İçi şifa kaynağı ama kendisi zehir…

murat aksoy-logo.qxpEYLÜL 2015

Bit­ki­sel teda­vi­ler top­lum­da olduk­ça popü­ler. Ancak yan­lış kul­la­nıl­dık­la­rı zaman zarar­lı ola­bi­lir­ler. Bun­la­ra iyi örnek­ler­den biri varis­ler­de kul­la­nı­lan at kes­ta­ne­si. At kes­ta­ne­si­nin (aes­cu­lus hip­po­ca­ta­num) tohum­la­rı, çiçek­le­ri ve yap­rak­la­rı ilaç yapı­mın­da kul­la­nı­lı­yor ama aslın­da esku­lin denen zehir­le­yi­ci bir mad­de içe­ri­yor ki çiğ yen­di­ği tak­dir­de ölü­me bile neden olabilir.

Ulus­la­ra­ra­sı kıla­vuz­lar bilim­sel veri­le­re göre, bit­ki­le­rin bir has­ta­lı­ğa yarar­lı oldu­ğu­nu değer­len­dir­dik­ten son­ra şöy­le bir sınıf­la­ma yapı­yor: etki­li, muh­te­me­len etki­li, ola­sı etki­li (daha zayıf), ola­sı etki­siz, muh­te­me­len etki­siz, etki­siz ve etkin­li­ği değer­len­di­recek yeter­li bilim­sel veri yok. Bu sınıf­la­ma­ya göre at kes­ta­ne­si­nin muh­te­me­len etki­li ve yarar­lı oldu­ğu has­ta­lık halk ara­sın­da daha faz­la varis ola­rak bili­nen kro­nik venöz yetersizlik.

Varis­ler­de en sık şika­yet neden­le­ri­nin başın­da bacak­lar­da isten­me­yen damar­la­rın görün­me­si­dir. Bunun yanı sıra kişi­ler sabah­la­rı olma­yan ama akşa­ma doğ­ru artış gös­te­ren ağrı ve şiş­lik­ten şika­yet ede­bi­lir. Varis­li kişi­ler genel­lik­le bu şika­yet­le­rin azal­ma­sı için eve git­tik­le­rin­de ayak­la­rı­nı yuka­rı kal­dır­ma veya yatar­ken ayak­la­rı­nın altı­na yas­tık koy­ma ihti­ya­cı his­se­der­ler. Bu basit ted­bir­ler­le şikâ­yet­le­ri azal­mak­ta­dır. At kes­ta­ne­si tohum­la­rı­nın özün­den elde edi­len ilaç­lar özel­lik­le vari­se bağ­lı orta­ya çıkan ağrı­la­rın, bacak­lar­da şiş­li­ğin, kaşın­tı­nın azal­tıl­ma­sın­da olduk­ça etkin. Bazı yayın­lar­da orta­ya çıkan varis­le­ri azalt­ma­sı­nın da ola­sı oldu­ğu belirtilmekte.

kestaneAt kes­ta­ne­si­nin için­de­ki öz aslın­da kan sulan­dı­rı­cı etki gös­te­ri­yor. Bu neden­le aspi­rin, kuma­din ve ben­ze­ri kan incel­ti­ci ilaç kul­la­nan­la­rın at kes­ta­ne­si kul­lan­ma­ya baş­la­ma­dan önce mut­la­ka dok­to­ru ile konu­yu görüş­me­sin­de fay­da var. At kes­ta­ne­si kan şeke­ri­ni düşür­me­de de fay­da­lı. Ancak şeker has­ta­sı olup, diya­bet ila­cı alan­la­rın da dik­kat­li olma­sı gerek aksi hal­de ani kan şeke­ri düşüş­le­ri söz konu­su olabilir.

At kes­ta­ne­si ekst­re­le­ri­nin erkek kısır­lı­ğı, hemo­ro­id, diya­re ve adet ağrı­la­rı gibi daha bir­çok durum­da öne­ril­di­ği ger­çek ama bu durum­lar­la ilgi­li bilim­sel veri eli­miz­de yok. Bu neden­le öne­re­mi­yo­ruz. Ancak altı­nı mut­lak çiz­me­miz gere­ken nok­ta her ne durum­da olu­ra olsun, çiğ at kes­ta­ne­si tüket­me­nin zehir­li ola­bi­le­ce­ği­ni unut­ma­mak ve bilinç­li kullanmaktır.

İlgili Haberler

Leave a Comment