İleri kanser vakalarında son umut: HİPEK

profdr_koraytopgul
Prof. Dr. Koray Topgül

KAN­SER / KASIM 2015

İleri kan­ser vaka­la­rın­da kul­la­nı­lan HİP­EK yön­te­mi, has­ta­la­ra 5 ila 10 yıl ara­sın­da yaşam ola­na­ğı sağ­lı­yor. Türkiye’de bu yön­te­mi uygu­la­ya­bi­len 10 mer­kez bulun­ma­sı­na rağ­men hekim­ler, has­ta­lar ve has­ta yakın­la­rı tara­fın­dan bilin­me­di­ği için bir­çok has­ta kay­be­di­li­yor. Agre­sif cer­ra­hi ile bir­lik­te uygu­la­nan sıcak kemo­te­ra­pi İstanbul’da düzen­le­nen top­lan­tı­da masa­ya yatırıldı. 

Medi­cal Park Has­ta­ne­ler Grubu’nun İst­anb­ul Kemer­bur­gaz Üniversitesi’yle ortak düzen­le­di­ği HİP­EK top­lan­tı­sın­da, sıcak kemo­te­ra­pi­nin hem dün­ya­da hem de ülke­miz­de gide­rek yay­gın­la­şan bir yön­tem oldu­ğu vur­gu­lan­dı. Top­lan­tı­da en sık kadın­lar­da over (yumur­ta­lık), kalın bağır­sak (kolon-rek­tum), mide, apen­diks ve son dönem­de de pank­re­as kan­ser­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ya baş­la­nan HİP­EK teda­vi­sin­de­ki yeni­lik­ler pay­la­şıl­dı. Medi­cal Park Anka­ra Has­ta­ne­si Genel Cer­ra­hi Uzma­nı Prof. Dr. Koray Top­gül ise kan­ser­le müca­de­le­nin bir bilim­sel savaş oldu­ğu­na işa­ret ede­rek son yıl­lar­da bu yol­da büyük adım­lar atıl­sa da henüz iste­nen sonu­ca ula­şı­la­ma­dı­ğı­nı söyledi. 

HİP­EK TEDA­Vİ­S­İN­DE BİL­İNÇ OLUŞMALI

Sıcak kemo­te­ra­pi uygu­la­ma­sı­nın kan­ser­le savaş­ta atı­lan büyük adım­lar­dan biri oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Top­gül, teda­vi­nin öne­mi­ni şöy­le anlat­tı: Bazı kan­ser­le­rin karın içi­ne yayı­lıp peri­ton zarı­nı tut­tu­ğu ile­ri evre­ler­de kla­sik damar içi­ne veri­len kan­ser ilaç­la­rıy­la teda­vi­de (kemo­te­ra­pi) iste­nen yanıt alı­na­maz. Kemo­te­ra­pi­ye rağ­men has­ta­lık iler­ler ve bek­le­nen­den hız­lı bir şekil­de has­ta kay­be­di­lir. Karın içi sıcak kemo­te­ra­pi teda­vi­si bu nok­ta­da dev­re­ye girer. Son yıl­lar­da sito­re­dük­tif cer­ra­hi ve sıcak kemo­te­ra­pi (HİP­EK) hem dün­ya­da hem de ülke­miz­de kabul gören bir teda­vi yön­te­mi ola­rak gide­rek yay­gın­laş­tı. Biz bu bilim­sel top­lan­tı­mız­da konu­yu tüm yön­le­riy­le tar­tı­şıp bil­gi­le­ri­mi­zi taze­le­me­yi amaç­la­dık. Bu konu­da bir bilin­cin oluş­ma­sı­nın hem ilgi­li hekim­ler hem de has­ta­lar açı­sın­dan çok önem­li oldu­ğu­nu düşünüyoruz.” 

PNP’DE 10 YIL KAZANDIRIYOR

Bu teda­vi­nin yay­gın ola­rak bilin­me­me­si nede­niy­le bir­çok has­ta­nın kay­be­dil­di­ği­ne dik­kat çeken Top­gül, Medi­kal onko­lo­ji­de, jine­ko­lo­jik onko­lo­ji­de çok sayı­da has­ta kemo­te­ra­pi ile iler­le­me­ye çalı­şı­yor. Oysa peri­to­na yayıl­mış kan­ser­li has­ta­lar­da tek başı­na sis­te­ma­tik kemo­te­ra­pi yeter­li olmu­yor. Tam bir tümör temiz­li­ği içe­ren, cid­di ve ağır bir cer­ra­hi müda­ha­le ve ardın­dan sıcak kemo­te­ra­pi işle­mi ile bir­çok has­ta­da ömrü uzat­ma­yı başa­rı­yo­ruz. PNP’de yaşam süre­si 10 yıla kadar uzu­ya­bi­li­yor” diye konuştu.

HER KAN­SER HAS­TA­SI­NA UYGULANAMIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sel­man Sök­men ise sito­re­dük­tif cer­ra­hi ve HİPEK’in man­tı­ğı, kime ve nasıl uygu­lan­ma­sı gerek­ti­ği hak­kın­da bil­gi­le­ri aktar­dı. Bu teda­vi­nin her kan­ser olgu­su­na uygu­lan­ma­dı­ğı­nı ve başa­rı­lı sonuç­la­rın uygun has­ta seçi­miy­le müm­kün oldu­ğu­nu söy­le­yen Prof. Dr. Sök­men, zor cer­ra­hi uygu­la­ma­la­rın­dan örnek­ler verdi. 

Dr. John Spiliotis
Dr. John Spiliotis

YUNAN HEKİM DENE­Yİ­ML­ER­İNİ AKTARDI

Top­lan­tı­nın Yunan konuş­ma­cı­sı ve bu konu­da ulus­la­ra­ra­sı dene­yi­mi olan Sur­gery Meta­xa Can­cer Hospital’de görev­li Dr. John Spi­li­otis, özel­lik­le over ve kolon kan­ser­li peri­ton kar­si­no­ma­toz­lu has­ta­lar­da teda­vi sonuç­la­rı ve lite­ra­tür bil­gi­le­ri­ni ken­di dene­yim­le­riy­le bir­lik­te pay­laş­tı. Sıcak kemo­te­ra­pi yön­te­mi­nin bu grup has­ta­lar­da­ki etkin­li­ği­ni vur­gu­la­dı. Dr. Spi­li­otis, 36 ay için­de haya­tı­nı kay­bet­me­si bek­le­nen has­ta­lar­da bu teda­vi ile yüz­de 25 ora­nın­da hayat­ta kalım, 5 yıl orta­la­ma yaşam sağ­la­na­bi­lir. Aksi hal­de bu has­ta­lar kay­be­di­lir” dedi. HİPEK’in Yunanistan’da 2, Türkiye’de ise 10 mer­kez­de yapı­la­bil­di­ği­ne dik­kat çeken Spi­li­otis, Fransa’da 35, İtalya’da 30, Almanya’da 20 ama İngiltere’de sade­ce 3 mer­kez bulu­nu­yor. Bunun nede­ni bu konu­da eği­tim almış cer­rah­la­rı bul­ma­nın çok zor olma­sı. 10 saat­ten faz­la süren uzun bir ope­ras­yon oldu­ğu için gönül­lü bul­mak çok zor. Tür­ki­ye bu alan­da çok iyi sonuç­lar alı­yor” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment