İbrahim Etem – Menarini: Üretime Yatırım

Türkiye’nin ilk ve kök­lü ilaç fir­ma­sı İbr­ah­im Etem – Menarini’nin Türk ve İtaly­an yöne­ti­ci­le­ri, şir­ke­tin son dönem­de­ki yük­se­len per­for­man­sı­nı ve Tür­ki­ye hedef­le­ri­ni pay­laş­mak üze­re İstanbul’da bası­nın kar­şı­sı­na çık­tı. 114 yıl­lık şir­ke­tin değer üret­mek’ hede­fiy­le yola devam etti­ği­ni söy­le­yen Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Sonay Gür­gen, İki kök­lü şir­ke­tin İbr­ah­im Etem ve Menarini’nin bir ara­ya gel­me­si­nin tek ama­cı var; değer üret­mek” dedi. Şir­ke­tin 2016’yı yüz­de 25 büyü­me ile kapat­tı­ğı­nı belir­ten Genel Müdür Uğur Bin­göl, Tür­ki­ye için zor bir yıl­dı, buna rağ­men hede­fi­mi­zin üze­rin­de büyü­dük. Bir yıl­da 100 mil­yon kutu ilaç sağ­la­dık ve bunun 75 mil­yo­nu­nu ken­di tesis­le­ri­miz­de üret­tik. 2017’ye daha umut­la bak­mak isti­yo­ruz” dedi. Mena­ri­ni Grubu’nun Genel Müdü­rü Piet­ro Giovan­ni Cor­sa ve İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Car­lo Colom­bi­ni ise Akdeniz’de aynı coğ­raf­ya­yı pay­laş­tı­ğı­mız Tür­ki­ye bizim için çok önem­li bir ülke. Yeni başa­rı hika­ye­le­ri yaz­mak isti­yo­ruz. Hem Türkiye’deki şir­ket­le­ri­mi­zin hem de Türkiye’nin gele­ce­ği­ne güve­ni­yo­ruz” dedi.

Uğur Bin­göl: Yüz­de 10 büyü­me bekleniyor

İbr­ah­im Etem-Mena­ri­ni Genel Müdü­rü Uğur Bin­göl 2017 bek­len­ti ve hedef­le­ri­ni şöy­le anlat­tı: Önce­lik­li hedef­le­ri­miz, tüm eko­no­mik koşul­la­ra rağ­men ürün­le­ri­mi­zi aksat­ma­dan insan sağ­lı­ğı­na suna­bil­mek, bunu sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak ve yeni ürün­ler­le büyü­mek ola­cak­tır. Ayrı­ca üre­tim bizim için çok önem­li. 2017’nin ilk haf­ta­sın­da, büyü­me stra­te­ji­mi­zin ilk adı­mı­nı attık, Topkapı’da fab­ri­ka yer­leş­ke­mi­zin tama­mı­nı üre­ti­me bıra­ka­rak mer­kez ofi­si­mi­zi Maslak’a taşı­dık. Topkapı’daki ala­nı­mı­zın tama­mı­nı üre­tim için kul­la­na­ca­ğız. Türkiye’nin üre­tim hac­mi en yük­sek 5 fir­ma­sın­dan biri ola­rak yatı­rım ve büyü­me hep gün­de­mi­miz­de. Mena­ri­ni Group’un faali­yet gös­ter­di­ği ülke­ler­de Tür­ki­ye 6’ncı sıra­da ve büyü­yen pazar­lar için­de Tür­ki­ye için en az yüz­de 10 büyü­me bek­le­ni­yor. Türkiye’de nüfus artı­yor, yaşam süre­si uzu­yor ve sağ­lık bilin­ci konu­sun­da pozi­tif geliş­me­ler var, bütün bun­lar eko­no­mik geliş­me ile bir­le­şir­se orta ve uzun vade­de bek­len­ti­ler yönün­de büyü­me sağ­la­ya­bi­li­riz. Bunun­la bir­lik­te lokal üre­tim, üre­tim kali­te­si, kapa­si­te ve yet­kin­lik­le­ri­mi­zin öne­mi orta­ya çıkı­yor. Doğ­ru stra­te­ji ve karar­lı uygu­la­ma­lar­la yola devam ediyoruz.”

Car­lo Colom­bi­ni: İki değe­ri birleştirdik

İbr­ah­im Etem-Mena­ri­ni Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Car­lo Colom­bi­ni Dün­ya­da­ki en büyük İtaly­an ilaç fir­ma­sı ve glo­bal bir kurum olan Menarini’nin güç ve değer­le­ri­ni Türkiye’nin ilk ve kök­lü ilaç fir­ma­sı İbr­ah­im Etem’in değer­le­ri ile bir­leş­tir­dik, daha da güç­len­dik. İst­anb­ul tesis­le­ri dün­ya­da­ki 14 üre­tim tesi­si ara­sın­da önem­li bir yere sahip. İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni yeni başa­rı hika­ye­le­ri yaz­ma­ya devam edecek. Tür­ki­ye bizim için en önem­li pazar­lar­dan biri­si. Üre­tim odak­lı yatı­rım­lar yapa­ca­ğız. Mena­ri­ni, Türkiye’de lisans­lı ürün­le­riy­le sağ­lık sek­tö­rü­nün önem­li aktö­rü olma­ya devam edecek. Biz Türkiye’de büyü­me­yi sür­dür­mek ve daha faz­la değer yarat­mak isti­yo­ruz. Türkiye’ye ina­nı­yo­ruz ve uygun koşul­lar sağ­lan­dı­ğı müd­det­çe yatı­rım­la­rı­mı­za devam etmek istiyoruz.’’

İlgili Haberler

Leave a Comment