İç savaşın sürdüğü ülke: Sri Lanka

Layout 1NİS­AN 2016

Hindistan’ın 31 kilo­met­re güne­yin­de, Hint Okyanusu’nda bulu­nan bir ada ülke­si olan Sri Lan­ka, 1972’den önce Sey­lan ola­rak bilinirdi. 

21 mil­yon kişi yaşa­dı­ğı ülke­de, hükü­met güç­le­ri ile Tamil Kap­lan­la­rı” ara­sın­da­ki iç savaş 1983’den beri sürmektedir. 

Doğal kay­nak­la­rı ara­sın­da kireç taşı, gra­fit, mine­ral kum­lar, cev­her­ler, fos­fat­lar, kil ve hid­ro ener­ji yer alır. 

Ülke­de ger­çek­le­şen doğal afet­ler­den baş­ta gelen­le­ri kasır­ga ve hortumlardır.

sri-01Çay tarı­mın­da önde gelen bir ülke olan Sri Lanka’da orman­sız­laş­tır­ma, eroz­yon, kaçak avcı­lık ve kent­leş­me­nin etki­siy­le teh­li­ke altın­da olan yaba­ni hay­van­lar, maden­ci­lik ve artan çev­re kir­li­li­ğiy­le sahil­le­rin bozul­ma­sı, sana­yi atık­la­rı ve pis su akın­tı­la­rıy­la kir­le­nen tat­lı­su kay­nak­la­rı, artık­la­rın yok edil­me­si ve Kolombo’da hava kir­li­li­ği ülke­nin çev­re sorun­la­rı­nı oluş­tu­ran unsur­lar ara­sın­da yer alır.

1.340 kilo­met­re sahil şeri­di olan Sri Lan­ka, Ara­lık-Mart ara­sın­da tro­pi­kal ve kuzey­do­ğu muson yağ­mur­la­rı­nın etki­si altın­da, Hazi­ran-Ekim ara­sın­da da güney­ba­tı muson yağ­mur­la­rı­nın etki­si altın­da kalmaktadır. 

sri-03

Doğal kay­nak­la­rı ara­sın­da kireç taşı, gra­fit, mine­ral kum­lar, cev­her­ler, fos­fat­lar, kil ile hid­ro ener­ji yer alan Siri Lan­ka, sık sık kasır­ga ve hor­tum­la­ra maruz kalmaktadır.

sri-08

Yak­la­şık 22 mil­yon nüfu­sa sahip olan Sri Lan­ka Demok­ra­tik Sos­ya­list Cumhuriyeti’nde yaşa­yan­la­rın yüz­de 69’u Budist, yüz­de 8’i Müs­lü­man, yüz­de 7’si Hin­du, yüz­de 6’sı da Hristiyan’dır.

İlgili Haberler

Leave a Comment