İkiz Robotik X‑Ray sistemi ile medikal görüntülemede yeni bir kategori doğuyor

twin_robotic_xrayARA­LIK 2015

Siemens Sağ­lık tara­fın­dan sunu­lan Mul­ti­tom Rax’ın sun­du­ğu geniş kap­sam­lı tet­kik imkan­la­rıy­la medi­kal görün­tü­le­me­de yeni bir kate­go­ri doğu­yor. Rad­yog­ra­fi, orto­pe­di, anji­yog­ra­fi, flo­ros­ko­pi ve trav­ma görün­tü­le­me­de pek çok fark­lı kul­la­nı­mı müm­kün kılan Mul­ti­tom Rax, robo­tik kol­lar, tüp ve dedek­tö­rün has­sas bir şekil­de konum­lan­dı­rıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor; böy­le­ce ilk kez vücut­ta­ki her böl­ge­nin rönt­ge­ni doğal ağır­lık­la 3D çeki­le­bi­li­yor. Has­ta­ya esnek eri­şim sağ­la­na­rak fark­lı tet­kik­ler için acı veri­ci trans­fer­ler yapıl­ma­sı­na gerek kalmıyor.

Has­ta­yı sis­tem üze­rin­de hare­ket ettir­me­ye veya daha baş­ka görün­tü­le­me pro­se­dür­le­ri için oda değiş­tir­me­ye gerek kal­mı­yor. Böy­le­ce muaye­ne­ler daha rahat geçi­yor ve daha kısa sürü­yor. Dola­yı­sıy­la has­ta­ne­ler­de­ki iş süreç­le­ri iyi­leş­ti­ri­lir­ken eko­no­mik verim­li­lik de artırılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment