İdrar yolunda dirençli antibiyotiğe alternatif: Turna yemişi

turna yemisiHAZİ­R­AN 2016

Tür­ki­ye, aşı­rı anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı nede­niy­le Avru­pa ülke­le­ri ara­sın­da en yük­sek anti­bi­yo­tik diren­ci­ne sahip ülke konu­mun­da. İdr­ar yolu enfek­si­yon­la­rı da, aşı­rı kul­la­nı­mın yay­gın neden­le­rin­den bir tane­si. Sağ­lık uzman­la­rı, idrar yolu enfek­si­yo­nu gibi sık görü­len enfek­si­yon­la­rın teda­vi­sin­de aşı­rı anti­bi­yo­tik tüke­ti­mi nede­niy­le Türkiye’nin anti­bi­yo­tik diren­cin­de­ki endi­şe veri­ci duru­mu­nu tar­tış­mak üze­re bir ara­ya gel­di. Türkiye’nin anti­bi­yo­tik diren­ci ora­nı­nın yüz­de 46’ya yük­sel­di­ği Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün 2014 yılın­da­ki rapo­ruy­la da doğrulanıyor

50 YIL­DIR ARAŞTIRILIYOR

Türkiye’nin idrar yolu enfek­si­yo­nu gibi yay­gın enfek­si­yon­lar­dan kay­nak­la­nan ve artan anti­bi­yo­tik diren­ci ora­nı­nın yanı sıra tur­na yemi­şi tüke­til­me­si gibi bu enfek­si­yon­la­rı azalt­ma­ya yar­dım­cı ola­bi­lecek alter­na­tif besin des­te­ği çözüm­le­ri İstanbul’da düzen­le­nen bir top­lan­tı­da görü­şü­len önem­li konu­lar ara­sın­da yer aldı.

turna yemisi Prof.Dr.Recep___zt__rk

ABD mer­kez­li tur­na yemi­şi koope­ra­ti­fi Oce­an Spray’in Bilim ve Ruh­sat­lan­dır­ma İşl­eri Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Geoff­rey Wool­ford, gün­de 240 ml tur­na yemi­şi suyu tüke­til­me­si­nin, idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı azal­ta­rak teda­vi­de kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik mik­ta­rı­nı da azalt­ma­ya yöne­lik bir besin des­te­ği ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Wool­ford, 50 yılı aşkın süre­dir devam eden araş­tır­ma­lar, tur­na yemi­şi­ni anla­ma­ya adan­dı. Tur­na yemi­şi­nin anti­bak­te­ri­yel özel­lik­le­ri, belir­li bak­te­ri­le­rin yapı­şa­rak idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­na neden olma­sı­nı engel­li­yor; vücu­du temiz­le­me­ye ve arın­dır­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Sonuç ola­rak araş­tır­ma­cı­lar, tek­rar eden enfek­si­yon­la­ra sahip kadın­lar­da tur­na yemi­şi tüke­ti­mi ve idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nın azal­ma­sı ara­sın­da bir kore­las­yon gör­dü. Enfek­si­yon sayı­sı­nın azal­ma­sı, daha az anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ve daha düşük anti­bi­yo­tik diren­ci geliş­tir­me ris­ki anla­mı­na geli­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment