İnsulin Glarjin Kanser Riskini Artırmıyor

SANO­Fİ, Kuzey Avru­pa ülke­le­ri, Kuzey ve Güney Kaliforniya’daki Kaiser Per­ma­nen­te ve Bir­le­şik Devletler’deki Kuzey Kali­for­ni­ya Üniversitesi’nden bağım­sız araş­tır­ma­cı­lar tara­fın­dan yapı­lan geniş ölçek­li bir epi­de­mi­yo­lo­jik prog­ra­mın sonuç­la­rı­nı ilan ede­rek, diğer insü­lin­le­ri kul­la­nan­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da Lan­tus® (insu­lin glar­jin [rDNA köken­li] enjek­si­yon) ile teda­vi edi­len diya­bet­li kişi­ler­de kan­ser ris­ki­nin art­ma­dı­ğı yönün­de kanıt­lar orta­ya koy­du­lar. Bu veri­ler Ame­ri­kan Diya­bet Bir­li­ği 72. Bilim­sel Toplantıları’nda sunuldu.
Diya­bet­te kan­ser ris­ki­ni değer­len­dir­mek ve geniş veri taban­la­rın­dan kap­sam­lı insu­lin glar­jin maru­zi­ye­ti veri­le­ri­ni elde etme ama­cı­nı taşı­yan epi­de­mi­yo­lo­jik prog­ram şu ana kadar bu amaç­la tasar­la­nan en büyük göz­lem­sel prog­ram nite­li­ği­ni taşı­yor. Bu yeni sonuç­lar, kli­nik çalış­ma­la­ra dahil edi­len 80,000’den faz­la has­ta­dan ve insü­lin glar­jin­le yapı­lan 47 mil­yon has­ta yılın­dan elde edil­miş olan hali­ha­zır­da­ki zen­gin bil­gi biri­ki­mi olma nite­li­ği­ni taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment