İ z bırakmasın!

Dr. Ser­pil Özyılmaz

Akne, ergen­lik çağın­da­ki genç­le­rin % 85’inde görül­mek­te ve sık­lık­la yetiş­kin yaş­la­ra kadar devam etmek­te­dir. Baş­lan­gıç yaşı, ergen­lik çağın­da kız­lar­da 1017; erkek­ler­de 1419’dur. Erkek­ler­de kadın­la­ra göre daha şid­det­li­dir. Has­ta­la­rın büyük bir kıs­mın­da gene­tik yat­kın­lık söz konu­su­dur. Akne her ne kadar sağ­lı­ğı teh­dit eden bir durum olma­sa da, gör­sel­li­ğin ön plan­da oldu­ğu ergen­lik çağın­da­ki kişi­ler­de cid­di psi­ko­lo­jik prob­lem­le­re neden oluş­tu­ra­bi­lir. Teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de ise, kalı­cı izle­re neden ola­bi­lir. Emsey Hospital’dan Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Uzm. Dr. Ser­pil Özyıl­maz akne­nin teda­vi edi­le­bi­lir bir deri has­ta­lı­ğı oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, teda­vi süre­ci­nin uzun olma­sı sebe­biy­le, etkin sonu­ca ulaş­mak için sabır­la bek­len­me­si gerek­ti­ği­ni belirtiyor.

Özyıl­maz, akne­yi önle­mek ve iz bırak­ma­dan teda­vi etmek için yapıl­ma­sı gere­ken­le­ri anlat­tı. Cil­di­miz; gün­lük bakım ola­rak gün­de iki kez, temiz­le­yi­ci mad­de ve ılık su ile yıkan­ma­lı­dır. Yağ baz­lı temiz­le­yi­ci­ler kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Akne­li cilt­ler, özel­lik­le pH değe­ri 5.5 olan ürün­le­ri ter­cih etme­li­dir­ler. Cil­di çok sık yıka­mak da sivil­ce eği­li­mi­ni artı­rır. Dok­to­ru­nuz, en uygun temiz­le­yi­ci­yi seç­me­niz konu­sun­da size yar­dım­cı ola­cak­tır. Güneş çoğu kişi­de sivil­ce olu­şu­mu­nu bas­kı­lar­ken bazı­la­rın­da artı­rı­cı etki­si oldu­ğu görül­mek­te­dir. Solar­yum da sivil­ce e ğili­mi­ni artırabilmektedir.

MAK­YAJ NASIL YAPILMALI?

Akne­li cilt­ler; göz mak­ya­jı, ruj ve allık kul­la­na­bi­lir. Fon­dö­ten ve pud­ra­nın kul­la­nıl­ma­sı ise, ancak cilt tip­le­ri­ne uygun olan­la­rın ter­ci­hi ile müm­kün­dür. Özel­lik­le fon­dö­te­nin yağ­sız ve su baz­lı olma­sı­na ve non- kome­do­je­nik oldu­ğu­nu belir­ten yazı­lar bulun­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Akne­li cil­de sahip erkek­ler, tıraş bıça­ğı veya elekt­rik­li traş maki­ne­le­ri kul­la­na­bi­lir­ler. Ancak tıraş köpü­ğü seçi­min­de dik­kat­li olma­lı­dır­lar. Sivil­ce­ler tah­riş edil­me­den, kopa­rıl­ma­dan tıraş olunmalıdır.

AKNE NASIL TEDA­Vİ EDİLİR?

Akne teda­vi edi­le­bi­lir bir deri has­ta­lı­ğı­dır. Ancak teda­vi süre­ci uzun­dur. Teda­vi süre­cin­de yanıt 2. aydan iti­ba­ren baş­lar; 48 ay ara­sın­da devam eder. Sivil­ce teda­vi­sin­de etkin sonu­ca ulaş­mak için sabır­la bek­le­mek gerekir.

  • Hafif akne­ler­de; deri­ye sürü­lecek anti­bi­yo­tik­li krem, solüs­yon ve jel­ler ile teda­vi sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Biraz kuru­luk yapa­bi­le­ce­ğin­den, yağ­sız bir nem­len­di­ri­ci kul­lan­mak­ta fay­da vardır.
  • Orta şid­det­li akne­de, ağız yolu ile alı­nan anti­bi­yo­tik­ler kul­la­nı­lır. Bun­lar; kıl foli­kül­le­rin­de bulu­nan bak­te­ri­le­re kar­şı etkin olma­la­rı sebe­biy­le, kıza­rık­lık ve ilti­hap­lan­ma­la­rı azaltırlar.
  • Hor­mo­nal kay­nak­lı akne­ler­de doğum kont­rol hap­la­rı akne­yi önem­li dere­ce­de iyi­leş­ti­re­bi­lir. Şid­det­li akne­de, ağız­dan alı­nan isot­re­ti­no­in teda­vi­si yapılmaktadır.
  • Diğer bir seçe­nek ola­rak ise; peeling, mey­ve asit­le­ri ve kim­ya­sal­lar­la yapı­lan soy­ma teda­vi­le­ri­ni söy­le­ye­bi­li­riz. Bun­lar­la göz­le görü­nür dere­ce­de başa­rı sağ­lan­mak­ta­dır. Gli­ko­lik asit, lak­tik asit, TCA, kim­ya­sal peeling son yıl­lar­da etkin şekil­de bu teda­vi­ler­de rol oyna­mak­ta; özel­lik­le akne­li cilt­ler­de yağ kont­ro­lü sağ­la­mak için önerilmektedirler.
  • Peeling işle­mi; cil­din soyu­la­rak göze­nek­le­rin açıl­ma­sı­nı ve temiz kal­ma­sı­nı sağ­lar, cil­di yeni­ler. Böy­le­ce akne geli­şi­mi engel­len­miş olur. Aynı zaman­da akne sonu­cu olu­şan izle­rin ve leke­le­rin teda­vi­sin­de de olduk­ça etkindir.
  • Son zaman­lar­da aktif akne döne­min­de lazer teda­vi­le­ri uygu­la­nan teda­vi yön­tem­le­ri ara­sı­na girmiştir.
  • Akne izle­rin­de frak­si­yo­nel lazer sis­tem­le­ri günü­müz­de sık­lık­la kullanılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment