İlaç Sektörünün Seyyahı

Modern bir sey­yah Harun Ber­be­roğ­lu. Dok­tor ama ilaç sek­tö­rü­nü ken­di­ne çalış­ma ala­nı seçen­ler­den. En büyük tut­ku­su uzak, çok ayak altı olma­yan coğ­raf­ya­lar­da fark­lı yaşam­la­rı keş­fet­mek. Gez­me­ye ken­di top­rak­la­rı­mız­dan baş­la­mış. Nere­dey­se Tür­ki­ye­’­nin %90’ını gez­miş. İşi nede­niy­le Avru­pa ülke­le­ri­nin bir­ço­ğu­nu bir­kaç kez dolaş­tık­tan son­ra Batı­’­ya seya­hat etme­nin ken­di­si­ni çok da faz­la çek­me­di­ği­ni fark ede­rek rota­sı­nı Doğu­’­ya çevir­miş. Tatil­le­rin­den birin­de arka­daş­la­rın­dan çok­ça din­le­di­ği Uzak Doğu­’­ya git­me­ye karar ver­miş. Son 5 yıl içe­ri­sin­de Uzak Doğu coğ­raf­ya­sın­dan Tay­land, Kam­boç­ya, Laos, Viet­nam, Endo­nez­ya ve Singapur’u gez­miş. Bugü­ne kadar dün­ya yüzün­de gez­di­ğim ülke­le­rin top­la­mı 28’i bul­du” diyen Ber­be­roğ­lu en çok etki­len­di­ği ülke­nin nere­si oldu­ğu­nu sor­du­ğum­da yanı­tı hiç düşün­me­den Tay­land” oldu.
Beni en çok etki­le­yen ülke; coğ­raf­ya­sı, doğa­sı, ikli­mi, ada­la­rı, deni­zi, deni­zal­tı yaşa­mı, insan­la­rı, yemek­le­ri, Dünya’nın en iyi masa­jı ve her­şe­yiy­le tar­tış­ma­sız Tay­land olmuş­tur. 20082010 yıl­la­rı ara­sın­da nere­dey­se her yeri­ni tek başı­na, sırt çan­ta­sı ile, sıfır” rezer­vas­yon ile gez­di­ğim bu ülke­yi çok sev­dim, ardın­dan eşim­le de git­tim ve o da çok sev­di. Artık 2. vata­nı­mız” ola­rak adlan­dır­dı­ğı­mız Tayland’a git­mek­ten büyük keyif duyu­yo­ruz ve tatil­le­ri­miz­de Tayland’a kaç­ma­nın fır­sat­la­rı­nı kolluyoruz”.
Özel­lik­le de Kuzey Tayland’da yer alan Chi­ang Mai şeh­ri­nin 4 gün­lük trek­king yapa­rak gez­di­ği köy­le­ri, Dünya’nın en önem­li dalış mer­kez­le­rin­den olan Koh Tao ada­sı, Dünya’nın en güzel ada­la­rın­dan biri­si olan Phi Phi Ada­sı, Tay­land yağ­mur orman­la­rı­nın yeral­dı­ğı Chang Ada­sı, Dünya’nın en büyük açık hava par­ti­si Full Moon Party”nin her ay düzen­len­di­ği Koh Pha Ngan Tay­land denin­ce ilk aklı­na gelen yerleri.
Ayrı­ca Kam­boç­ya Siem Reap’deki Dünya’nın en büyük tapı­na­ğı olan Ang­kor Wat’ın için­de bulun­du Tapı­nak­lar Vadi­si­ni, Kuzey Vietnam’daki nefis çel­tik (pirinç) teras­la­rı­nın oldu­ğu Sapa’yı ve Zanzibar’daki muh­te­şem sahil­le­ri ve Avrupa’dan da Prag seya­hat favo­ri­le­ri’ ara­sın­da ilk sıra­la­rı paylaşıyorlar.

Back­ba­ker Tati­li Ter­cih Ediyor
Harun Ber­be­roğ­lu, seya­hat plan­la­rı­nı yapar­ken genel­lik­le işi nede­niy­le Batı’ya ve geliş­miş ülke­le­re seya­hat etti­ği için, tatil­le­rin­de özel­lik­le çok geliş­me­miş ve çok turis­tik olma­yan yer­le­ri ter­cih ett­ği­ni söylüyor.
Seya­ha­te çık­ma­dan gidecek oldu­ğum ülke ve şehir­ler hak­kın­da detay­lı bir şekil­de araş­tır­ma yapı­yor ve oku­yo­rum. Nere­le­rin gezil­me­si, görül­me­si gerek­ti­ği­ni kafam­da plan­la­yıp, bunun dışın­da her­han­gi bir plan yap­mı­yo­rum. Eğer tek başı­ma seya­hat ede­cek­sem sade­ce gidiş – dönüş bile­ti­mi alıp, sade­ce ilk gün için konak­la­ma rezer­vas­yo­nu yap­tı­rıp, onun dışın­da her­han­gi bir rezer­vas­yon yap­tır­ma­yı ter­cih etmi­yo­rum. Yani nere­dey­se sıfır” rezer­vas­yon­lu tatil yap­ma­yı ter­cih edi­yo­rum. Gün­lük yaşan­tı­mız­da çok kon­ser­va­tif, çok kom­for­mist mekan­lar­da, ortam­lar­da çalı­şıp, yaşan­tı­mı­zı bu tür mekan­lar­dea sür­dür­me­miz­den dola­yı, tati­lim­de tam ter­si­ni ter­cih edi­yo­rum. Çok plan­lı olma­yan, out­do­or akti­vi­te­ler önce­lik­li ve back­pac­ker (sırt çan­ta­lı) tatil tercihim.
Eğer eşim­le bera­ber seya­hat ede­cek­sek ula­şım ve konak­la­ma anla­mın­da daha plan­lı ve daha güve­ni­lir bir tati­li ter­cih ediyoruz”.

Yerel Mut­fak­la­rı Ter­cih Ediyor
Seya­hat etti­ği­niz yer­le­rin mut­fa­ğı da Harun Ber­be­roğ­lu kesin­lik­le çok önem­li. Eşiy­le bir­lik­te yap­tı­ğı seya­hat­ler­de yerel mut­fak­la­rı dene­me­yi çok sev­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ber­be­roğ­lu, Git­ti­ği­miz ülke­ler­de ve özel­lik­le Uzakdoğu’da hal­kın ter­cih etti­ği sey­yar sokak tez­gah­la­rın­da yemek yemek en büyük zev­ki­miz. Tayland’da nere­dey­se her yer­de­ki, Viet­nam- Hanoi’de Old Quarter’daki ve Fas – Marakeş’in ünlü şehir mey­da­nı olan Jemaa el Fna’daki sokak tez­gah­la­rın­da yemek yemez­se­niz piş­man olur­su­nuz, kesin dene­me­niz lazım. Hem nefis lez­zet­ler yaka­la­ya­bi­lir­si­niz, hem de fiyat­la­rı lokan­ta­la­rın 1/5’ine. Dene­me­de sınır yok diye­bi­li­rim” diyor.
Fark­lı yer­ler­de olma­nın duy­gu duru­mu­nu ve iş per­for­man­sı­nı olum­lu etk­li­de­ği­ni söy­le­yen Ber­be­roğ­lu, Seya­hat benim için bir Şarj Ciha­zı’ diye­bi­li­rim. Haf­ta son­la­rın­da müm­kün oldu­ğun­ca eşim ve kızım­la vakit geçi­ri­yo­rum. Hobi­le­ri­mi de müm­kün oldu­ğun­ca onlar­la bera­ber yap­ma­ya, onla­rı da dahil etme­ye çalı­şı­yo­rum, eğer bu müm­kün olmu­yor­sa onlar­dan ayrı kalan zaman­la­rı­mı değer­len­dir­me­ye çalış­yo­rum. Yıl­lık izin­le­rim­de de muhak­kak seya­hat etme­yi ter­cih edi­yo­rum. Bu seya­hat­le­ri­mi fotoğ­raf, trek­king ve dalış ile zen­gin­leş­ti­ri­yo­rum. Scu­ba diving open water diver (Scu­ba Açık Deniz Dal­gı­cı) ser­ti­fi­ka­sı­na sahi­bim. Müm­kün oldu­ğun­ca git­ti­ğim ülke­ler­de dalış yap­ma­yı çok sevi­yo­rum. Dalı­şı özel­lik­le yurt­dı­şı­na çık­tı­ğım­da yapı­yo­rum. Türkiye’de artık çok fır­sat bul­du­ğu­mu söy­le­ye­mem. Bun­la­rın yanın­da son 2 yıl­dır da bate­ri çal­ma­ya çalı­şı­yo­rum, henüz çok yeni­yim. Hem çok keyif­li, hem de stress attı­rı­cı bir hobi, tav­si­ye edi­yo­rum” diyor.
Bugü­ne kadar 28 ülke­ye seha­yat etmiş ama daha gezip gör­mek iste­di­ği çok yer var. Hemen aklı­na gelen­le­ri ise şöy­le sıra­la­yor: Myan­mar, Nepal, Moğo­lis­tan, Sibir­ya, Ugan­da, Guate­ma­la, Papua Yeni Gine ve Bre­zil­ya Ama­zon Havzası…

 

Dr. Harun Ber­be­roğ­lu Kimdir?
Erci­yes Üni­ver­si­te­si, Tıp Fakül­te­si mezu­nu. 19942000 ara­sı­na kadar dok­tor ola­rak çalış­ma­ya devam etti. 2000 yılı son­la­rın­da ilaç sek­tö­rü­ne geç­me­ye karar ver­di ve Sano­vel İlaç’ta Kar­di­yo­vas­kü­ler grup­ta ürün müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. Tem­muz 2004’de Sche­ring-Plo­ugh İlaç’ta Pri­mary Care gru­bu­na ürün müdü­rü ola­rak geç­tim. Ürün müdü­rü­lü­ğü­nün ardın­dan önce aynı grup­ta medi­kal müdür çalış­tı. Ardın­dan Satış ve ekip yöne­ti­mi tec­rü­be­si ala­bil­mek için İzmir’e taşı­nıp İnf­ert­il­ite & Kadın Sağ­lı­ğı gru­bun­da satış takım müdü­rü ola­rak çalış­ma­ya devam etti. MSD İlaç & Sche­ring-Plo­ugh İlaç bir­leş­me­si­nin ardın­dan MSD ilaç’ta Ege böl­ge müdü­rü ola­rak 2011 yılı başı­na kadar göre­vi­ne devam etti. 2011 yılı başın­dan iti­ba­ren tek­rar İstanbul’a taşı­nıp Abbott İlaç, immü­lo­ji gru­bun­da Spe­ci­al Acco­unt Mana­ger ola­rak çalış­ma­ya baş­la­dı ve halen bu göre­vi sürdürüyor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment