İleri evre KOAH alevlenmeleri kalp krizi ile eşdeğer

Prof. Dr. Mecit Süerdem
Prof. Dr. Mecit Süerdem

KOAH / NİS­AN 2016

Siga­ra tüke­ti­mi­nin yanı sıra, artan hava kir­li­li­ği de KOAH has­ta­la­rı­nın en büyük düş­ma­nı. Öksü­rük, bal­gam ve nefes dar­lı­ğı belir­ti­le­ri ile baş­la­yan bu has­ta­lı­ğın çoğu zaman kro­nik bron­şit ve bazen de astım ile karış­tı­rıl­dı­ğı­nı belir­ten KOAH Has­ta­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Mecit Süer­dem, 40 yaş ve üstü yetiş­kin­le­rin şika­yet­le­ri olma­sa bile yıl­da bir kez soluk tes­ti yap­tır­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Çün­kü KOAH sin­si iler­le­yen bir has­ta­lık ve ile­ri evre­le­rin­de geli­şen alev­len­me­ler kalp kri­zi ile eşde­ğer ris­ke sahip” dedi.

DİY­AB­ET KADAR YAYGIN

Akci­ğer­ler­de­ki hava yol­la­rı­nın daral­ma­sı­na bağ­lı nefes dar­lı­ğı ile ken­di­si­ni gös­te­ren Kro­nik Obst­rük­tif Akci­ğer Has­ta­lı­ğı KOAH, dün­ya­da mil­yon­lar­ca insa­nı teh­dit edi­yor. Has­ta­lı­ğın olduk­ça sık görül­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Dr. Mecit Süer­dem, KOAH diabet ile ben­zer sık­lık­ta görül­mek­te ve dün­ya­da 300 mil­yon, Türkiye’de ise 5 mil­yon KOAH has­ta­sı öngö­rül­mek­te­dir. Türkiye’de 40 yaş üstü popü­las­yon­da her 7 kişi­den 1’inin KOAH has­ta­sı oldu­ğu tah­min edi­li­yor. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü veri­le­ri­ne göre 3 mil­yon­dan faz­la insan KOAH yüzün­den haya­tı­nı kay­be­di­yor. Ülke­miz­de ise yıl­da 26.000 kişi KOAH sebe­biy­le ölü­yor” diye­rek KOAH has­ta­la­rı­nın haya­ti risk taşı­dı­ğı­nı vurguladı.

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Mecit Süer­dem, öksü­rük ve bal­gam şika­yet­le­ri ile ken­di­ni gös­te­ren bu has­ta­lı­ğın top­lu­mu­muz­da çoğu zaman kro­nik bron­şit ve bazen de astım ile karış­tı­rıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Astım ve KOAH has­ta­lık­la­rı her ne kadar ben­ze­se de, iki has­ta­lı­ğın temel fark­lı­lık­lar­la iki ayrı has­ta­lık oldu­ğu­na dik­kat çeken Süer­dem, şu bil­gi­le­ri aktar­dı: İki has­ta­lık ara­sın­da­ki temel fark­lar; KOAH has­ta­lı­ğı 40’lı yaş­lar­dan son­ra, astım ise genel­lik­le çocuk­luk ve ergen­lik çağın­da baş­lar. Önem­li risk fak­tör­le­ri KOAH için tütün kul­la­nı­mı iken astım­da genel­lik­le aler­jik bün­ye­ye sahip olmak­tır. Astım­lı has­ta­lar­da şika­yet­ler zaman zaman orta­ya çıkar fakat KOAH has­ta­la­rın­da sürek­li bir şika­yet hali var­dır. Son­ba­har mev­si­min­de hava sıcak­lı­ğı­nın düş­me­si ve kış ayla­rın­da hava kir­li­li­ği­nin baş­la­ma­sı ile bir­lik­te KOAH has­ta­la­rı­nın sağ­lık durum­la­rı kötü­le­şir. KOAH has­ta­lı­ğı­nın tanı­sı için spi­ro­met­ri’ diğer adıy­la soluk tes­ti’ zorun­lu­dur. Soluk tes­ti tüm has­ta­ne­ler­de yapı­la­bi­len basit bir test­tir. Risk fak­tör­le­ri­ne maru­zi­ye­ti bulu­nan orta-ile­ri yaş­ta­ki tüm kişi­le­rin, yakın­ma­la­rı olma­sa da yıl­da bir kez soluk tes­ti yap­tır­ma­sı­nı öneriyoruz.” 

GEÇ TANI, İYİL­E­ŞME­Yİ ÖNLÜYOR

Has­ta­lı­ğın dört evre­den oluş­tu­ğu­nu anla­tan Süer­dem, Hafif evre­de; KOAH has­ta­la­rın­da nefes dar­lı­ğı ve diğer belir­ti­ler çok rahat­sız edi­ci olma­ya­bi­lir. Dola­yı­sıy­la bu evre­de­ki has­ta­la­rın en az üçte iki­si tanı almaz. Genel­lik­le has­ta­lık daha ile­ri evre­le­re geçin­ce teş­his edi­lir. Dola­yı­sıy­la; ilk tanı alan has­ta­lar­da akci­ğer fonk­si­yon­la­rı çoğu zaman bir daha düzel­me­yecek sevi­ye­de bozul­muş olur. En ağır evre­de­ki KOAH has­ta­la­rı genel­lik­le evden dışa­rı­ya çıka­ma­ya­cak kadar şid­det­li nefes dar­lı­ğı çeker­ler ve sürek­li oksi­jen teda­vi­si­ne ihti­yaç duyar­lar” şek­lin­de konuştu.

koah-02

PEK ÇOK HAS­TA­LI­ĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

KOAH has­ta­lı­ğın­da erken teş­his ve doğ­ru teda­vi­nin öne­mi­ne dik­kat çeken Süer­dem, bu has­ta­lı­ğın bazı has­ta­lık­la­rı tetik­le­di­ği­ne veya mev­cut olan bazı has­ta­lık­la­rı ağır­laş­tır­dı­ğı­na işa­ret ede­rek konu ile ilgi­li şu bil­gi­le­ri aktar­dı: KOAH ile bir­lik­te sık görü­len has­ta­lık­lar baş­ta kar­di­ovas­kü­ler has­ta­lık­lar olmak üze­re dep­res­yon, mide-bar­sak has­ta­lık­la­rı, kas eri­me­si, diya­bet, meta­bo­lik send­rom, uyku apne send­ro­mu, oste­opo­roz ve kansızlıktır.”

DÜZEN­Lİ TEDA­Vİ ÇOK ÖNEMLİ

Süer­dem, KOAH teda­vi­si­nin başa­rı­lı ola­bil­me­si için has­ta­la­rın eği­til­me­le­ri­nin şart oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Özel­lik­le solu­num yolu ile ilaç alı­mın­da kul­la­nı­lan cihaz­la­rın doğ­ru tek­nik­le kul­la­nıl­ma­sı­nın ve fizik akti­vi­te­nin sür­dü­rül­me­si­nin teda­vi­nin başa­rı­sı­nı belir­le­yen temel fak­tör­ler oldu­ğu­nu söy­le­di. Ayrı­ca her son­ba­har­da grip aşı­sı ve ömür boyu bir kez olmak üze­re zatür­re aşı­sı yap­tır­ma­nın alev­len­me­le­ri önle­me­de öne­mi üze­rin­de durdu.

İlgili Haberler

Leave a Comment