İlaca rağmen geçmeyen başdönmesi şah damarından kaynaklanabilir

Dr. Meli­ke Elif Teker

Şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı­nın 50 yaş üze­ri birey­ler için felç, hat­ta ölü­me kadar gide­bi­lecek çok cid­di sonuç­lar doğu­ra­bil­di­ği­ni belir­ten Medi­cal Park Fatih Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Op. Dr. Meli­ke Elif Teker, hayat kur­ta­ran öne­ri­ler­de bulun­du: Şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı has­ta­lı­ğı­nın belir­ti­le­ri aslın­da bir­çok has­ta­lı­ğın belir­ti­si ile aynı. Her baş dön­me­si ya da her den­ge kay­bı şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı­nın gös­ter­ge­si ola­rak yorum­la­na­maz. Baş dön­me­si; kişi­nin aya­ğa kalk­ma­sıy­la baş­la­yan hafif den­ge kay­bı, göz karar­ma­sı, kısa süre­li ani gör­me kayıp­la­rı, yük­sek tan­si­yon ve kont­rol­süz şeker has­ta­la­rın­da da görü­le­bil­di­ği gibi şah­da­ma­rı daral­ma­sı ya da tıka­nık­lı­ğı­nın da belir­ti­si ola­bi­lir. İlaca rağ­men geç­me­yen şikâ­yet­ler bizim için soru işa­re­ti olma­lı. Şah­da­ma­rı tıka­nık­lı­ğı ya da dar­lı­ğın­da unut­kan­lık, baş dön­me­si, kısa süre­li konuş­ma, gör­me bozuk­lu­ğu, göz­de karar­ma en hafif belir­ti­ler­dir. Has­ta­lı­ğın daha ile­ri aşa­ma­la­rın­da bayıl­ma da görülebilir.

YIL­DA 1 KERE ŞAH DAMA­RI KONT­RO­LÜ YAPTIRIN

Bu neden­le has­ta­la­rı­mı­za risk fak­tör­le­rin­den bir ya da bir kaçı­nı taşı­yan­la­ra mut­la­ka yıl­da bir kez şah dama­rı için halk ara­sın­da renk­li ult­ra­son diye bili­nen dopp­ler ult­ra­son çekil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz. Kesin teş­his anjio ile konu­la­bi­lir. Böy­le­lik­le kötü sonuç­la­rın engel­len­me­si sağ­la­na­bi­lir ve tıka­nık­lı­ğın düze­yi­ne göre teda­vi şek­li belirlenir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment