israf…

Layout 1EDİ­T­ÖR / MAYIS 2016

Bu sayı­mız­da önem­li bir araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı yer alı­yor. Mut­la­ka dik­katle oku­ma­nı­zı öneriyorum.

Aç nüfu­su doyu­ra­cak gıda­nın 4 katı israf edi­li­yor” baş­lı­ğı ile oku­yu­cu­la­rı­mı­za sunu­lan yazı­da, iklim deği­şik­li­ği­ne dik­kat çeki­li­yor ve iklim deği­şik­li­ği­ne en faz­la etki eden fak­tör yüz­de 31’le gıda­lar” deni­li­yor.

Diğer detay­la­rı der­gi­miz­den oku­ya­cak­sı­nız elbette…

İsr­afın her alan­da yapıl­ma­ma­sı gere­ken bir olgu oldu­ğu­nu unut­ma­mak gere­kir. En önem­li israfsa, elbet­te­ki zaman…

Kısıt­lı bir zaman dili­mi için bu dün­ya­ya gel­di­ği­mi­zi unut­ma­ya­lım. Bu zaman dili­min­de şunu düşünelim:

Bu küre­de yaşa­yan tüm var­lık­lar için ne yaptım?

Ömü­rü­mü fay­da­lar­la tamam­lar­ken dün­ya için neler yaptım?

Her can­lı­nın önem­li bir kıy­met oldu­ğu­nu onla­ra nasıl yansıttım?

Bugün­den çok gele­ce­ğin daha önem­li oldu­ğu konu­sun­da ben­cil­lik yap­tım mı?

Emi­nim bu soru­la­rı siz daha da uzatabilirsiniz.

Yaşa­dı­ğı­mız dün­ya­ya bak­ma­mız yeterli!..

Ülke­miz ve dün­ya hız­la erez­yona uğru­yor…

Lüt­fen, çok geç kal­dık ama yine de düşü­ne­lim ve çözüm arayalım!

İlgili Haberler

Leave a Comment