İlaç Dünyası’nda Dev Satın Alma

DÜN­YA­NIN en büyük biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti Amgen, Mus­ta­fa Nev­zat İlaç‘ın yüz­de 95.6 his­se­si­nin satı­şı için Amgen ile anlaş­ma sağ­lan­dı. Mus­ta­fa Nev­zat bir süre­dir satış için stra­te­jik yatı­rım­cı­lar ve fon­lar­la görüş­me­ler yürütüyordu.
Satış­ta şir­ket değe­ri 700 mil­yon dolar ola­rak açık­lan­dı. ABD mer­kez­li ilaç şir­ke­ti Amgen Türkiye’deki faali­yet­le­ri­ne 2005 yılın­da ürün­le­ri­nin bir Türk şir­ke­ti ortak­lı­ğın­da dağı­tıl­ma­sıy­la baş­la­dı. 2010 yılın­da Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti. ola­rak İstanbul’da mer­kez ofi­si­ni açtı. Şir­ke­tin, temel faali­yet alan­la­rı satış, pazar­la­ma ve kli­nik araş­tır­ma­la­rı. Amgen’den konu­ya iliş­kin yapı­lan açık­la­ma­da, Mus­ta­fa Nevzat’ın eki­bi ve yöne­tim takı­mıy­la, Tür­ki­ye ve böl­ge­de­ki yük­sek kali­te­li yeni­lik­çi ilaç işi­mi­zi büyüt­me­yi hedef­li­yo­ruz” denildi.
Mus­ta­fa Nev­zat 2011 yılın­da 200 mil­yon dolar satış geli­ri elde etmiş­ti. Şir­ket, son beş yıl­da orta­la­ma­da çift hane­li büyü­me­ler kaydetti.

İlgili Haberler

Leave a Comment