İş kazalarına bağlı göz yaralanmalarında birinci sıradayız

Op. Dr. Levent Akçay
Op. Dr. Levent Akçay

HAZİ­R­AN 2016

Türkiye’nin iş kaza­la­rın­dan kay­nak­la­nan göz yara­lan­ma­la­rın­da Avrupa’daki en yük­sek ora­na sahip oldu­ğu­nu söy­le­yen Dün­ya­göz Altunizade’den Okü­lop­las­ti Cer­ra­hı Op. Dr. Levent Akçay İş kaza­la­rı­na bağ­lı göz yara­lan­ma­la­rıy­la en sık demir çelik sana­yi işçi­le­rin­de demir çapak bat­ma­sıy­la kar­şı­la­şı­lır­ken, teda­vi­si en zor olan göz yara­lan­ma­la­rı­nın başın­da ise kim­ya­sal yara­lan­ma­lar geli­yor” dedi.

Göz­de kesi var­sa mut­la­ka önce göz heki­mi­ne gidilmeli!

Göz yara­lan­ma­la­rın­da ilk müda­ha­le­den, doğ­ru mer­kez ve doğ­ru heki­min seçi­mi­ne kadar tüm süre­cin çok önem­li oldu­ğu­na dik­kat çeken Op. Dr. Levent Akçay, Eğer kaza­ze­de­nin gözün­de ya da göz kapak­la­rın­da kesi var­sa mut­la­ka bir göz heki­mi­ne gidil­me­li. Hat­ta göz­de­ki kesi­nin duru­mu­na ve derin­li­ği­ne göre okü­lop­las­tik, kor­nea ve reti­na cer­rah­la­rı ile bir­lik­te koor­di­ne­li çalı­şıl­ma­sı bile gere­ke­bi­lir. Bu neden­le ilk aşa­ma­da göz heki­mi­ne baş­vur­ma­mak teda­vi süre­si­ni olum­suz etki­le­di­ği gibi tek bir ope­ras­yon­da başa­rı sağ­la­ma ora­nı­nı da düşür­mek­te­dir” dedi. Göz yara­lan­ma­la­rı­nın mut­la­ka tam teşek­kül­lü ve son tek­no­lo­ji cihaz­lar­la dona­tıl­mış has­ta­ne­ler­de teda­vi edil­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Op. Dr. Levent Akçay, Özel­lik­le bazı vaka­lar­da sade­ce göz heki­mi­nin değil, gözün bir­çok fark­lı ala­nın­da uzman­laş­mış cer­rah­la­rın da aynı anda gir­me­si gere­ken vaka­lar ola­bi­li­yor. Bu neden­le baş­vu­ru­lan mer­kez­le­rin gerek tek­nik alt yapı­sı ve dona­nı­mı, gerek­se hekim kad­ro­su geniş­li­ği teda­vi başa­rı­sı­nı büyük oran­da etki­li­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment