İnsanoğlu yaşlandıkça çirkinleşiyor mu?

murat aksoy-logo.qxpOCAK 2016

Bu ayki yazı­ya neden olan şey aslın­da geçen gün inter­net­te sey­ret­ti­ğim bir video. Bu vide­oda önce eriş­kin­le­re soru­lu­yor: Vücu­du­nu­zun nere­si­ni beğen­mi­yor­su­nuz ve nere­si­ni değiş­tir­mek ister­di­niz? diye. Her­ke­sin ama her­ke­sin vücu­dun­da sev­me­di­ği ve değiş­tir­mek iste­di­ği bir yer var. Kimi bur­nu­nun büyük oldu­ğu­nu, kimi kol­la­rı­nın vücu­du­na göre kısa oldu­ğu­nu, kimi saç-alın çiz­gi­si­nin çok yuka­rı­da oldu­ğun­dan bah­se­di­yor. Emi­nim, bu yazı­yı oku­yan­la­rın pek çoğu sev­me­dik­le­ri en az bir özel­lik­le­ri­ni akıl­la­rı­na getir­miş­ler­dir. Bu aşa­ma­ya kadar kim­se şaşır­ma­mış­tır her­hal­de. Vide­onun ikin­ci bölü­mü ise çocuk­la­ra adan­mış. Aynı soru bu sefer katı­lım­cı çocuk­la­ra soru­lu­yor. Gelen yanıt­lar bel­ki de bir tokat gibi vuru­yor yüzü­mü­ze: ben zaten çok güze­lim, hiç­bir yerim değiş­sin iste­mem veya evet kanat­la­rı­mın olma­sı­nı çok ister­dim gibi bize çocuk­lu­ğu­mu­zu hatır­la­tan yanıt­lar. Gali­ba büyü­dük­çe sade­ce hayal gücü­mü­zü değil aynı zaman­da ken­di özgü­ve­ni­mi­zi ve ken­di­mi­ze bakış açı­mı­zı kay­be­di­yo­ruz. Yok­sa yaş­lan­dık­ça çir­kin­leş­ti­ği­mi­zi düşün­mü­yo­rum. Kor­ka­rım, biz­ler ken­di mut­suz­lu­ğu­mu­zu ken­di­miz yaratıyoruz.

Vücu­du­muz­dan Türkiye’de ne kada­rı­mız mut­lu, bunu net ola­rak söy­le­mek müm­kün olma­ya­bi­lir ama Ame­ri­kan Plas­tik Cer­ra­hi Derneği’nin yap­mış oldu­ğu araş­tır­ma­lar, bu konu­da bize önem­li fikir­ler veri­yor. Bu veri­le­re plasticsurgery.org/stats adre­sin­den de ula­şa­bi­lir­si­niz. İlk şaşır­tı­cı veri tam da bu ilk soru­nun ceva­bı­nı veri­yor. Yapı­lan araş­tır­ma sonu­cun­da yazar­lar 1824 yaş ara­sın­da­ki genç kız­la­rın %90’ının vücut­la­rı­nın en az bir yeri­ni beğen­me­dik­le­ri ifa­de edi­yor­lar. İnan­ılm­az yük­sek bir rakam. Her 10 kız­dan sade­ce 1’i vücu­du ile tama­men barı­şık. Bunun alt­ta yatan bir­den faz­la nede­ni var ama bu oran­la­rın son yıl­lar­da iyi­ce art­tı­ğı­nı düşü­nü­yo­rum. Önce­lik­le sos­yal med­ya, tele­viz­yon­lar ve rek­lam­lar­da hep dört dört­lük oldu­ğu ima­jı veri­len man­ken­ler ve ünlü­ler ile büyü­yor çocuk­la­rı­mız. Ade­ta bir algı bom­bar­dı­ma­nı altın­da­lar. Sürek­li biri­le­ri­ne ben­ze­me veya en azın­dan onun gibi giyin­me ve görün­me tela­şı için­de­ler. Ame­ri­kan Plas­tik Cer­ra­hi Derneği’nin (APCD) veri­le­ri de son yıl­lar­da yapı­lan plas­tik cer­ra­hi giri­şim­le­rin­de bir ünlü­ye ben­ze­me ama­cı ile baş­vu­ru yapan has­ta sayı­sı­nın git­tik­çe art­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Mem­nu­ni­yet­siz­lik ora­nı kadın­lar­da biraz daha yük­sek. Yapı­lan cer­ra­hi giri­şim­le­rin –ister ame­li­yat ister küçük giri­şim­ler olsun– 2013 yılı veri­le­ri­ne göre %91’i kadın­lar­da yapıl­mış. En sık yapı­lan giri­şim­ler meme büyüt­me ame­li­yat­la­rı, burun este­ti­ği giri­şim­le­ri, göz kapa­ğı ame­li­yat­la­rı ve lazer ile der­ma­ab­laz­yon veya dol­gu gibi ofis­te yapı­la­bi­len giri­şim­ler. Rakam­la­rı ince­le­di­ği­niz­de son on yıl­da ina­nıl­maz bir artış dik­ka­ti çeki­yor. Dol­gu giri­şi­mi sayı­sı 2013’te 2000 yılı­na göre %253 art­mış görü­nü­yor. Yeni has­ta ora­nı ise %50. Yani has­ta­lar bir kere plas­tik cer­ra­hi­ye baş­vur­duk­tan son­ra bu yön­tem­le­re devam edi­yor. Varis için bana baş­vu­ran has­ta­la­rın da ağrı, şiş­lik gibi şika­yet­le­ri­nin yanın­da mut­la­ka koz­me­tik iyi­leş­me ihti­ya­cı da yer alı­yor. İmk­anı olan durum­lar­da varo­lan duru­mun iyi­leş­ti­ril­me­si hem sağ­lık hem de güzel­lik kazandırıyor.

Scarlett Johansson’un vücudu ile ilgili görüşleri sizce aynı kalmış mıdır?
Scar­lett Johansson’un vücu­du ile ilgi­li görüş­le­ri siz­ce aynı kal­mış mıdır?

Yaş­lan­ma ile bera­ber vücu­du­muz­da bazı defor­mas­yon­la­rın oldu­ğu bir ger­çek. Daha iyi, daha genç ve daha güzel görün­mek adı­na yapı­lan plas­tik cer­ra­hi giri­şim­le­ri­ne kar­şı deği­lim. Bu giri­şim­ler özgü­ve­ni art­tır­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­li­yor. Benim en büyük endi­şem, ken­di gibi olma­nın öte­sin­de mahal­le ve med­ya bas­kı­sı ile ken­di­ne değil baş­ka imaj­la­ra öze­nen ve onla­ra ben­ze­me­ye çalı­şan çocuk­la­rı­mı­zı yete­rin­ce koru­yup koruyamadığımız.

İlgili Haberler

Leave a Comment