İBH’de düzenli tedavi kanser gelişimini önlüyor

Prof. Dr. Murat Törüner
Prof. Dr. Murat Törüner

İBH / TEM­MUZ 2016

Gün­lük yaşan­tı­yı derin­den etki­le­yen, ülke­miz­de yak­la­şık 60 bin kişi­de var oldu­ğu tah­min edi­len inf­la­ma­tu­var bağır­sak has­ta­lık­la­rı­na (İBH) ve bu has­ta­lık­la­rın sos­yal yaşa­ma engel oldu­ğu­na dik­kat çeken

Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Murat Törü­ner, şehir­ler­de inf­la­ma­tu­var bağır­sak has­ta­lık­la­rı ris­ki­nin art­tı­ğı­nı, has­ta­lı­ğın kadın­lar­da daha sık görül­dü­ğü­nü belirt­ti. Törü­ner, has­ta­lı­ğın sin­di­rim sis­te­mi veya bağır­sak duva­rı­nın kro­nik ilti­ha­bı ve kalın­laş­ma­sı sonu­cu oluş­tu­ğu­nu belirt­ti. Has­ta­lı­ğın yay­gın ola­rak 2030’lu yaş­lar­da görül­dü­ğü­nü ve her­han­gi bula­şı­cı mik­rop olma­dan bağır­sak­la­rın ilti­hap­lan­ma­sıy­la mey­da­na gel­di­ği­ni bil­di­ren Törü­ner, bu baş­lık altın­da bir­den faz­la has­ta­lı­ğın bulun­du­ğu­nu ifa­de etti.

Bağı­şık­lık, kalı­tım­sal ve çeşit­li çev­re­sel fak­tör­le­rin etki­siy­le olu­şan Crohn has­ta­lı­ğı ve ülse­ra­tif koli­tin bun­lar için­de ilk sıra­da yer aldı­ğı­na dik­ka­ti çeken Törü­ner, şun­la­rı kaydetti:

nocanvas_inflamatuar-bagirsak-hastaligi-ibd-l3xo1Has­ta­lı­ğın, kadın­lar­da görül­me ola­sı­lı­ğı, erkek­le­re göre daha faz­la­dır. Ülse­ra­tif kolit ve Crohn has­ta­lı­ğı, olduk­ça nadir görü­len has­ta­lık­lar­dır ve diğer pek çok has­ta­lık­la karış­tı­rı­la­bil­di­ği için yıl­lar­ca giz­li kala­bi­lir. İlt­ih­ap, inat­çı ve sık isha­le, karın ağrı­sı­na, ate­şe, yor­gun­luk ve kilo kay­bı­na neden olabilir.

Türkiye’de yak­la­şık ola­rak 60 bin inf­la­ma­tu­var bar­sak has­ta­sı bulun­du­ğu tah­min edi­li­yor. Bu has­ta­lık­lar, dün­ya­nın genel­lik­le sana­yi­leş­miş böl­ge­le­rin­de görü­lü­yor. Görül­me sık­lı­ğı, güne­ye kıyas­la kuzey enlem­ler­de ve kır­sa­la oran­la şehir­ler­de daha yük­se­li­yor. Bazı böl­ge­ler­de görül­me sık­lı­ğı daha düşük de olsa her ırk­tan insa­nı etki­le­ye­bi­li­yor. Geliş­mek­te olan ülke­ler­den geliş­miş ülke­le­re taşı­nan­lar, bir süre son­ra inf­la­ma­tu­var bağır­sak has­ta­lık­la­rı geliş­me­sin­de nüfu­sun geri kala­nıy­la aynı ris­ki taşır.”

Has­ta­lı­ğa, gıda­da alı­nan çeşit­li mad­de­ler, bak­te­ri, bak­te­ri tok­sin­le­ri, virüs­ler, stres ve siga­ra­nın neden ola­bil­di­ği­ni ancak tek bir sebe­bin gös­te­ri­le­me­di­ği­ni belir­ten Törü­ner, Etken ne olur­sa olsun, bağır­sak muko­za­sın­da ilti­hap hüc­re­le­ri artı­yor, inf­la­mas­yon ve ülser­ler geli­şi­yor” bil­gi­si­ni verdi.

BİR­EYE ÖZEL TEDA­Vİ UYGULANIYOR

Bu has­ta­lık­la­rın, kişi­nin sos­yal yaşa­ma­nı da olum­suz etki­le­di­ği­ni vur­gu­la­yan Törü­ner, stres ve üzün­tü­nün has­ta­lı­ğın alev­len­me­si­ne yol aça­bil­di­ği­ni ifa­de etti.

Has­ta­la­rın ide­al kilo ölçü­le­ri­ni koru­ma­sı, düzen­li egzer­siz yap­ma­sı gerek­ti­ği­ne işa­ret eden Törü­ner, hekim taki­bi­nin önem­li oldu­ğu­nu kaydetti.

Has­ta­la­rın dok­tor­la­rı­nın tav­si­ye etti­ği şekil­de teda­vi­le­ri­ni sür­dür­me­si­nin uzun süre­li fay­da­la­rı­nın bulun­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Törü­ner, Düzen­li teda­vi, kolon veya rek­tum kan­se­ri geliş­me ris­ki­ni azalt­mak­ta­dır. Has­ta­nın yaşı, has­ta­lı­ğın şid­de­ti, has­ta­lı­ğın sin­di­rim sis­te­mi için­de­ki yay­gın­lı­ğı, sin­di­rim sis­te­mi dışı belir­ti­le­rin var­lı­ğı gibi pek çok fak­tör teda­vi kara­rı­nı etki­le­mek­te­dir. Bu neden­le teda­vi şekil­le­ri has­ta­lar ara­sın­da birey­sel fark­lı­lık gös­ter­mek­te­dir” ifa­de­le­ri­ni kullandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment