İç hastalıkları uzmanları toplanıyor

hiptnsiyonyarisma_ilanı-02-626x380EYLÜL 2016

18. Ulu­sal İç Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si, Türk İç Has­ta­lık­la­rı Uzman­lık Der­ne­ği tara­fın­dan 1216 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Sueno Delu­xe Otel & Kong­re Mer­ke­zi Belek, Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bilim­sel kong­re­ler için­de en faz­la ilgi çeken ve takip edi­len bu kong­re­ye her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da 3250’yi aşkın sayı­da heki­min katı­lı­mı bek­le­ni­yor. Kong­re­de İç Has­ta­lık­la­rı kli­nik­le­rin­de­ki çok önem­li ve ilgi çeken konu­la­rın yanı sıra, olgu­lar eşli­ğin­de sık kar­şı­la­şı­lan prob­lem­le­re ve kro­nik has­ta­lık­la­ra yak­la­şım ile bir­lik­te tıp­ta­ki yeni geliş­me­ler göz­den geçi­ri­lecek. Konuş­ma konu­la­rı titiz­lik­le ve gün­cel ihti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­cak şekil­de bir komi­te tara­fın­dan oluş­tu­rul­du. Son geliş­me­le­re iliş­kin kon­fe­rans­lar, iç has­ta­lık­la­rın­da kanıt-has­ta­lık iliş­ki­si otu­rum­la­rı, kli­nik ve labo­ra­tu­var­lar­da­ki gün­cel konu­la­rı içe­ren sem­poz­yum­lar, prog­ra­mın ana baş­lık­la­rı­nı oluşturacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment