İhmal Edilen Tropik Hastalıklarla” Mücadele

Ast­ra­Ze­ne­ca İhm­al Edi­len Tro­pik Has­ta­lık­lar­la” Müca­de­le İçin Ortak­lık Anlaş­ma­sı İmzaladı
Ast­ra­Ze­ne­ca dün­ya gene­lin­de 1 mil­yar­dan faz­la insa­nı etki­le­yen tro­pik has­ta­lık­la­rı orta­dan kal­dır­mak veya kont­rol altı­na almak üze­re Bill & Melin­da Gates Vak­fı ve Küre­sel Sağ­lık Kurum­la­rıy­la ortak­lık anlaş­ma­sı imza­la­dı. İhm­al edi­len 10 tro­pik has­ta­lık­la müca­de­le için baş­la­tı­lan çalış­ma kap­sa­mın­da, bu has­ta­lık­la­rın 2020 yılı iti­ba­rıy­la orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı veya kont­rol altı­na alın­ma­sı hedefleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment