İlaç Sektöründe C Planına Hazırlanıyoruz”

Cüneyt Balık­çı­oğ­lu Kimdir?
1980 yılın­da Robert Kolej’den mezun oldu. Viya­na Tek­nik Üniversitesi’nden Yük­sek Maki­ne Mühen­di­si ola­rak mezun olduk­tan son­ra önce Siemens, son­ra Coca Cola’da çalış­tı. Sek­tö­re geçi­şi Coca-Cola’da Tür­ki­ye & Orta Asya Cum­hu­ri­yet­le­ri İns­an Kay­nak­la­rı Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­tür­ken Bris­tol Myers Squibb’e İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü­ne atan­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti. Bu şir­ket­te ABD’de Asya, Afri­ka ve Avust­ral­ya İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tör­lü­ğü pozis­yo­nu­nu yürüt­tük­ten son­ra, Tür­ki­ye Satış & Pazar­la­ma Direk­tö­rü ve daha son­ra Genel Müdür pozis­yon­la­rı­na atan­dı. 2005 yılın­da Fer­ring İlaç Genel Müdü­rü ola­rak Fer­ring bün­ye­si­ne geçti. 

 

 

 

Uzun süre ürün­le­ri baş­ka fir­ma­lar tara­fın­dan pazar­la­nan Fer­ring İlaç 2005 yılın­dan bu yana ülke­miz­de faali­yet gös­te­ri­yor. Fer­ring İlaç Genel Müdü­rü Cüneyt Balıkçıoğlu’yla Fer­ring İlaç’ın genel yapı­sı­nı ve sek­tör­de­ki geliş­me­le­ri konuştuk.

Ferring’in dün­ya­da­ki kuru­luş tarih­çe­si­ni anla­tır mısı­nız? Ne zaman­dan bu yana Türkiye’de faali­yet gösteriyor.
Fer­ring üre­me sağ­lı­ğı, kadın has­ta­lık­la­rı & doğum, üro­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji ve endok­ri­no­lo­ji alan­la­rın­da yeni­lik­çi ürün­le­ri geliş­tir­me ve pazar­la­ma­ya yöne­lik araş­tır­ma odak­lı İsk­and­in­av köken­li bir İsv­içre ilaç firmasıdır.
Fer­ring tari­hi 1950 yılın­da Dr. Fre­de­rik Paulsen’in İsv­eç, Mal­mö­’­de Nor­dis­ka Hor­mon Labo­ra­to­ri­et­’i kur­ma­sı ile baş­la­mış. Şir­ket, Dr. Paulsen’in 1954 yılın­da şir­ke­tin ismi­ni, Föhr ada­sı köken­li olup, ken­di­le­ri­ni Ferin­ger­ler ola­rak adlan­dı­ran ve Fering dili­ni konu­şan güç­lü ve bir­bi­ri­ne sıkı­ca bağ­lı top­lu­luk­tan esin­le­ne­rek Fer­ring ola­rak değiş­tir­me­si ile, bugün­kü ismi­ni almıştır.
Fer­ring Phar­ma­ce­uti­cals, özel­lik­le son 20 yıl­da çocuk ve yetiş­kin­le­rin hayat kali­te­si­ni artı­ran özgün ilaç teda­vi­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si ile ulus­la­ra­ra­sı bir ün kazan­mış­tır. Fer­ring, Alman­ya ve İsv­içre baş­ta olmak üze­re bir­çok Avru­pa ülke­sin­de, Güney Amerika’da, İsr­ail ve Çin­’­de ken­di üre­tim tesis­le­ri­ne sahip­tir. 2005 yılın­da Bio-Tech­no­logy Gene­ra­l­’i bün­ye­si­ne kat­ma­sı ile daha gele­nek­sel tıb­bi ürün­le­rin üre­ti­mi­nin yanı sıra, rekom­bi­nant biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da da var­lık gös­ter­me­ye baş­la­mış­tır. Fer­ring İsv­içre Saint-Pre­x’­de bulu­nan genel mer­ke­zi­nin öncü­lü­ğün­de 50’den faz­la ülke­de, 4.500 çalı­şa­nıy­la hiz­met ver­mek­te ve teda­vi­le­ri 120’den faz­la ülke­de kullanılmaktadır.
Fer­ring Türkiye’de ise 2005 yılın­da kurul­du. Önce­lik­le üre­me sağ­lı­ğı ve kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum birim­le­ri­nin kurul­ma­sı, ardın­dan da 2008 yılın­da üro­lo­ji ve gast­ro­en­te­ro­lo­ji birim­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı ile Fer­ring Tür­ki­ye bugün­kü yapı­sı­na kavuşmuştur.

