İmkan, başarı”yı getiriyor!

Layout 1EDİ­T­ÖR / EYLÜL 2016

15Temmuz’dan büyük ders­ler çıka­rır­ken, yar­gı­nın gere­ği­ni yapa­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz, inan­mak isti­yo­ruz… Elbet­te ger­çek suç­lu­lar­la diğer­le­ri­ni ayırt edi­le­rek… Buna da halk dilin­de, kuru­nun ara­sın­da yaş yan­ma­sın” deniyor!

***

Şim­di gele­lim der­gi­mi­zin önü­müz­de­ki sayı­sın­da (Ekim 2016) yer ala­cak önem­li bir habere.

İTÜ’­d­en biyo­lo­jik ilaç ata­ğı” baş­lı­ğıy­la yer ala­cak habe­ri­mi­zi mut­la­ka oku­yun. Uzun zaman­dır böy­le bir haber görmemiştik.

Doç. Dr. Gizem Din­ler Doğa­nayın yöne­ti­min­de iler­le­yen pro­je için ken­di­si bakın ne diyor:

Yük­sek büt­çe­ler gerek­ti­ren pro­je­ler bun­lar. Üni­ver­si­te­miz­de­ki öğren­ci pro­fi­li­miz ve sahip oldu­ğu­muz alt yapı­mız, hedef­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da büyük bir avan­taj sağ­lı­yor… Beyin göçü­nün önlen­me­si ve ilaç sek­tö­rü­nün tam des­te­ği, biyo­lo­jik ilaç geliş­tir­me­de önem­li bir boş­lu­ğu dolduracak.”

Bütün bu söz­ler bir ger­çe­ği orta­ya koyuyor:

Gerek­li imkan­lar sağ­la­nır­sa, yapa­ma­ya­ca­ğı­mız hiç bir şey yok!”

İlgili Haberler

Leave a Comment