İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı

Dr. Rafa­el Guerrero-Preston

Johns Hop­kins Medi­ci­ne (JHM) bilim adam­la­rı rahim ağzı kan­se­ri­ne tanı koy­mak için yeni bir idrar tes­ti geliş­tir­di­ler. Johns Hop­kins Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ve Johns Hop­kins Kim­mel Kan­ser Merkezi’nden Medi­kal Onko­log Dr. Rafa­el Guerrero-Preston’ın baş­kan­lı­ğın­da yürü­tü­len çalış­ma, rahim ağzı kan­se­ri­nin tanı ve teda­vi­sin­de de büyük umut vaat edi­yor. Henüz Türkiye’de uygu­lan­ma­yan ancak yakın gele­cek­te Türkiye’de de uygu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı bek­le­nen idrar tes­ti­nin doğ­ru­luk ora­nı ise yüz­de 90.

Yeni geliş­ti­ri­len idrar tes­ti­nin sade­ce DNA’da ger­çek­le­şen kan­ser önce­si hüc­re deği­şik­lik­le­ri­ni ana­liz etmek­le kal­ma­yıp, rahim ağzı kan­se­ri­ne yol açan ve cin­sel yol­la bula­şan HPV virü­sü­nün DNA’sını da ince­le­ye­rek kan­ser olu­şu­mu­nu sap­ta­dı­ğı­nı belir­ten Dr. Rafa­el Guer­re­ro- Pres­ton Biyop­si işle­mi zah­met­li, has­ta­da ağrı, endi­şe, hat­ta bazen kısır­lık gibi yan etki­ler de görü­le­bi­li­yor. Biyop­si ayrı­ca daha mas­raf­lı bir işlem. Hem sme­ar tes­ti hem de kol­pos­ko­pik muaye­ne­nin hata pay­la­rı var. Ayrı­ca kol­pos­ko­pik muaye­ne­de heki­min tec­rü­be­si de çok önem­li. Bu neden­le tanı amaç­lı bir idrar tes­ti­nin geliş­ti­ri­li­yor olma­sı, kan­se­re kar­şı veri­len savaş­ta çok anlam­lı. Johns Hop­kins Medi­ci­ne bilim adam­la­rı­nın geliş­tir­di­ği yeni yön­tem­le bel­ki de total­de daha ucu­za rahim ağzı kan­se­ri tara­ma­sı yapı­la­bi­lecek. Bir diğer çok önem­li nok­ta da yeni idrar tes­ti­nin 3 saate kadar kısa bir süre­de sonuç ver­me­si için çalış­ma­la­rın yürü­tü­lü­yor olma­sı. Çün­kü sme­ar ve kol­pos­ko­pi yön­tem­le­ri­nin sonuç­lan­ma­sı için bir­kaç güne ihti­yaç var” açık­la­ma­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment