İbrahim Etem Menarini Google’la buluta taşınıyor

İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni diji­tal dönü­şüm süre­cin­de önem­li bir aşa­ma­ya gel­di. Goog­le ile ger­çek­leş­ti­ri­len işbir­li­ği ile G‑Suit plat­for­mu­na geçi­li­yor. Böy­le­ce İbr­ah­im Etem Menarini’nin tüm çalış­ma orta­mı bulu­ta taşınıyor. 

İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni ve Goog­le Türkiye’nin ger­çek­leş­tir­di­ği diji­tal dönü­şüm çalış­ma­la­rın­da sona gelin­di. Bu kap­sam­da oluş­tu­ru­lan MEET (Mena­ri­ni Empo­wers Emp­lo­ye­es Team­wor­king) G‑Suite plat­for­mu ile İbr­ah­im Etem – Menarini’nin tüm ofis uygu­la­ma­la­rı, dos­ya sunu­cu­la­rı, e‑posta sis­te­mi, anlık haber­leş­me­le­ri, video kon­fe­rans ve daha bir­çok fonk­si­yon bulut orta­mı­na taşı­na­cak. Bu saye­de İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni çalı­şan­la­rı ve yöne­ti­ci­le­ri her an her yer­de tüm işlem­le­ri bulut tek­no­lo­ji­si saye­sin­de ula­şa­bi­le­cek­ler. Saha ve mer­kez çalı­şan­la­rı ara­sın­da ile­ti­şim hız­la­na­cak. Ofis dışın­da da tüm bel­ge­le­re ulaş­mak müm­kün olacak.

Tüm pro­je­ler hız­la­na­cak

Diji­tal­leş­me­de geli­nen bu aşa­ma İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni için önem­li bir kilo­met­re taşı anla­mı­na geli­yor. Bun­dan son­ra­ki geliş­ti­ri­len tüm pro­je­ler artık bulut tek­no­lo­ji­le­ri üze­rin­den plan­la­na­cak. Bu saye­de tüm ile­ti­şim faali­yet­le­ri ve yeni pro­je­le­rin haya­ta geçi­ril­me süreç­le­ri hız­la­na­cak. Zaman­dan ve ener­ji­den tasar­ruf edi­lecek. 134 ülke­de faali­yet gös­te­ren Glo­bal Mena­ri­ni Gro­up ile enteg­ras­yon sağlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment