İki yaşına kadar çocuğa ayakkabı almayın

Doç. Dr. Ahmet Doğan
Doç. Dr. Ahmet Doğan

ORTO­PE­Dİ / TEM­MUZ 2016

Çocu­ğun ilk ayak­ka­bı­sı­nın doğ­ru seçil­me­si, ayak sağ­lı­ğı ve geli­şi­mi açı­sın­dan büyük önem taşı­yor. 2 yaşın­dan önce çocu­ğa ayak­ka­bı alın­ma­sı­nın gerek­siz oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Ahmet Doğan, Ayak­ka­bı alış­ve­ri­şi­ne öğle­den son­ra çıkın, ayak­ta ve çorap­lı dene­tin. Yeni doğan ve süt çocuk­lu­ğu döne­min­de­ki çocuk­la­rın yere bas­ma­sı­na izin verin. Eğer hava soğuk­sa patik ya da çorap yeter­li olur. Yaşı iki olma­dan ilk ayak­ka­bı’ tela­şı­na düş­me­yin! İlk ayak­ka­bı­sı­nı las­tik spor yeri­ne nor­mal ayak­ka­bı ola­rak alın” dedi. Doğan, çocuk ayak­ka­bı­sı alma­nın püf nok­ta­la­rı­nı anlat­tı. Çocu­ğu­nu­za ayak­ka­bı ala­cak­sı­nız bu öne­ri­le­ri oku­ma­dan alış­ve­ri­şe çıkmayın:

BIRA­KIN ÇIP­LAK AYAK­LA BAS­SIN: Çocuk­la­rın özel­lik­le iki yaşı­na kadar çıp­lak ayak ya da çorap­la yürü­me­le­ri­ne izin veril­me­si gere­kir. Böy­le­lik­le; hem ayak­la­rın nor­mal büyü­me­si, hem sağ­lık­lı kas geli­şi­mi, hem de par­mak­la­rın kav­ra­ma yete­nek­le­ri­nin geliş­me­si sağlanır. 

ÇORAP YA DA PATİK YETER­Lİ: Yeni doğan ve süt çocuk­lu­ğu döne­min­de­ki çocuk­la­rın ayak­ka­bı­ya ihti­yaç­la­rı olma­sa da soğuk­tan korun­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la patik ya da çorap giydirilebilir. 

YAŞI 2 OLMA­DAN AYAK­KA­BI GEREK­SİZ: Çocuk­lar­da cilt altı yağ doku­su faz­la oldu­ğu için iki yaşı­na kadar her çocu­ğun aya­ğı düz­ta­ban izle­ni­mi verir. Ancak, çocu­ğa erken dönem­de, bil­has­sa sert taban­lı ayak­ka­bı giy­di­ril­me­si; ark dedi­ği­miz ayak kavis­le­ri­nin fiz­yo­lo­jik geli­şi­mi­ni engel­ler ve düz­ta­ban­lı­ğın oluş­ma­sı­nı kolaylaştırır. 

SPOR DEĞİL, NOR­MAL DAHA UYGUN: Yürü­me­ye yeni baş­la­yan çocuk­la­rın ayak­la­rı geliş­me süre­cin­de oldu­ğu için, kauçuk ya da plas­tik mater­yal­den yarı esnek taban­lı ayak­ka­bı­lar ter­cih edil­me­li. Yürü­me­nin baş­lan­gıç aşa­ma­sın­da, las­tik spor ayak­ka­bı yeri­ne nor­mal ayak­ka­bı kul­la­nıl­ma­sı daha uygundur. 

yurumeÇocu­ğa ayak­ka­bı seçi­min­de püf noktaları:

Dene­me­den almayın.

Zaman­la açılmaz!

Ayak­ka­bı­yı öğle­den son­ra alın.

Ayak­ta bastırın.

Büyük aya­ğı baz alın.

Çorap­la denetin.

Bot tipi­ni ter­cih edin.

Esnek taban­lı olsun.

Aya­ku­cun­da 1 cm boşuk yeterli.

Yan­lar­dan sıkmasın. 

Hafif olsun.

Topuk­suz seçin. 

Aya­ğa bas­kı yapmamalı. 

Ayak­ka­bı mal­ze­me­si­ni doğ­ru seçin. 

Doğal deri­den şaşmayın.

Plas­tik­ten uzak durun.

Kay­ma­yan taban olsun.

Man­tar taban­lı almayın. 

Kul­la­nıl­mış ayak­ka­bı asla!

İlgili Haberler

Leave a Comment