İhmal ve İstismardan Şiddete

3 copy

Kadın­la­rın maruz kal­dı­ğı ihmal, istis­mar, iş haya­tın­da­ki bas­kı­lar ve şid­de­tin neden­le­ri Üskü­dar Üniversitesi’nde düzen­le­nen Kadı­na Yöne­lik İhm­al ve İst­ism­ard­an Şid­de­te Paneli”nde tartışıldı.

KADI­NA yöne­lik ihmal, istis­mar ve şid­det geçen yıl­la­ra oran­la gün geç­tik­çe biraz daha artı­yor. Araş­tır­ma­la­ra göre Türkiye’de her gün 5 kadın öldü­rü­lü­yor, saat­te yak­la­şık 10 kadın aile içi şid­de­te maruz kalı­yor. Dün­ya­da her üç kadın­dan biri­nin, yaşam­la­rı boyun­ca en az bir kez fizik­sel ya da cin­sel sal­dı­rı­ya maruz kal­dı­ğı tah­min edi­li­yor. Kadın sade­ce ülke­miz­de değil, dün­ya­nın her yanın­da şid­de­te maruz kalı­yor. Mil­yon­lar­ca çocuk şid­de­tin yaşa­mın nor­mal bir par­ça­sı oldu­ğu­na ina­na­rak büyüyor. 

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Altu­ni­za­de Yerleşkesi’nde düzen­le­nen; AK Par­ti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Doç. Dr. Zey­nep Kara­han Uslu, Aile ve Sos­yal Poli­ti­ka­lar Bakan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Hati­ce Kara, Hay­di Tut Eli­mi Der­ne­ği Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yrd. Doç. Dr. Nük­het İşit­en, İş ve Mes­lek Sahi­bi Kadın­lar Der­ne­ği İst­anb­ul Boğa­zi­çi Kulü­bü Baş­ka­nı Deniz Yeker, Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Rek­tör Danış­ma­nı Prof. Dr. İzz­et Boz­kurt ve Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Nev­zat Tarhan’ın katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen Kadı­na Yöne­lik İhm­al ve İst­ism­ard­an Şid­de­te Paneli”nde, şid­det ve istis­mar­da kadı­nın ruh sağ­lı­ğı, med­ya­nın yak­la­şı­mı, iş dün­ya­sın­da kadı­nın yeri ve güç­len­dir­me çalış­ma­la­rı gibi pek çok konu masa­ya yatırıldı. 

Panel­de Kadın Psi­ko­lo­ji­si’ baş­lı­ğı altın­da bir konuş­ma yapan Prof. Dr. Nev­zat Tar­han kadı­na yöne­lik şid­de­tin son­lan­dı­rıl­ma­sı için önem­li tes­pit­ler­de bulun­du. Prof. Dr. Nev­zat Tar­han soru­nun kay­na­ğı­nın bilin­me­si­nin çok önem­li oldu­ğu­nu buna göre çözü­mün de sağ­lık­lı ola­rak geliş­ti­ri­le­ce­ği­nin altı­nı çize­rek Üni­ver­si­te­ler­de Şid­de­ti Araş­tır­ma Mer­kez­le­ri veya Ens­ti­tü­le­ri’ kurul­ma­lı­dır. Sürek­li Eği­tim Merkezleri’nde bu alan­da sonuç alı­cı eği­tim­ler yapıl­ma­lı­dır. Şid­det ve istis­ma­rı önle­me konu­sun­da STK’ların çalış­ma­la­rı­nı göz ardı etmek müm­kün değil­dir. Bu alan­lar­da çalış­ma­la­rı kesin­lik­le gerek­li­dir, des­tek­len­me­le­ri önem­li­dir. Özel sek­tör ve med­ya kuru­luş­la­rı da şid­de­ti önle­me­ye yöne­lik çalış­ma­lar­da bulu­na­bi­lir­ler. Psi­ki­yat­ri uzman­la­rı ve psi­ko­log­la­rın katı­lı­mıy­la eği­ti­ci prog­ram­lar orga­ni­ze edi­le­bi­lir. Reha­bi­li­tas­yon Merkezleri’nin açıl­ma­sı des­tek­len­me­li ve her bakım­dan teş­vik edil­me­li­dir” dedi. 

Panel­de şid­de­ti ihmal ve istis­mar unsur­la­rıy­la ele alan Hay­di Tut Eli­mi Der­ne­ği Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yrd. Doç. Dr. Nük­het İşit­en Aile için­de şid­det gören, trav­ma yaşa­yan ve kuru­ma terk edi­len çocuk­lar şid­det potan­si­ye­li risk gru­bun­da yer alan çocuk­lar­dır. Bun­la­rın bakı­mı­nı üst­le­nen sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri­ni dev­le­tin fiili ve mali ola­rak des­tek­le­me­si gerek­li­dir. Bu yapı­la­ra kay­nak des­te­ği sağ­lan­ma­lı­dır” dedi. 

BPW İş ve Mes­lek Kadın­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı İst­anb­ul Boğa­zi­çi Kulü­bü Baş­ka­nı Deniz Yeker Kadı­nın top­lu­mu­muz­da­ki yeri­nin güç­len­me­si ve ayak­la­rı­nın yere sağ­lam bas­ma­sı için BPW ola­rak glo­bal ola­rak yürü­tü­len kadı­nın güç­len­di­ril­me­si pren­sip­le­ri­ni” Kadın­la­rı­mız iş dün­ya­sın­da güç­len­dik­çe şid­de­te kar­şı da güç­le­ne­cek­ler ve güç­lü kadın” anla­yı­şı taba­na daha faz­la yayı­la­cak. BPW kadın­la­rın güç­len­di­ril­me­si­ne yöne­lik her faali­ye­ti bire­bir des­tek­ler ve sonu­ca yöne­lik pro­je­ler geliş­ti­rir” diye konuştu.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si İlet­iş­im Fakül­te­si Deka­nı Prof. Dr. İzz­et Boz­kurt kadın istis­ma­rı ve şid­det­te med­ya­nın kul­lan­dı­ğı dili değer­len­dir­di. Boz­kurt, Çocuk şid­de­ti aile­den örnek aldı­ğı gibi aynı şekil­de med­ya­dan da etki­li bir şekil­de ala­bil­mek­te­dir. Tele­viz­yon­lar­da yayın­la­nan prog­ram­lar­da yer alan bir şid­det sah­ne­si kesin­lik­le çocu­ğu olum­suz etki­le­ye­cek­tir. Şid­det haber­le­rin­de med­ya­da öne çıkan unsu­run ola­yın şid­det anı” değil, şid­de­ti yara­tan kişi­nin ne kadar aciz, top­lum­dan nasıl soyut­lan­dı­ğı ve aldı­ğı cay­dı­rı­cı ceza­la­rın ön pla­na çıka­rı­la­rak veril­me­si gerek­ti­ği­dir” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment