İnhaler Eğitiminde Yaş ve Cinsiyet Önemli Değil

Türkiye’de 20 ilde 442 KOAH (Kro­nik Obst­rük­tif Akci­ğer Has­ta­lı­ğı) has­ta­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­len göz­lem­sel çalış­ma ile inha­ler cihaz­la­rın kul­la­nı­mın­da has­ta mem­nu­ni­ye­ti ölçül­dü. Çalış­ma­nın ama­cı has­ta özel­lik­le­ri­nin kul­la­nım­da­ki hata­lar ve sorun­lar­la iliş­ki­si­ni orta­ya çıkar­mak ve hekim­le­re teda­vi­de başa­rı­ya etki eden kul­la­nım hata­la­rı­nın neden­le­ri­ni gösterebilmekti.

Çalış­ma­nın koor­di­na­tör­lü­ğü­nü Anka­ra Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı’ndan Prof. Dr. Can Öztürk üst­len­di. Çalış­ma pro­to­ko­lü­nün oluş­tu­rul­ma­sın­da Prof. Dr. Can Öztürk’ün yanı­sı­ra, Prof. Dr. Nur­ha­yat Yıl­dı­rım, Prof. Dr. Abdul­lah Sayı­ner ve Prof. Dr. Zafer Çalış­ka­ner de kat­kı sağ­la­dı­lar. Ayrı­ca Prof Dr. Akın Kaya dahil her biri alan­la­rın­da uzman göğüs has­ta­lık­la­rı hekim­le­rin­den olu­şan 24 kişi­lik bir ekip de çalış­ma­ya des­tek verdi.

Çalış­ma, hekim reçe­te­si­ni etki­le­me­mek adı­na, hali­ha­zır­da teş­his konul­muş ve en az üç aydır inha­ler teda­vi­si alan has­ta­lar ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Çalış­ma­da 65 yaş üstü has­ta­lar yaş­lı, 65 yaş altı has­ta­lar ise genç kabul edil­di. Göz­lem­sel çalış­ma­nın uygu­la­ma­sı, has­ta­la­rın ikin­ci kez has­ta­ne­ye çağı­rıl­ma­sı ve İspanya’dan hem kli­nik hem de lin­gu­is­tik ola­rak vali­de edil­miş bir has­ta mem­nu­ni­ye­ti anke­ti­nin uygu­lan­ma­sı yoluy­la gerçekleştirildi.

İnh­al­er kul­la­nı­mın­da has­ta mem­nu­ni­ye­ti araş­tır­ma­sı ile göz­lem­le­nen sonuç­lar, has­ta­la­rın eği­tim sevi­ye­le­ri­nin inha­le­rin doğru/verimli kul­la­nı­mı­nı etki­le­me­di­ği, ancak yaş dola­yı­sıy­la has­ta­la­rın nefe­si­ni tut­mak ve nefe­si­ni cihaz içi­ne yönel­te­rek üfle­mek gibi ciha­za özgü olma­yan sorun­lar yaşa­ya­bil­di­ği­ni orta­ya koy­du. Has­ta mem­nu­ni­ye­ti­nin ise eği­tim ve yaş özel­lik­le­rin­den bağım­sız oldu­ğu orta­ya çıktı.

Çalış­ma­ya des­tek veren hekimler

Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Hastanesi’nden Prof. Dr. Akın Kaya

SB Hen­dek Dev­let Hastanesi’nden Cahit Bilgin,

Özel IMC Hastanesi’nden Ley­la Yücesoy,

Özel SEV Ame­ri­kan Hastanesi’nden Bel­gin İkidağ,

Özel Sev­gi Hastanesi’nden Mus­ta­fa Demirel,

SB Ümra­ni­ye Egi­tim ve Aras­tır­ma Hastanesi’nden Şey­ma Başlılar,

SB Ümra­ni­ye Egi­tim ve Aras­tır­ma Hastanesi’nden Ben­gü Şaylan,

Özel OSM Orta­do­ğu Hastanesi’nden Tun­cer Şenol,

Özel ŞAR Hastanesi’nden Semih Ağanoğlu,

Baf­ra Dev­let Hastanesi’nden Gon­ca Can,

Çan­kı­rı Dev­let Hastanesi’nden Mus­ta­fa Ilgaz Doğrul,

Nazil­li Dev­let Hastanesi’nden Murat Çam,

Özel Ada­na Orta­do­ğu Hastanesi’nden Neza­ket Erdoğan,

Bar­tın Dev­let Hastanesi’nden Özgür Batum,

Bol­va­din Dr. Halil İbr­ah­im Özsoy Dev­let Hastanesi’nden Muzaf­fer Onur Turan,

Ela­zığ Özel Bron­ko-Med Göğüs Has­ta­lık­la­rı Merkezi’nden Cahit Demir,

SB Bey­he­kim Dev­let Hastanesi’nden Şeri­fe Torun,

SB Buca Sey­fi Demir­soy Dev­let Hastanesi’nden Murat Cirit,

SB Sor­gun Dev­let Hastanesi’nden Meh­met­han Turan,

SB Dış Kapı Yıl­dı­rım Beya­zıt Eği­tim ve Araş­tır­ma Hastanesi’nden Arif Keleşoğlu,

SB Kon­ya Numu­ne Hastanesi’nden Savaş Yaşar,

SB Bey­he­kim Dev­let Hastanesi’nden Öznur Uzunay,

Koca­eli Derin­ce Eği­tim ve Araş­tır­ma Hastanesi’nden Kev­ser Melek,

SB Mani­sa Dev­let Hastanesi’nden Osman Altıparmak

 

İlgili Haberler

Leave a Comment