İdrar kaçırma sorunu olanlar için sosyal yaşam rehberi

Doç. Dr. Şahin Kabay
Doç. Dr. Şahin Kabay

ÜRO­LO­Jİ / ARA­LIK 2015

Aşı­rı aktif mesa­ne send­ro­mu (AAMS) genel­lik­le mesa­ne kont­ro­lü­nün kay­bı ola­rak tanım­la­nı­yor, her 5 kadın­dan ve her 7 erkek­ten birin­de görü­lü­yor. İdr­ar kaçır­ma­nın risk fak­tör­le­ri ara­sın­da obe­zi­te, siga­ra, vas­kü­ler (dola­şım) has­ta­lık­lar, gene­tik yat­kın­lık, meno­poz, böb­rek has­ta­lı­ğı ve diya­bet bulu­nu­yor. Sıkış­ma his­si, sık sık idra­ra çık­ma, tuva­le­te yeti­şe­me­me ve altı­na kaçır­ma kor­ku­la­rı ile ken­di­ni gös­te­ri­yor. Çoğun­luk­la kadın­la­rı etki­le­mek­le bir­lik­te, erkek­le­ri de ilgi­len­di­ren sorun, cin­sel, fizik­sel, psi­ko­lo­jik, sos­yal, mes­le­ki açı­dan yaşam kali­te­si­ni önem­li ölçü­de düşürüyor.

AAMS, pek çok kişi­yi dışa­rı çıka­ma­dık­la­rı, sos­yal­le­şe­me­dik­le­ri, tuva­le­te eri­şe­me­ye­cek­le­ri mekan­la­ra git­me­dik­le­ri, sıvı tüke­ti­mi­ni sınır­lan­dır­dık­la­rı, erken yaş­tan iti­ba­ren ped kul­lan­ma­ya baş­la­dık­la­rı, seya­hat ve tatil­den uzak­laş­tık­la­rı dep­re­sif bir haya­ta sürük­lü­yor. Bu soru­nu yaşa­yan has­ta­lar sos­yal yaşam­dan uzak­la­şı­yor. Ancak alı­na­cak önlem­ler ve koru­yu­cu teda­vi yön­tem­le­riy­le bu sorun­dan kur­tul­mak mümkün.

Aşı­rı aktif mesa­ne rahat­sız­lı­ğı­nın hem sos­yal hem de ruh­sal açı­dan has­ta­yı zor duru­ma düşür­dü­ğü­nü belir­ten Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si (DPÜ) Tıp Fakül­te­si Üro­lo­ji Ana Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Şahin Kabay, aşı­rı aktif mesa­ne send­ro­mu yaşa­yan has­ta­lar özel­lik­le sos­yal yaşam­la­rın­da çok büyük sıkın­tı yaşı­yor­lar. Tuva­let imka­nı olma­dı­ğın­da has­ta­lar idrar kaçır­mak­ta ve bu hem sos­yal hem de ruh­sal açı­dan has­ta­yı zor duru­ma düşür­mek­te­dir. Yeni teda­vi yön­tem­le­riy­le bu has­ta­la­rı­mı­zı yeni­den sos­yal haya­ta adap­te ede­bil­mek müm­kün. Bir­çok has­ta uzman hekim­le­re baş­vur­du­ğun­da bu sorun­la­rı başa­rı ile teda­vi edi­le­bil­mek­te­dir” dedi.

idrar kacirmaTeda­vi­de birin­ci basa­ma­ğın aşı­rı aktif mesa­ne­ye neden ola­bi­lecek kafe­in­li, asit­li, baha­rat­lı ve alkol­lü içe­cek­le­rin kısıt­lan­ma­sı oldu­ğu­nu söy­len Üro­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Şahin Kabay, Sıvı alı­mı­nın den­ge­len­me­si, işe­me­yi bel­li saat­ler­de yap­ma ve pel­vis taban egzer­siz­le­ri idrar kaçır­ma­ya kar­şı alı­na­cak önlem­ler ara­sın­da sayı­la­bi­lir” dedi.

Peki sos­yal hayat­ta aktif olmak iste­yen has­ta­lar idrar kaçır­ma­mak için neler yapabilir?

Pel­vis taban egzer­siz­le­ri yapın: Pel­vis taban egzer­siz­le­ri, doğ­ru kas­la­rın düzen­li bir şekil­de kasıl­ma­sı hekim tara­fın­dan has­ta­ya öğre­ti­lir­se kont­rol­süz kasıl­ma­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sın­da sık­lık­la başa­rı­lı sonuç­lar vermektedir.

Siga­ra içme­yin: Eğer siga­ra içi­yor­sa­nız bırak­mak için yar­dım alın.

Daha çok lif tüke­tin: Bes­len­me­ni­ze daha çok lif­li gıda ekle­mek ya da lif tak­vi­ye­le­ri kul­lan­mak, idrar tuta­ma­ma için bir risk fak­tö­rü olan kabız­lı­ğın önlen­me­sin­de yar­dım­cı ola­bi­lir. Dok­to­ru­nuz, bir önlem ola­rak, mesa­ne soru­nu­nu­za bağ­lı olmak üze­re, daha az ya da daha faz­la su içme­ni­zi önerebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment