İNATÇI AĞRI DEPRESYONA SOKUYOR

Doç. Dr. Kader Keskinbora

Orga­niz­ma­da hiç­bir göre­vi olma­yan kro­nik ağrı orga­nik bir lez­yon olsun veya olma­sın doku-sinir biyo­lo­ji­si­ni değiş­tir­mek­te, fizik­sel ve duy­gu­sal bozuk­lu­ğa neden ola­rak ve iş yapa­bi­lir­li­ği engel­le­ye­rek yaşam kali­te­si­ni düşür­mek­te­dir. Kro­nik ağrı­la­rın, fizik­sel ve duy­gu­sal bozuk­lu­ğa neden olup kişi­nin yaşam kali­te­si­ni düşür­me­si­nin diğer boyu­tu­nu Liv Hos­pi­tal Algo­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Kader Kes­kin­bo­ra şöy­le açık­lı­yor: Uzun süre­li kro­nik ağrı­lar, hem yaş­lı hem de genç has­ta­la­rı kısır dön­gü için­de dep­res­yo­na soka­bi­lir. Hem dep­res­yon ağrı­ya hem de ağrı dep­res­yo­na yol aça­bi­lir. Bu neden­le her­han­gi bir yer­de 2 aydan uzun süren kro­nik ağrı var­sa dep­res­yon kısır dön­gü­sü içi­ne gir­me­mek için bir ağrı uzma­nı tara­fın­dan değer­len­di­ril­mek önem­li­dir”. Doç. Dr. Kader Kes­kin­bo­ra kro­nik ağrı teda­vi­si ile ilgi­li bil­gi verdi:

EN ÇOK BEL VE BAŞ AĞRI­SIN­DAN ŞİKAYETÇİYİZ

Ağrı kli­nik­le­ri­ne baş­vu­ran has­ta­la­rın yüz­de 40’ı kan­ser ağrı­sın­dan, yüz­de 60’ı ise kro­nik kan­ser dışı ağrı­dan yakı­nır. Kro­nik kan­ser dışı ağrı­dan yakı­nan­la­rın büyük bir çoğun­lu­ğu ise bel ağrı­sı ve baş ağrı­sı­dır. Bel ağrı­la­rı­nın en sık neden­le­ri ara­sın­da bel fıtı­ğı ve kireç­len­me gelir. Bel fıtı­ğı nede­niy­le bel­den baş­la­yan ve baca­ğa vuran ağrı şika­ye­ti olan has­ta­lar beyin cer­ra­hı tara­fın­dan değer­len­di­ril­di­ğin­de eğer bel cer­ra­hi­si öne­ril­mi­yor­sa ağrı uzma­nı­na yön­len­di­ri­lir­ler. Bel fıtı­ğı­na bağ­lı sıkı­şan sinir üze­ri­ne uygu­la­dı­ğı­mız rad­yof­re­kans akım teda­vi­si ile has­ta­lar en az 2 yıl boyun­ca ağrı­sız kala­rak gün­lük yaşam kali­te­le­ri­ni artı­ra­bi­lir­ler.” Doç. Dr. Kader Keskinbora

İlgili Haberler

Leave a Comment