Fer­rin­g­’in dün­ya ilaç piya­sa­sın­da­ki yeri nedir?
Fer­ring, doğal hipo­fiz üre­ti­mi pep­tid hor­mon­la­rı­na daya­lı far­ma­sö­tik ürün­ler geliş­tir­me­de lider bir fir­ma­dır. Bugün Fer­rin­g­’in pep­tid­le­ri geniş çap­lı ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Şir­ke­tin kuru­cu­su Dr. Fre­de­ric Paulsen’in 1950’li yıl­lar­da pep­tid ala­nın­da bir­ta­kım ilaç­lar geliş­tir­me­si ve niş” alan­lar­da ken­di­ne ait bir ilaç port­fö­yü oluş­tur­ma­sı ile baş­la­yan süreç, aynı alan­lar­da ilaç geliş­tir­me çalış­ma­la­rı­nın devam etme­si ile Ferring’i bugün­le­re getir­miş­tir. Şir­ke­tin geç­mi­şi­ne bak­tı­ğı­mız­da, 1990’lara kadar olduk­ça yerel bir fir­ma” konu­mun­da oldu­ğu­nu görü­yo­ruz. İlerl­ey­en yıl­lar­da ise Fer­ring, ulus­la­ra­ra­sı bir atı­lım içi­ne gire­rek büyü­me­ye baş­la­mış, şir­ke­tin bulun­du­ğu ülke­le­rin sayı­sı art­mış ve bu büyü­me­nin bir par­ça­sı ola­rak Fer­ring 2005 yılın­da Tür­ki­ye ilaç paza­rı­na girmiştir.

Fer­ring İlaç­’­ın Türk ilaç paza­rın­da­ki pro­fi­li­ni kısa­ca ala­bi­lir miyim?
Fer­ring, hem insan, hem de tek­no­lo­ji açı­sın­dan araş­tır­ma alt­ya­pı­sı­na büyük yatı­rım­lar yapan araş­tır­ma odak­lı bir şir­ket­tir ve kar­şı­lan­ma­mış tıb­bi ihti­yaç­la­rı teda­vi eden ürün­ler geliş­tir­me­ye ken­di­ni ada­mış­tır. Ferring’in ama­cı, has­ta­la­rın daha iyi teda­vi edil­me­le­ri­ni sağ­la­yan, has­ta­la­rın acı­sı­nı azal­tan, yeni ilaç­lar geliş­tir­mek­tir. Fer­ring hem gele­nek­sel ilaç­lar (kim­ya­sal bile­şik­ler) hem de biyo­tek­no­lo­ji ürü­nü ilaç­lar ala­nın­da öncü bir şirkettir.
Fer­ring Tür­ki­ye 2005 yılın­da kurul­du. Des­mop­res­sin, Menot­ro­pin gibi bazı ürün­le­ri­miz Tür­ki­ye­’­de baş­ka fir­ma­lar tara­fın­dan pazar­lan­mak­tay­dı. Önce­lik­le onla­rın ruh­sat devir­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik, ardın­dan yeni ürün­le­ri­mi­zin ruh­sat­la­rı­nı aldık.

Han­gi teda­vi alan­la­rın­da ilaç­la­rı­nız var? Bun­lar içe­ri­sin­de Fer­rin­g­’i fark­lı kılan alan­lar ve ürün­ler hangileri?
Fer­ring üre­me sağ­lı­ğı, kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum (obs­tet­rik), üro­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, ve endok­ri­no­lo­ji alan­la­rın­da faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Şir­ke­ti­mi­zin odak­lan­dı­ğı bu alan­lar­da yıl­lar­dır bir­çok yeni­lik­çi teda­vi­ye öncü­lük ede­rek bin­ler­ce insa­nın haya­tı­nı iyi­leş­tir­me­ye yar­dım­cı olduk.
Fer­rin­g­’in ürün­le­ri doğur­gan­lık­la ilgi­li soru­nu olan çift­le­re yük­sek kali­te ve uygun mali­yet­li teda­vi­ler sunan çok önem­li menot­ro­pin preparatlarıdır.
Obs­tet­rik ala­nın­da ise Fer­ring, önce­lik­le pre­ma­tü­re bebek­le­rin sağ­lık­lı ve engel­siz doğ­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak­ta­dır. Etkin mad­de ato­si­ban, oksi­to­sin hare­ke­ti­ni dur­du­ran ve rahim kasıl­ma­la­rı­nı engel­le­ye­rek ute­ru­su rahat­la­tan bir oksi­to­sin antagonistidir.
Ferring’in önem­li teda­vi alan­la­rın­dan biri olan üro­lo­ji­de, çocuk­lar­da çok yay­gın görü­len bir prob­lem olan pri­mer nok­tür­nal enü­re­zis soru­nu ile, yetiş­kin­ler­de idra­ra çık­mak için gece en az bir kez uyan­ma” ola­rak tanım­la­na­bi­lecek nok­tü­ri teda­vi­si­ne çözüm geti­ri­yo­ruz. Ayrı­ca erkek­le­ri etki­le­yen en yay­gın kan­ser­ler­den biri olan pros­tat kan­se­ri teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan bir ila­cı­mız mevcut.
Ferring’in önem­li teda­vi alan­la­rın­dan biri de inf­la­ma­tu­var bar­sak has­ta­lık­la­rı (İBH) ola­rak bili­nen, çok sıkın­tı veri­ci ve cid­di komp­li­kas­yon­lar­la iliş­ki­len­di­ri­len kro­nik ülse­ra­tif kolit ve Crohn hastalıklarıdır.
Endok­ri­no­lo­ji ala­nın­da ise Fer­ring Tür­ki­ye, üç fark­lı endi­kas­yo­nun teda­vi­si­ne yöne­lik ilaç­lar sun­mak­ta­dır. Bun­lar; şeker­siz şeker has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nen diabe­tes insi­pi­dus, kan­da pro­lak­tin hor­mo­nu­nun sevi­ye­si­nin yük­sel­me­si ola­rak tanım­la­nan hiperp­ro­lak­ti­ne­mi, kız veya erkek çocuk­la­rın­da bek­le­nen yaş­tan önce ergen­lik belir­ti­le­ri­nin orta­ya çık­ma­sı duru­mu ola­rak tanım­la­nan sant­ral puber­te pre­koks (erken puber­te) endikasyonlarıdır.

Yeni ürün­le­re iliş­kin ruh­sat çalış­ma­la­rı­nız var mı? Var­sa han­gi alan­lar­da olacak?
Baş­lı­ca teda­vi alan­la­rı­mız olan üre­me sağ­lı­ğı, kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum, üro­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, ve endok­ri­no­lo­ji alan­la­rı­nın hep­sin­de yeni çığır­lar aça­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız ürün­le­ri­mi­zi piya­sa­ya geti­re­bil­mek için çalış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. Bir örnek ver­mek gere­kir­se ile­ri evre hor­mon bağım­lı kan­se­ri olan erkek­le­re avan­taj­lı teda­vi opsi­yo­nu suna­cak olan yeni ürü­nü­mü­zün, pros­tat kan­se­ri teda­vi­si­ne büyük bir yeni­lik geti­re­ce­ği­ni düşünüyoruz.
Kopen­hag (Dani­mar­ka), San Diego (ABD), Be’er Tuvia (İsr­ail) ve Mum­ba­i’­de (Hin­dis­tan) ken­di­ne ait dört Ar-Ge mer­ke­zi­nin yanı sıra, dün­ya­nın dört bir yanın­da­ki çeşit­li araş­tır­ma ens­ti­tü­le­ri ve diğer far­ma­sö­tik ve biyo­tek­no­lo­ji şir­ket­le­ri ile aktif işbir­li­ği yapa­rak sürek­li yeni­lik­çi teda­vi alter­na­tif­le­ri ara­yı­şı­nı sürdürüyoruz.

Çalı­şan­la­rı Fer­rin­g­’i nasıl bir fir­ma ola­rak görüyor?
Fer­ring çalı­şa­nı­na çok değer veren bir şir­ket­tir. Slo­ga­nı­mız olan Önce İns­an Gelir” fel­se­fe­mi­zi çok iyi açık­lı­yor zan­ne­di­yo­rum. Bu, has­ta­la­ra yöne­lik bir slo­gan olmak­la bera­ber, aynı zaman­da Fer­ring çalı­şan­la­rı­nı da hedef­le­yen bir iç slo­gan­dır. Fer­ring ola­rak çalı­şan­la­rı­mı­za her düzey­de say­gı­lı, des­tek­le­yi­ci, güven duya­cak­la­rı, ilham veri­ci ve tat­min edi­ci bir çalış­ma orta­mı sağ­la­ma­yı başar­dı­ğı­mı­zı düşünüyorum.

Bir­lik­te çalış­tı­ğı­nız insan­la­rı insan kay­nak­la­rı uzma­nı gözüy­le bir de siz ince­li­yor musunuz?
Aday­la­rın özgeç­miş­le­ri­ni mut­la­ka oku­rum. Her kade­me­de­ki çalı­şan­la­rı­mı­zın iş görüş­me­le­rin­de bulun­mu­şum­dur. Bunun dışın­da, per­for­mans dönem­le­rin­de ken­di­le­riy­le görü­şür, Ferring’de çalış­mak­tan mem­nun olup olma­dık­la­rı konu­sun­da müla­kat yapar, var­sa sıkın­tı­la­rı­nı din­le­rim. Böy­le­lik­le geliş­ti­re­bi­le­ce­ği­miz, daha iyi­ye götü­re­bi­le­ce­ği­miz nok­ta­lar var­sa onla­rı tes­pit eder ve değerlendiririz.

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­nın ilaç fiyat­la­rı üze­rin­den yap­tı­ğı iskon­to­lar ilaç sana­yi­ni nasıl etki­le­di? Büt­çe­ler­de­ki kısın­tı­lar faali­yet­le­re nasıl yansıdı?
Ülke­miz­de­ki ilaç fiyat­la­rı­nın belir­len­me­sin­de Avrupa’nın en ucuz fiya­tı­nın baz alın­ma­sı, dönem­sel Avro değe­ri­nin bir tür­lü gün­cel­len­me­me­si ve geri öde­me için geti­ri­len çok yük­sek iskon­to oran­la­rı nede­niy­le Türkiye’de ilaç fiyat­la­rı en aşa­ğı sevi­ye­de. Bu da Türkiye’de sür­dü­rü­le­bi­lir iş yapıl­ma­sı­nı olduk­ça zor­laş­tır­mak­ta. İlaç sek­tö­rün­de bu tür önlem­ler kısa vade­de ucuz­la­ma­nın etki­siy­le tasar­ruf edi­li­yor­muş görün­tü­sü ver­mek­le bir­lik­te, bu uygu­la­ma­lar yeni­lik­çi ilaç­la­ra eri­şi­min güç­leş­me­si gibi bir soru­nu da bera­be­rin­de getir­mek­te. Yeni teda­vi­le­re, yeni çözüm­le­re eri­şi­min gecik­me­si olduk­ça büyük bir sorun. Has­ta­la­rın ABD­’­de, Avru­pa­’­da bu ilaç­la­ra ulaş­ma imka­nı var­ken, Türkiye’de has­ta­la­rın bu ilaç­la­ra ula­şa­ma­ma ihti­ma­li üzü­cü açıkçası.
Son dönem­ler­de yaşa­nan geliş­me­ler maale­sef iste­di­ği­miz ve plan­la­dı­ğı­mız büyü­me­ye ulaş­ma­mı­zı engel­le­di. İlerl­ey­en süreç­te san­cı­lı bir dönem geçir­me­mek için büyü­me­yi kont­rol altın­da tut­ma­ya ve adım­la­rı­mı­zı tem­kin­li atma­ya çalı­şı­yo­ruz. Her zaman bir B pla­nı hazır­la­dı­ğı­mız için ister iste­mez bu pla­nı­mı­zı dev­re­ye sok­tuk, büyü­me­yi dur­dur­duk, çalı­şan­la­rın iş yükü­nü biraz daha art­tır­dık. C pla­nı­nız var mı der­se­niz, şim­di sıra onu hazır­la­ma­ya geldi.

Sek­tör­de üst üste yaşa­nan kriz­ler ilaç sana­yi­ne ne öğret­ti? Genel ola­rak soru­yo­rum bunu. Fer­ring öze­lin­de de yanıt­la­ma­nı­zı isteyeceğim.
Genel ola­rak bakıl­dı­ğın­da sanı­rım her­ke­sin aya­ğı­nı biraz daha yor­ga­nı­na göre uzat­ma­sı­nı öğret­ti. İlaç sek­tö­rü çok dina­mik bir sek­tör. Sek­tör içe­ri­sin­de çok yayıl­ma­cı, agre­sif plan­lar var­dı. Bu dina­mizm için­de B pla­nı hazır­lık­la­rı tam yapı­la­ma­dı­ğın­dan bu dönem san­cı­lı yaşan­dı. Bek­le­ne­nin üze­rin­de fiyat iskon­to­la­rı ile kar­şı­la­şı­lın­ca bir­çok şir­ket radi­kal önlem­ler almak zorun­da kal­dı. Özel­lik­le insan kay­nak­la­rı anla­mın­da cid­di boyut­lar­da kayıp var sektörde.
Son yıl­lar­da bütün dün­ya­da dev­let­ler, sağ­lık har­ca­ma­la­rın­da tasar­ruf ted­bir­le­ri­ni artır­mak­ta­lar. Önce­lik­li ter­cih de fiyat­la­rı düşür­mek yönün­de olu­yor. Ancak ilaç sek­tö­rü ola­rak biz­ler, bunun en doğ­ru çözüm oldu­ğu­nu düşün­mü­yo­ruz. Örne­ğin yeni­lik­çi ilaç­lar, gelecek dönem­ler için has­ta­ne ve teda­vi gider­le­ri­ne olum­lu kat­kı­da bulu­na­rak tasar­ruf anla­mın­da çok daha etki­li ola­bi­lir. Dola­yı­sı ile biz ilaç sek­tö­rü ola­rak soru­nun değil çözü­mün bir par­ça­sı oldu­ğu­mu­zu vur­gu­lu­yo­ruz. Mese­le­nin sade­ce çıp­lak ilaç fiyat­la­rın­dan yola çıka­rak, bir kar- zarar mese­le­si şek­lin­de ele alın­ma­ma­sı gerek­ti­ği­ni savu­nu­yor ve bunu anlat­ma­ya çalışıyoruz.
Fer­ring ola­rak ama­cı­mız teda­vi alan­la­rı­mız­da­ki has­ta­la­ra hayat­la­rı­nı ve teda­vi­le­ri­ni kolay­laş­tı­ra­cak yeni­lik­çi teda­vi ola­nak­la­rı­nı ve alter­na­tif­le­ri­ni bir an önce sunabilmek.

Her tür­lü kısıt­la­ma­ya rağ­men ilaç sana­yi ayak­ta, yaban­cı fir­ma­lar Tür­ki­ye­’­de­ler. Demek ki o zaman, daha evvel çok büyük kar­lar elde edi­li­yor­du ki, şim­di kısıt­la­ma­lar­la da olsa sis­tem sürü­yor” cüm­le­si­nin ne kada­rı doğru?
Bu kısıt­la­ma­la­rın etki­le­ri­ni 35 sene son­ra daha net göre­ce­ği­mi­zi düşü­nü­yo­rum. Şu kav­ra­mı açık­la­mak­ta bel­ki fay­da var: ilaç­ta tek başı­na muci­ze­den bah­se­dil­me­si ger­çek­ten çok zor. Yeni bir mole­kül bulun­ma­sı sık ger­çek­le­şen bir durum değil. Tek başı­na muci­ze ola­rak tanım­la­na­cak çözüm­ler­den çok, her yeni mole­kü­lün bir diğe­ri­nin üstü­ne koy­du­ğu yeni­lik­ten bah­set­mek daha ger­çek­çi. Böy­le­lik­le de yeni ilaç­la­rın, has­ta­nın hayat kali­te­si­ni, özel­lik­le ölüm­cül has­ta­lık­lar­da­ki hayat kali­te­si­ni artır­ma hede­fi söz konu­su olu­yor. Ola­ya bu açı­dan bak­tı­ğı­mız­da, tek­no­lo­jik yeni­lik­le­rin yeni ilaç geliş­ti­ril­me­sin­de önem kazan­dı­ğı­nı görü­yo­ruz. Örne­ğin bir kan­ser has­ta­sı­nın bir tab­le­ti yut­ma­sı çok zor ola­bi­li­yor, bu tip has­ta­lar su dahi içe­me­ye­bi­li­yor­lar. Ancak melt” tek­no­lo­ji­si ile ağız­da hız­lı eri­yen ve yut­ma soru­nu­na çözüm geti­ren bir dil altı tab­let geliş­tir­di­ği­niz zaman, has­ta­nın ila­cı alma soru­nu orta­dan kalk­mış olu­yor. Bu çok önem­li tek­no­lo­jik bir artı ancak bu kaza­nım has­ta­ya ulaş­ma­dı­ğı tak­dir­de, kay­be­den yine has­ta oluyor.
Sonuç­ta elbet­te ilaç şir­ket­le­ri de birer tica­ri yapı. Fiyat­lan­dır­ma poli­ti­ka­la­rı göz önü­ne alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye baş­ka ülke­ler için bir refe­rans ülke­si konu­mun­da. Günü­müz­de bir­çok ülke bir­bi­ri­ni takip etmek duru­mun­da kalı­yor. Bugün Türkiye’deki ilaç fiyat­la­rı Rus­ya, Suudi Ara­bis­tan, hat­ta Bre­zil­ya tara­fın­dan göz­lem­len­mek­te. Aynı şekil­de bu ülke­ler­de­ki ilaç fiyat­la­rı da, diğer ülke­le­ri etki­le­mek­te. Böy­le bakıl­dı­ğın­da fiya­tı yüzün­den Tür­ki­ye­’­ye ben bu ila­cı geti­re­mi­yo­rum” diyen bir şir­ket, bunu hak­sız­ca söy­le­miş ola­rak görül­me­me­li. O ürü­nün bu fiyat­la Türkiye’de bulun­ma­sı diğer ülke­ler­de de bir domi­no etki­si yara­ta­ca­ğın­dan, Tür­ki­ye­’­ye bu ilaç­la­rın geti­ril­me­si fir­ma­lar açı­sın­dan çok zor olabiliyor.

Bura­dan baş­ka ülke­le­re ihra­cat yapı­yor musunuz?
Tür­ki­ye­’­de faali­ye­te baş­la­dı­ğı­mız­da plan­la­rı­mız içe­ri­sin­de Orta­do­ğu, Afri­ka ve Orta Asya cum­hu­ri­yet­le­ri­nin üre­tim mer­ke­zi ola­cak bir fab­ri­ka kurul­ma­sı veya satın alın­ma­sı var­dı. Bu konu­da cid­di giri­şim­le­ri­miz oldu, fizi­bi­li­te çalış­ma­la­rı­mı­zı yap­tık. Ancak ilaç­ta­ki son geliş­me­ler çer­çe­ve­sin­de maale­sef bu pro­je Ortadoğu’ya kay­dı ve fab­ri­ka şu anda Ürdün’de açı­lı­yor. Kısa vade­de bu çok önem­li yatı­rım fır­sa­tı­nı kaçır­mış olduk. Ancak Fer­ring Türkiye’ye uzun vade­li bakı­yor ve yatı­rım plan­la­rı içe­ri­sin­de Tür­ki­ye çok önem veri­len bir ülke konumunda.

İlgili Haberler

Leave a Comment