İçinizi sağlıkla ısıtın

GUR­ME / EKİM 2015

Yaz ayla­rı geri­de kalıp yavaş yavaş kışa hazır­la­nır­ken sof­ra­la­rın sağ­lık kay­na­ğı balı­ğı çor­ba ola­rak tüket­mek de cazip hale geli­yor. Haf­ta­da en az iki kez balık yeme­li­yiz. Yapı­lan araş­tır­ma­lar balık yeme­nin, kalp sağ­lı­ğı­nı koru­du­ğu­nu ve fel­ci önle­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ome­ga 3 depo­su balık­la­rın başın­da somon, ton, sar­dal­ya, rin­ga, ala­ba­lık, mori­na, uskum­ru, kefal ve bar­bun­ya geliyor. 

yemek-1

Ome­ga 3 aynı zaman­da koles­te­rol meta­bo­liz­ma­sı­nı da ayar­lı­yor. Kıl­çık­la­rıy­la tüke­ti­le­bi­lecek balık­lar bol kal­si­yum içe­ri­ği ile kemik­le­ri güç­len­di­ri­yor. Şeker has­ta­la­rı da kalp has­ta­lı­ğı ve felç ris­ki taşı­dık­la­rı için bol bol balık tüket­me­li­ler. Balık aynı zaman­da bir güzel­lik kay­na­ğı. Avustralya’da yayın­la­nan bir araş­tır­ma, bes­len­me­nin cilt yaş­lan­ma­sıy­la ilin­ti­li oldu­ğu­nu orta­ya koy­du. Balık yiyen insan­la­rın cil­di­nin daha az yaş­lan­dı­ğı, kırı­şık soru­nuy­la daha geç tanış­tı­ğı görül­dü. Yine yapı­lan araş­tır­ma­lar, kan­ser hüc­re­si­ni bes­le­yen mad­de­le­re balık yağı­nın karış­tı­rıl­ma­sı ile kan­ser hüc­re­le­ri­nin inti­ha­ra zor­lan­dı­ğı­nı” gösterdi. 

hamsiHAM­Sİ ÇORBASI

Mal­ze­me­ler:

600 gram hamsi

6 su bar­da­ğı su

1 adet havuç

1 adet patates

Yarım çay bar­da­ğı pirinç

1 çor­ba kaşı­ğı un

1 çor­ba kaşı­ğı tereyağı

2 çor­ba kaşı­ğı krema

1 adet ren­de­len­miş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz, kara­bi­ber

Üze­ri için:

Dere­otu veya maydanoz

Hazır­la­nı­şı:

Ham­si­yi kıl­çık­la­rın­dan çıka­rıp ayık­lı­yo­ruz. Çor­ba ola­rak tüke­ti­le­ce­ği için kıl­çık olma­ma­sı­na özel­lik­le dik­kat ede­lim. Yıka­yıp süze­lim ve 4 su bar­da­ğı suda haş­la­ya­lım. Suyu­nu süzüp bir kena­ra alalım.

2 su bar­da­ğı suda havu­cu, pata­te­si ve pirin­ci haş­la­yıp süzün. Ayrı bir ten­ce­re­de tere­ya­ğı­nı eri­tip unu pem­be ren­gi­ni ala­na kadar kavur­duk­tan son­ra haş­lan­mış ham­si­yi, soğa­nı, ince kıyıl­mış may­da­no­zu, tuzu­nu, kara­bi­be­ri ve seb­ze suyu­nu ila­ve edelim.

Kay­na­dık­tan son­ra altı­nı kapa­tıp ince kıyıl­mış dere­otu veya may­da­noz ile süs­le­ye­rek ser­vis yapabiliriz.

Sutlu-Balik-corbasiSÜT­LÜ BALIK ÇORBASI

Mal­ze­me­ler:

1 adet temiz­len­miş lev­rek (300350 gr arası)

12 adet arpa­cık soğan

1012 adet tane karabiber

1 adet def­ne yaprağı

1 tat­lı kaşı­ğı üzüm sirkesi

1 diş sarım­sak (üze­ri­ne vura­rak ezilmiş)

1 çay kaşı­ğı­nın ucuy­la toz şeker

2 çor­ba kaşı­ğı un

1 adet yumurta

1 su bar­da­ğı süt

Deniz tuzu

1 çor­ba kaşı­ğı kıyıl­mış maydanoz 

Hazır­la­nı­şı:

Ten­ce­re­ye altı su bar­da­ğı su koya­lım. Arpa­cık soğan­la­rı iki­ye böle­lim ve ten­ce­re­ye ekle­ye­lim. Kara­bi­ber, def­ne yap­ra­ğı, üzüm sir­ke­si, ezil­miş sarım­sak, tuz ve toz şeke­ri de ten­ce­re­ye ekle­ye­rek kay­na­ta­lım. Ten­ce­re­de­ki su kay­na­ma­ya baş­la­yın­ca lev­re­ği kay­na­yan suya ekle­ye­lim ve balı­ğın etle­ri kıl­çık­la­rın­dan kolay­ca ayrı­la­na kadar (yak­la­şık on beş daki­ka) kay­na­ta­lım. Balı­ğı delik­li bir kaşık­la ala­rak ılı­ma­ya bıra­ka­lım. Balık ılı­yın­ca kemik­le­rin­den ayı­ra­lım, etle­ri bir kena­ra ala­lım ve kemik­le­ri tek­rar kay­na­mak­ta olan suya ata­rak on-on beş daki­ka daha kay­na­ta­rak süze­lim. Yumur­ta­yı bir mayo­nez ten­ce­re­si­ne kıra­rak iyi­ce çır­pa­lım. Unu ekle­ye­lim. Sütü de yavaş yavaş ekle­ye­lim ve homo­jen hale gele­ne kadar karış­tı­ra­lım. Balık suyun­dan kep­çey­le ala­rak süt­lü karı­şı­ma yavaş yavaş ve karış­tı­ra­rak yedi­re­lim. Süt­lü karı­şım ile balık suyu­nun ısı­sı­nı eşit­le­ye­ne kadar bu işle­me devam ede­lim ve ten­ce­re­ye ala­rak kay­na­ta­lım. Çor­ba kıva­mı­nı ala­na kadar yak­la­şık beş daki­ka kay­nat­tık­tan son­ra kâse­le­re pay­laş­tı­ra­lım. Balık eti­ni de pay­laş­tır­dık­tan son­ra kıyıl­mış may­da­noz ila­ve­siy­le sıcak ser­vis yapalım.

sebzeli-balik-corbasi-5167715SEB­ZE­Lİ BALIK ÇORBASI

Mal­ze­me­ler:

1 adet orta boy lev­rek balığı 

6 su bar­da­ğı su 

3 yemek kaşı­ğı zeytinyağı 

1 adet kuru soğan 

1 adet büyük boy havuç 

12 demet maydanoz 

1 adet def­ne yaprağı 

1 adet kere­viz sapı 

12 çay kaşı­ğı zerdeçal 

12 çay kaşı­ğı kiş­niş tohumu 

1 diş sarımsak 

1 çay kaşı­ğı tane karabiber 

1 çay kaşı­ğı tuz 

12 adet limon suyu 

Ter­bi­ye­si için: 

1 adet limon suyu 

1 adet yumur­ta sarısı

Hazır­la­nı­şı:

Lev­rek balı­ğı­nı ayık­la­yıp, temiz­le­dik­ten son­ra kafa kıs­mı­nı kesin. Balı­ğın deri­si­ni yüzün, kıl­çı­ğı­nı çıkar­tın ve her iki kıs­mın­dan file­to balık par­ça­la­rı çıkar­tın. Balı­ğın file­to kısım­la­rı­nı, kıl­çık ve kafa kıs­mı ile bir­lik­te ten­ce­re­ye akta­rın. Soğuk suyu ekleyin.Kereviz sapı, kabu­ğu­nu soy­du­ğu­nuz havuç ve soğa­nı geli­şi güzel doğ­ra­yın. Doğ­ran­mış seb­ze­le­ri, may­da­noz, tane kara­bi­ber, sarım­sak, def­ne yap­ra­ğı, limon suyu, zer­de­çal, kiş­niş tohu­mu ve tuz ile bir­lik­te ten­ce­re­ye akta­rın. Son ola­rak zey­tin­ya­ğı­nı ekle­yin. Kısa­ca­sı lez­zet­li bir balık suyu elde etmek üze­re; balı­ğı tüm par­ça­la­rı, kök seb­ze­ler ve aro­ma­tik bit­ki­ler ile özü­nü bıra­ka­na kadar orta ateş­te kay­na­tın. Haş­la­nan file­to balık par­ça­la­rı­nı bir ser­vis taba­ğı­na çıkar­tın ve küçük par­ça­lar halin­de ditin. Lez­ze­ti­ni alan balık suyu­nu bir süz­geç­ten geçi­rin ve pürüz­süz bir hal elde edin. Çor­ba­ya ren­gi­ni verecek olan küçük seb­ze par­ça­la­rı­nın süz­geç­ten geçip, çor­ba­ya karış­ma­sı­na aldır­ma­yın. Onlar olma­sı­nı iste­di­ği­miz lez­zet sırları.Balık suyu­nu ten­ce­re­ye alın. Ter­bi­ye­si için; yumur­ta sarı­sı ve limon suyu­nu hız­lı­ca karış­tı­rın. Sıcak durum­da olan balık suyu ile azar azar karış­tı­rıp, ılış­tı­ra­rak çor­ba ten­ce­re­si­ne aktarın.Terbiyesi ile bir­lik­te 10 daki­ka daha kısık ateş­te kay­nat­tı­ğı­nız çor­ba­yı, daha faz­la bek­let­me­den sıcak ola­rak ser­vis edin. 

İlgili Haberler

Leave a Comment