İran’dan bitoteknolojiye büyük yatırım

Cin­na­Gen CEO’su Dr. Fer­hat Farşi

MENA Bölgesi’nin en büyük biyo­tek­no­lo­jik ilaç fir­ma­sı Cin­na­Gen, yerel ve böl­ge­sel pazar­lar için Türkiye’yi yeni üre­tim ve Ar-Ge üssü ola­rak belir­le­di. 2017 yılın­da Tekirdağ’da Çer­kez­köy Orga­ni­ze Sana­yi Bölgesi’nde teme­li atı­la­cak fab­ri­ka ile Cin­na­Gen İlaç, Türkiye’nin ilaç endüst­ri­si­ne adım atma­ya hazır­la­nı­yor. İran mer­kez­li biyo­far­ma­so­tik ilaç üre­ti­ci­si Cin­na­Gen, Türkiye’deki biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­ti­mi hac­mi­ni Cin­na­gen İlaç ile artır­mak­la kal­ma­ya­cak yük­sek tek­no­lo­ji ve ino­vas­yon kabi­li­ye­ti­ni Türkiye’ye trans­fer edecek. Has­ta­la­rın ilaç­la­ra eri­şi­mi kolay­la­şır­ken, ülke­de üre­ti­le­me­yen ilaç­la­rın üre­ti­mi ile kamu mali­ye­si­ne olan yük hafif­le­yecek, aynı zaman­da Avru­pa baş­ta olmak üze­re diğer pazar­la­ra yapı­la­cak ihra­cat faali­ye­tiy­le dış tica­ret açı­ğı aza­la­cak ve ülke eko­no­mi­si­ne önem­li bir kat­kı sağlanacak.

TÜRK İLAÇ ENDÜST­Rİ­S­İN­İN DIŞA BAĞIM­LI YAPI­SI DEĞİŞECEK

Biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­ti­mi yapa­cak fab­ri­ka yatı­rı­mıy­la bir­lik­te Cin­na­Gen İlaç, Türk eko­no­mi­si açı­sın­dan Türk ortak­lı bir Gre­en­fi­eld Yatırım’a (yani yaban­cı yatı­rım­cı­nın ser­ma­ye kazan­dır­dı­ğı ülke­ye sıfır­dan bir üre­tim tesi­si kur­du­ğu yatı­rım tipi­ne) imza ata­cak. Biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın ülke­miz­de üre­til­me­si, Türkiye’nin özel­lik­le bu kate­go­ri­de yurt­dı­şı­na bağım­lı olan endüst­ri­si açı­sın­dan da dev­rim nite­li­ğin­de bir geliş­me. Öte yan­dan dün­ya­da biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın kul­la­nım ora­nı yüz­de 20’lere ulaş­mış durum­da ve ben­zer bir trend Tür­ki­ye için de geçer­li. İlaç sek­tö­rü­nün yak­la­şık yüz­de 17’si biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar­dan olu­şu­yor ve bu ilaç­la­rın nere­dey­se tama­mı­na yakı­nı ithal edi­li­yor. 2015 yılı veri­le­ri­ne göre Türkiye’de biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar­da yak­la­şık 2,5 mil­yar lira­lık ithal ürün kul­la­nı­mı mev­cut. Türkiye’de yatı­rım yapa­cak Cin­na­Gen İlaç’ın üre­tim süre­ci­ne geçi­şiy­le bir­lik­te has­ta­la­rın bu ilaç­la­ra eri­şi­mi de kolay­laş­mış ve ilaç itha­la­tı azal­mış olacak.

HAS­TA­LA­RIN İLACA ERİ­Ş­İMİ KOLAYLAŞACAK

Biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­rin ilaç sek­tö­rün­de­ki öne­mi­ne de deği­nen Cin­na­Gen İlaç Kuru­cu Orta­ğı ve CEO’su Dr. Fer­hat Far­şi, Biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar, kon­van­si­yo­nel ilaç­lar ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da zor­lu aşa­ma­la­rı içe­ren bir geliş­tir­me süre­ci­ne sahip. Kon­van­si­yo­nel ilaç­lar ile teda­vi edi­le­me­yen bir­çok has­ta­lık için teda­vi imka­nı ver­mek­te­dir. Bu yönüy­le de Cin­na­Gen İlaç’ın biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­ti­mi, ilaç endüst­ri­si adı­na önem taşı­mak­ta­dır” dedi. Can­lı hüc­re­ler­den elde edi­len biyo­lo­jik ürün­le­ri içe­ren biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar üre­ten CinnaGen’in ürün gamın­da; yük­sek tek­no­lo­ji­ler­le hız­lı ve aynı zaman­da mev­cut teda­vi mali­ye­ti­ni düşü­recek ürün­ler yer alı­yor. Biyo­tek­no­lo­jik ürün gamı, kan­ser ve kan has­ta­lık­la­rı baş­ta olmak üze­re cid­di bağı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı, MS gibi spe­si­fik mer­ke­zi sinir sis­te­mi nadir has­ta­lık­la­rı için ve kısır­lık teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­lar­dan olu­şu­yor. Cin­na­Gen İlaç’ın Türkiye’de üre­tim süre­ci­ne geçi­şiy­le bir­lik­te baş­ta kan­ser olmak üze­re has­ta­la­rın ilaç­la­ra eri­şim­le­ri, hem iç pazar­da satı­şı hem de teda­vi mali­ye­ti açı­sın­dan kolay­laş­mış olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment