İdrar kaçırmaya fizik tedavi

Op.Dr+Gokmen+iyigun

Kadı­köy­Şi­fa Sağ­lık Gru­bu Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Gök­men İyig­ün, geli­şen tek­no­lo­ji ve yeni teda­vi yön­tem­le­ri ile idrar kaçır­ma soru­nun bir gün­de çözüm­le­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Yeni fizik teda­vi yön­tem­le­ri de soru­nun çözü­mün­de başa­rı­lı sonuç­lar veriyor. 

Kadın­lar­da idrar kaçır­ma sık­lı­ğı nedir?

 Tüm kadın­la­rın yak­la­şık %20 sin­de görü­len idrar kaçır­ma şika­yet­le­ri pre­me­no­po­zal çağda%2025 ve meno­poz çağın­da­ki kadın­lar­da ise %4060’lara çıkar. Ve kadın­lar­da sos­yal, hij­ye­nik, duy­gu­sal, eko­no­mik ve cin­sel sorun­lar yaratır.

Sebep­le­ri nelerdir? 

İdr­ar kaçır­ma­nın pek çok türü ve sebe­bi olsa da en sık kar­şı­la­şı­lan  iki sebep var­dır. Bun­lar­dan en sık görü­le­ni Stress İnk­ont­in­ans dedi­ği­miz, kadın­la­rın aksı­rıp, öksür­dü­ğün­de ya da ıkın­dı­ğın­da, gül­dü­ğün­de karın içi basın­cı­nın art­tı­ğı durum­lar­da idrar kaçır­ma­sı ve Urge(acil) inkon­ti­nans dedi­ği­miz ani idrar his­si­nin gel­me­si ve tuva­le­te yeti­şe­me­me­ye bağ­lı idrar kaçı­rıl­ma­sı­dır. Bu iki durum ayrı ayrı ola­bil­di­ği gibi bir­lik­te de ola­bi­lir ve tüm idrar kaçır­ma­la­rın yak­la­şık %8590’nını oluşturur.

 Has­ta­lar çoğunlukla;

Öksür­me

Gül­me

Zıp­la­ma

Mer­di­ven çıkma

Ikın­ma gibi dav­ra­nış­lar­da bulun­du­ğun­da idrar kaçırır.

Urge(acil)İnkontinansta ise; has­ta­lar her­han­gi bir eylem­de bulun­ma­sa bile işi­ni bıra­kıp ani bir idrar yap­ma iste­ği duyup tuva­le­te yetiş­me­ye çalı­şır­ken idrar kaçırıyordur.

İKİSİ KARIŞ­TI­RIL­MA­MA­LI

Bu iki durum bir­bi­riy­le karış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır. Bu durum­la­rın dışın­da diya­bet yada bir takım noro­lo­jik has­ta­lık­lar­da, geni­tal fis­tül­ler­de, aşı­rı kabız­lık­ta, idrar yol­la­rı enfek­si­yon­la­rın­da yada idrar akı­şı­nı art­tı­ran ilaç­la­rın kul­la­nıl­ma­sı sıra­sın­da da idrar kaçır­ma ola­bi­lir. Bu durum­la­rı bir­bi­rin­den ayır­mak için mut­la­ka üro­ji­ne­ko­lo­jik muaye­ne yap­tır­mak gerekir.

Han­gi durum­lar eği­li­mi arttırır?

İleri yaş ve kadın cinsiyeti

Aile­sin­de idrar kaçır­ma şika­yet­le­ri olanlar

Meno­poz

Geçi­ril­miş pel­vik cer­ra­hi öyküsü

Diya­bet, kalp, böb­rek, eklem ve omu­ri­lik has­ta­lık­la­rı, geçi­ril­miş felç 

Siga­ra içi­mi ve ona bağ­lı geli­şen kro­nik öksürük

Faz­la alkol, çay ve kah­ve tüketimi

Kilo alma, kro­nik kabız­lık, öksürük

Has­ta­la­rın ken­di ken­di­ne yapa­bi­le­ce­ği basit test­ler var mıdır?

Kadın­lar bizim has­ta­la­rı­mı­za yap­tı­ğı­mız Ped Tes­ti­ni ken­di ken­di­le­ri­ne yapa­bi­lir­ler. Has­ta önce 500cc sıvı­yı içip, 20 daki­ka­da son­ra vaje­ne  daha önce tart­tı­ğı bir pet koymalı, 

 Son­ra;

3 daki­ka hız­lı yürüyüş

10 kez otu­rup kalkma

1 daki­ka mer­di­ven çıkma

 5 kez eği­lip yer­den bir­şey alma

 12 kez öksürme

1 daki­ka koş­ma gibi egzer­siz­le­ri yap­tık­tan son­ra ped tar­tı­lıp 10 gr ve üze­rin­de ağır­lık artı­şı var­sa dok­to­ra başvurmalıdır.

Korun­mak için neler yapmalıdır?

 34 saat­te bir tuva­le­te gidil­me­li. İdr­ar ve dış­kı­la­ma gecik­ti­ril­me­me­li ve yapar­ken zorlanmamalıdır

İdr­ar ve dış­kı sorun­la­rı­na yol açan has­ta­lık­lar erte­le­me­den teda­vi ettirilmeli

Pel­vik taban kas egzer­siz­le­ri yaşam boyu uygulanmalıdır

Gebe­lik sıra­sın­da idrar ve dış­kı prob­lem­le­ri olmuş­sa bu gebe­lik dik­kat­le izle­yip doğum son­ra­sı yakın taki­be alma­lı­dır, zor­la­yı­cı doğum­lar­dan kaçınılmalıdır.

Meno­poz kont­rol­le­ri aksa­tıl­ma­ma­lı, gere­kir­se öst­ro­gen almalıdır

Özel­lik­le yaş­lan­ma­ya bağ­lı hare­ket­siz­lik, kro­nik öksü­rük, kro­nik kabız­lık, zihin­sel sorun­lar ve kal­ça kırık­lı hare­ket­siz has­ta­lar yakın­dan izlenmelidir.

tot1

Teda­vi­de yeni geliş­me­ler var mı?

Bir grup idrar kaçır­ma şika­yet­le­ri pel­vik kas egzer­siz­le­rin­den olduk­ça yarar gör­mek­te­dir ve yeni fizik teda­vi yön­tem­le­rin­den olduk­ça iyi sonuç­lar almak­ta­yız. Ayrı­ca idrar kaçır­ma cer­ra­hi­sin­de eski­den uygu­la­nan cer­ra­hi yön­tem­le­rin hem başa­rı oran­la­rı düşük hem de has­ta­la­rın has­ta­ne­de kalış süre­le­ri ve komp­li­kas­yon oran­la­rı yük­sek­ti. Son 45 yıl­da uygu­la­nan yeni modern  yön­tem­ler (TOT; TVT) ve cihaz­lar­la cer­ra­hi gerek­ti­ren has­ta­lar 15 daki­ka­lık kısa bir ope­ras­yon­la ken­di­le­ri­ni yaşam­dan uzak­laş­tı­ran bu sorun­dan kur­tu­lu­yor ve aynı gün için­de evi­ne gidip bir gün son­ra­da nor­mal haya­tı­na döne­bi­li­yor. Ayrı­ca bu yön­tem­ler­le yapı­lan ona­rım­lar­da bu şika­yet­le­re sebep vere­bi­len ana­to­mik kusur­lar daha iyi teda­vi edi­lip has­ta­lı­ğın tek­rar­la­ma oran­la­rı olduk­ça düşüyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment