarty, 39 kişi­lik Filar­mo­nia İst­anb­ul Orkest­ra­sı ile bir­lik­te 9 Tem­mu­z­’­da Açık Hava­’­da seven­le­riy­le bulu­şa­cak. İng­il­iz alter­na­tif rock müzi­ği­nin efsa­ne ismi Mor­ris­sey, İst­anb­ul Caz Fes­ti­va­li­’­nin konu­ğu ola­rak, 19 Tem­muz Per­şem­be akşa­mı Cemil Topuz­lu Açık­ha­va Sah­ne­si­’n­de hay­ran­la­rı­nın kar­şı­sı­na çıkacak.

Küçük­çift­lik Park konserleri
Küçük­çift­lik Par­k­’­ta 10 Tem­mu­z­’­da İng­il­iz şar­kı­cı Chris de Burgh, 17 Tem­mu­z­’­da da cazın yaşa­yan efsa­ne­si Tony Ben­nett kon­ser verecek. Asıl adı Jes­si­ca Ellen Cor­nish olan İng­il­izl­er­in en genç pop ido­lü hali­ne gelen Jes­sie J., 26 Hazi­ra­n­’­da Küçük­çift­lik Par­k­’­ta unu­tul­maz bir kon­ser verecek. Tür­ki­ye­’­ye ilk defa gelecek olan İng­il­iz şar­kı­cı, son yıl­la­rın en ara­nan ismi hali­ne gel­me­yi başar­dı. Je Veux” par­ça­sıy­la uzun süre müzik lis­te­le­rin­de ilk sıra­da kal­ma­yı başa­ran, Edith Piaf­’ı hatır­la­tan buğu­lu sesi ve sıra dışı duru­şuy­la En Beğe­ni­len Fran­sız Şar­kı­cı” unva­nı­nın sahi­bi Fran­sız müzis­yen Zaz, 27 Hazi­ra­n­’­da İst­anb­ul Küçük­çift­lik Par­k­’­ta hay­ran­la­rıy­la bulu­şa­cak. Alex Trimb­le, Sam Hal­li­day ve Kevin Bair üçlü­sün­den olu­şan Kuzey İrl­and­alı Two Door Cine­ma Club, ilk kez İst­anb­ullu hay­ran­la­rıy­la 28 Hazi­ra­n­’­da Küçük­çift­lik Par­k­’­ta bir ara­ya gelecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment