İlko İlaç, ilk yerli morfin tabletini üretti

yerli morfinTürkiye’nin ilk yer­li mor­fin tab­let üre­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di. Özel­lik­le ile­ri evre kan­ser has­ta­lı­ğın­da kar­şı­la­şı­lan kro­nik ağrı­la­rın gide­ril­me­sin­de büyük görev üst­le­nen mor­fin tab­le­tin Tür­ki­ye­’­de üre­til­me­si saye­sin­de, has­ta­lar daha etkin teda­vi­ye artık hız­lı ve düşük mali­yet­le ulaşabilecek.

İlko İlaç tara­fın­dan Hız­lı ve Uza­tıl­mış Etki Sağ­la­yan Mor­fin Sül­fat Tab­let­le­ri­nin Geliş­ti­ril­me­si, Üre­til­me­si ve Ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­sı” amaç­lı sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len çalış­ma son­ra­sın­da, mor­fin sül­fat kul­la­nan veya kul­lan­ma­sı gere­ken has­ta­la­rın ilaç temi­ni konu­sun­da yurt­dı­şı­na bağım­lı­lı­ğı da azalacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment