Huzursuz barsağın çaresi yaşam tarzını değiştirmek

Dr. Ayşe Kefeli
Dr. Ayşe Kefeli

GAST­RO­EN­TE­RO­LO­Jİ / ŞUBAT 2016

Huzur­suz Bar­sak Send­ro­mu diğer adıy­la İrr­it­abl Bar­sak Send­ro­mu (İBS) top­lum­da yak­la­şık 7 kişi­den birin­de görü­len, alt­ta yatan orga­nik, yapı­sal bir bar­sak has­ta­lı­ğı olma­dan mey­da­na gelen, karın­da rahat­sız­lık his­si, düzen­siz bar­sak hare­ket­le­ri, belir­gin dere­ce­de şiş­kin­lik, zaman zaman ishal ve kabız­lık ile ken­di­ni gös­te­ren bir has­ta­lık. İrr­it­abl bar­sak send­ro­mun­da sin­di­rim sis­te­mi bek­le­ni­len şekil­de çalış­maz, diğer bir adıy­la tarif edil­di­ği gibi hassaslaşmıştır.

Has­sas bar­sak­lar yemek­le veya bazen yemek­ten iliş­ki­siz ola­rak karın­da kramp­la­ra, şiş­lik­le­re neden ola­bi­lir. Bazen de yemek son­ra­sı acil tuva­let ihti­ya­cı­na neden ola­bi­lir. Özel Medi­ca­na Kon­ya Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Dr. Ayşe Kefe­li, konuy­la ilgi­li detay­lı bil­gi verdi.

İŞ KAY­BI­NIN İKİN­Cİ EN ÖNEM­Lİ NEDENİ

Bazı psi­ko­lo­jik ve sos­yal fak­tör­ler İBS semp­tom­la­rı­nın orta­ya çık­ma­sı­nı kolay­laş­tı­rır veya art­tı­rır­ken İBS de sos­yal yaşam­da sıkın­tı­la­ra neden olur. Bu gibi semp­tom­lar kişi­nin sos­yal haya­tı­nı olum­suz etki­ler. İşe, oku­la gide­me­me­nin ikin­ci en sık nede­ni İBS’dir. Şid­det­li karın ağrı­la­rı, ishal atak­la­rı kişi­le­rin sos­yal akti­vi­te­le­ri­ni yarı­da kes­me­le­ri ya da iptal etme­le­ri­ne neden olabilmektedir.

karnin-sol-tarafinda-agri

YAŞAM TAR­ZI DEĞİŞTİRİLMELİ

Karın­da gurul­tu his­si, şiş­lik, ani tuva­let ihti­ya­cı gün­lük yaşa­mı olum­suz etki­ler. Has­ta­lık kana­ma, kan­ser gibi cid­di has­ta­lık­la­ra neden olma­sa da sık sık tek­rar­la­yan şika­yet­ler nede­niy­le sos­yal yaşa­mı olum­suz etki­ler. İBS’yi tama­men orta­dan kal­dı­rı­cı bir teda­vi yok­tur. Ancak teda­vi, belir­ti­le­rin şid­de­ti­ni azalt­ma­ya ve tek­rar­la­ma­sı­nı önle­me­ye yöne­lik ola­rak başa­rı­lı olmak­ta­dır. İBS teda­vi­sin­de ilaç­la­rın yanı sıra yaşam tar­zı deği­şik­lik­le­ri çok önem­li­dir. Düzen­li ve sık sık ama az yemek yenil­me­li, özel­lik­le kabız­lık bas­kın olan tip İBS de bol su tüke­til­me­li, gaz yapan yiye­cek­ler­den, kuru bak­la­gil­ler ve turunç­gil­ler­den, siga­ra­dan uzak durul­ma­lı ve özel­lik­le spor yapıl­ma­lı­dır. Öze­lik­le yoğun stres­li işler­de çalı­şan kişi­ler­de daha sık görü­len bu has­ta­lık bu kişi­le­rin düzen­siz bes­len­me­si, çok faz­la tüke­ti­len çay, kah­ve ile de iliş­ki­li­dir. Bu gibi içe­cek­le­ri faz­la tüket­me­me­ye de özen gös­ter­me­li­dir. Gün­lük orta­la­ma 2025 daki­ka­lık yürü­yüş­ler, hafif koşu ya da yüz­me, bar­sak şika­yet­le­ri­ni­zin geri­le­me­sin­de çok yar­dım­cı ola­cak­tır. Müm­kün oldu­ğun­ca stres­ten kaçı­nıl­ma­lı, yemek saatin­de daha sakin ortam­lar seçilebilir.

DÜZEN­Lİ İLAÇ KUL­LA­NI­MI GEREKİYOR

Bu yaşam tar­zı deği­şik­lik­le­ri­nin yanın­da İBS teda­vi­sin­de bar­sak hare­ket­le­ri­ni düzen­le­yi­ci, şika­yet­le­re yöne­lik ilaç­lar da mev­cut­tur. Belir­li bir süre has­ta­la­rın bu ilaç­la­rı düzen­li ola­rak kul­lan­ma­sı gere­kir. Ancak has­ta­la­rın bir kıs­mın­da yanıt alı­na­ma­ya­bi­lir. Stres kırı­cı ilaç­la­ra da ihti­yaç duyulabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment